Aktualności

XI Seminarium Naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

banner-wains-seminarium-01 duży
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwie w Administracji zaprasza na XI spotkanie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Teoria kategorii w fizyce, matematyce i filozofii

50ZiMgaw
Monografia pt. Teoria kategorii w fizyce, matematyce i filozofii została opublikowana w wydawnictwie Springer w serii Springer Proceedings in Physics. Książka pokazuje, że formalna ontologia stojąca za teorią kategorii służy jako podstawa do połączenia matematyki, fizyki i filozofii. Teoria kategorii wedle autorów jest nową ontologią formalną, która przenosi główny nacisk z obiektów (przedmiotów, rzeczy) na procesy. W książce traktuje się ontologię formalną w sensie zbliżonym do tego, jaki zaproponował Edmund Husserl, to znaczy traktuje się ontologię formalną jako naukę zajmującą się obiektami, które mogą być zrealizowane we wszystkich sferach i dziedzinach rzeczywistości, niezależnie od tego, w jaki sposób te sfery istnieją. Kategoryjna ontologia jest dynamiczną, procesualną i niesubstancjalną ontologią, w której wszystkie byty mogą być traktowane jako zmiany, a przedmioty stają się jedynie źródłem i celem tych zmian.

Stypendium pracownika WAiNS, dr. Radosława Puchty

IMG_0218
Z radością informujemy, że dr Radosław Puchta, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, został laureatem konkursu o Stypendium Rządu Francuskiego (Bourse du gouvernement français). Stypendium to pozwala na odbycie stażu badawczego w instytucji naukowej we Francji. Dr Radosław Puchta uzyskał już zaproszenie Centrum Studiów Konstytucyjnych i Politycznych Uniwersytetu Paris II w Paryżu. Prowadzić tam będzie badania na temat kontroli konstytucyjności prawa przez francuskie sądy administracyjne i powszechne. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej!

Nowa publikacja pracownika WAiNS

IMG-3821
W grudniu 2019 r. nakładem Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego (znajdującego się w wykazie MNiSW wydawnictw punktowanych) ukazała się monografia pracownika naszego Wydziału, dr. Radosława Puchty: Rada Stanu jako organ sądowej ochrony konstytucji we Francji. Autor analizuje w niej ewolucję oraz obecny kształt i zakres kompetencji Rady Stanu, będącej jedną z najstarszych instytucji z punktu widzenia francuskiej tradycji ustrojowej. Koncentruje się na konstytucyjnym wymiarze jej funkcjonowania jako organu sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Wskazuje na znaczenie realizowanej przez Radę Stanu funkcji organu doradczego parlamentu i rządu w procesie stanowienia, w toku którego Rada sprawuje swoistą pre-kontrolę konstytucyjności. W monografii Autor przedstawił również zakres wykonywanej przez Radę Stanu weryfikacji zgodności aktów władzy wykonawczej z konstytucją, standardami prawa międzynarodowego oraz ustawami. Zasadnicza część rozważań dotyczy natomiast różnych form zapewnienia przez Radę Stanu poszanowania norm konstytucyjnych i międzynarodowych przez parlament. 

Wspomnienie o zmarłej dr Krystynie Serwin-Jakubowskiej

świeczka

Z głębokim żalem środowisko wieloletnich współpracowników dr Krystyny Serwin-Jakubowskiej przyjęło wiadomość o Jej śmierci w dniu 20 grudnia 2019 r.

Dr Krystyna Serwin-Jakubowska była doktorem nauk humanistycznych. W Politechnice Warszawskiej pracowała od 01.10.1970 r. do 28.02.2013 r. Zawsze uczynna, uśmiechnięta, gotowa służyć innym. Była specjalistką z zakresu socjologii miasta i psychologii społecznej. Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczną szczególnie poświęcała zagadnieniom adaptacji. Specjalizowała się w problematyce badań nad studentami. 

Relacja z konferencji współorganizowanej przez WAiNS

20200122_010218
W dniu 21 stycznia 2020 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie współorganizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej było m.in. okazją do wręczenia wyróżnień samorządowcom reprezentującym najlepiej rozwijające się gminy w kraju.

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

Antonio
Doktor Antonio Vassallo jest filozofem fizyki. Został adiunktem w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji. Specjalizuje się w filozofii fizyki czasoprzestrzeni i filozofii fizyki kwantowej. Pracował w Hiszpanii, Szwajcarii i Polsce. Jest autorem artykułów publikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach i recenzentem takich czasopism jak "Foundations of Physics", "Studies in History and Philosophy of Modern Physics", "British Journal for the Philosophy of Science", "Erkenntnis", "Synthese", "Foundations of Science", "Journal of the American Philosophical Association" i innych.

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

mk_www
Marcin Koszowy prowadzi badania z zakresu logiki, filozofii języka, pragmatyki i sztucznej inteligencji. W ramach Computational Ethos Lab w Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (WAiNS) bada argumentacyjne i dialogowe odwołania do autorytetu i opinii eksperta, schematy argumentacyjne, prowadzi analizę korpusową tekstów argumentacyjnych na potrzeby zautomatyzowanego wydobywania struktur argumentacyjnych z tekstów języka naturalnego. Autor 2 książek i ponad 30 artykułów, w tym prac w takich czasopismach jak: ArgumentationLogic and Logical PhilosophyPragmatics and SocietyAI & Society, International Review of Pragmatics, współredagował 10 numerów czasopism (w tym specjalny numer Argumentation pt. „The Polish School of Argumentation”, uczestniczył w 2 projektach badawczych finansowanych przez NCN oraz wygłosił 15 zaproszonych wykładów. Jest też członkiem komitetu koordynującego inicjatywę European Conference on Argumentation oraz ArgDiaP koordynującego działalność polskiego środowiska naukowego w zakresie badań nad argumentacją, dialogiem i perswazją.

Pierwsze seminarium prawnicze WAiNS

ruch uliczny
Zapraszamy na pierwsze seminarium prawnicze WAiNS (27 lutego 2020 r., g. 16:30—18:00, s. 213 GG), na którym wykład pt. Czy ktoś jeszcze potrzebuje ochrony prywatności? O różnej percepcji prywatności we współczesnych modelach jej ochrony wygłosi dr Marcin Rojszczak. Współcześnie prywatność jako odrębne dobro podlega ochronie w większości systemów prawnych. Jednak pomimo upływu ponad 100 lat od czasu wprowadzenia do dyskursu zagadnienia prawa do prywatności, nadal nie wypracowano uniwersalnej i powszechnie akceptowalnej definicji w tym zakresie. Celem wykładu będzie podjęcie tematu aktualności współczesnego modelu prawnej ochrony prywatności, bazującego na definicjach wypracowanych w połowie XX wieku, a także wskazanie, czy posiada on potencjał do skutecznej ochrony przed zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi formami przetwarzania informacji. 

III etap projektu realizowanego na WAiNS

woźnicki
W 2020 roku Politechnika Warszawska realizuje etap III polsko-ukraińskiego Projektu pomocowego MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest skierowany do rektorów lub prorektorów uczelni w Polsce i Ukrainie i służy pomocą dla doskonalenia reguł procesów zarządczych w szkolnictwie wyższym i nauce, w oparciu na przeprowadzane analizy i badania (tzw. research-based policy, evidence-based policy), a także wzmacnia współpracę polsko-ukraińską narodowych konferencji rektorów KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy.

Peter Gärdenfors z wizytą w Politechnice Warszawskiej

s200_peter.g_rdenfors
Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich. Spotkanie odbędzie się 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 206  (GG PW). Gość specjalny, prof. Peter Gärdenfors (Lund University, Szwecja) wygłosi referat pt. Using Conceptual Spaces to Model the Structure of Empirical Theories. Spotkanie poprowadzi dr hab. Hajo Greif (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, PW).

o projekcie realizowanym na WAiNS

woznicki
W dniu 26 lutego 2020 r. w Kijowie, w Sali Senatu Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki odbyło się Seminarium eksperckie nt. Ewaluacja działalności naukowej – doświadczenia polskie, organizowane w ramach Projektu pomocowego MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Seminarium eksperckie odbyło się na wniosek przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy i zostało poświęcone polskim doświadczeniom w zakresie ewaluacji nauki, w tym zasadom ewaluacji szkół doktorskich w kontekście reformy szkolnictwa wyższego i nauki i ustawy 2.0. 

F. Zenker: "Schemes, Critical Questions, and Complete Argument Evaluation"

argumentation

Dr F. Zenker opublikował artykuł w prestiżowym czasopiśmie "Argumentation": Yu, S., Zenker, F. Schemes, Critical Questions, and Complete Argument Evaluation.

W artykule została przedstawiona propozycja zapełnienia luki we współczesnych badaniach nad schematami argumentacyjnymi, tj. typowymi wzorcami rozumowań. Dotychczas opracowane w ramach teorii schematów argumentacyjnych procedury ewaluacji rozumowań za pomocą tzw. pytań krytycznych mają głównie charakter lokalny: każdemu schematowi argumentacyjnemu odpowiada unikatowy zestaw pytań krytycznych służących do ewaluacji rozumowań określonego typu. Autorzy proponują uogólnienie procedury ewaluacji rozumowań za pomocą zestawu pytań krytycznych sformułowanych na poziomie metajęzyka. W artykule zostały przedstawione argumenty na rzecz tezy, że zaproponowana lista pytań krytycznych jest kompletna i uniwersalna w sensie możliwości jej zastosowania do oceny poprawności wszystkich rozumowań stanowiących instancje rozpoznanych dotychczas schematów argumentacyjnych.

Pandemia koronawirusa a Politechnika Warszawska

Komunikat-Rektora-PW-w-zwiazku-z-koronawirusem-SARS-CoV-2-aktualizacja-3_medium

fot. freepik.com

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 32/2020 z dnia 26 maja 2020 zajęcia dotychczas realizowane w trybie zdalnym kontynuuje się w tym trybie aż do końcowego zaliczenia lub egzaminu, sesje egzaminacyjne czerwcowa i wrześniowa przeprowadzane będą w trybie zdalnym.

Więcej o zmianach związanych z koronawirusem w na bieżąco aktualizowanych informacjach na stronie głównej PW.

FAQ

Koronawirus-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania_medium
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem, prezentujemy listę wskazówek dotyczących spraw związanych ze studiami i pracą na PW. LINK DO STRONY GŁÓWNEJ PW

Żegnamy byłego pracownika WAiNS PW

świeczka
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 07 marca 2020 r. zmarł dr hab. Edward Warzocha były profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej Wieloletni pracownik Kolegium Nauk Społecznych i Administracji i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, Kierownik Pracowni Prawa Samorządu Terytorialnego w KNSiA PW, wieloletni członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych i Administracji i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Autor publikacji naukowych. Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży i kadry naukowej. Człowiek szlachetny,  życzliwy,  koleżeński, rzetelny, służący swoją wiedzą i doświadczeniem. Żegnamy Pana Profesora, naszego wieloletniego współpracownika i nauczyciela akademickiego. Uroczystości pogrzebowe  odbędą się 18.03.2020 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Zofii Barat, Warszawa Grabów, ul. Taneczna 65, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.

Ważna nagroda dla pracownika WAiNS

BBA2
Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Agata Ferreira, adiunkt z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS, otrzymała pierwszą nagrodę za badania nad podejściami prawnymi i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii blockchain. Ta prestiżowa nagroda została przyznana przez British Blockchain Association, wręczył ją parlamentarzysta Wielkiej Brytanii i przewodniczący brytyjskiej grupy parlamentarnej Blockchain Rt Hon Martin Docherty Hughes. Badania dr Agaty Ferreiry zostały wyróżnione spośród wielodyscyplinarnych badań utalentowanych naukowców i badaczy technologii blockchain z całego świata. Prezentacja badań odbyła się przed panelem naukowym i została poddana ocenie w wielu kategoriach. Artykuł podsumowujący badania ukaże się w "The Journal of The British Blockchain Association", pierwszym na świecie recenzowanym akademickim czasopiśmie naukowym poświęconym technologii blockchain. Gratulacje dla dr Agaty Ferreiry!

o projekcie realizowanym na WAiNS

woznicki
W dniu 9 marca 2020 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się, prowadzone w języku angielskim, seminarium przedstawicieli polskiej agencji pn. Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) i ukraińskiej Narodowej Agencji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (NAQA) nt. Polish-Ukrainian cooperation of the quality assurance agencies in higher education and doctoral training, zorganizowane pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego w ramach Projektu pomocowego MNiSW-PW pt. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, realizowanym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW.