Aktualności

Ważna publikacja pracownika WAiNS

11097
Kończący kadencję prodziekan ds. nauki dr Bartłomiej Skowron opublikował wspólnie z prof. dr. hab. Krzysztofem Wójtowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego artykuł pt. Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology w czasopiśmie Phenomenology and the Cognitive Sciences. Tekst ten dotyczy geometrycznych i topologicznych wyjaśnień w teorii osobowości Kurta Lewina. Tezą tekstu jest stwierdzenie, że zarówno eksplikacje w sensie Carnapa, wyjaśnienia analizowane w filozofii nauki, jak i metafory podpadają pod jeden zabieg poznawczy: rzucanie światła. W przypadku Lewina i psychologii Gestalt jest to rzucanie przestrzennego światła. W artykule analizowane są szczegóły dotyczącego tego uprzestrzennienia. Artykuł jest opublikowany w OA i jest dostępny pod tym linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11097-020-09691-1. Zachęcamy do lektury. Czasopismo jest przypisane do dyscypliny filozofia, wartość punktowa czasopisma wynosi 100, co wzmocni ewaluację dyscypliny filozofia na PW.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

Hajo_2018-11-24_cropped2
Hajo Greif jest filozofem pracującym w dziedzinie filozofii umysłu oraz historii i filozofii nauki i techniki. Ukończył studia z filozofii, antropologii kultury i socjologii na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, a studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej "Technologia i społeczeństwo" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt w r. 2015. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Klagenfurckim (AAU) w Austrii. W latach 2013-2015 był Stypendystą Erwina Schrödingera (program Austriackiego Funduszu Nauki (FWF)) w Monachijskim Centrum Technologii w Społeczeństwie (MCTS) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Po fazie powrotu (finansowanego przez FWF) w Uniwersytecie Klagenfurckim, powrócił jako Senior Researcher do Monachijskiego Centrum Technologii w Społeczeństwie do Laboratorium Mediów Cyfrowych (Digital Media Lab). Główne zainteresowania badawcze Hajo to ewolucyjne i ekologiczne modele umysłu oraz filozofia sztucznej inteligencji.

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

olena PW (2)
Olena Yaskorska-Shah obroniła rozprawę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii argumentacji i formalnych struktur dialogów rzeczywistych. Wyniki jej badań o charakterze filozoficznym znajdują swoje zastosowanie w takich dyscyplinach jak informatyka czy lingwistyka obliczeniowa. W ramach swoich studiów doktoranckich Yaskorska–Shah brała udział w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCN i szwajcarski program Sciex-NMSch. Była członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych, takich jak ARG-tech (University of Dundee, Szkocja) oraz IALS (Universita della Swizzera Italiana, Szwajcaria). Projekt jej rozprawy doktorskiej również uzyskał dofinansowanie NCN w projekcie Etiuda2. Działalność organizacyjna Yaskorskiej-Shah od samego początku jej kariery związana była z ogólnopolską inicjatywą ArgDiaP (Argumentacja Dialog Perswazja).

Nowa książka dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej

Helena książka
Książka prezentuje diagnozę e-kultury oraz skuteczne praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach wirtualnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje zjawisko e-kultury w organizacjach IT działających w Polsce. Przedstawia powiązania wirtualności z e-kulturą i konsekwencje wdrażania wirtualności dla różnych wymiarów kultury organizacji. Książka zawiera zalecenia aplikacyjne dla menadżerów opisujące sposoby zarządzania pracownikami, jak i narzędzia wspierające kształtowanie zaufania, współpracy, otwartej komunikacji, przywództwa i dzielenia się wiedzą w organizacjach wirtualnych. W celu określenia stopnia zwirtualizowania kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, stworzony i opisany został barometr e-kultury, stanowiący podstawowe narzędzie diagnostyczne.

Projekt realizowany przez WAiNS

LOGO_MNiSW_-_PL
Projekt realizowany w okresie: 1.08.2018–30.09.2021 w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Politechnikę Warszawską, we współdziałaniu z partnerami polskimi (KRASP, FRP) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy - ZRUU). Decyzję o realizacji projektu podjął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 
Liderem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Woźnicki.

24.01.19, godz. 17.00, kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

krzem
Obliczenia biologiczne są stosunkowo nowym obszarem badań interdyscyplinarnych łączących w sobie szereg różnorakich dyscyplin naukowych, takich jak biologia komórki, biologia molekularna, genetyka, genomika, biologia syntetyczna, bioinżyniernia, biomatematyka i informatyka. Podstawowym założeniem jest tu wykorzystanie potencjału układów biologicznych celem modelowania i wytwarzania standaryzowanych układów (np. bramek logicznych) zdolnych do wykonywania obliczeń.

25.01.19 - 'Filozoficzne problemy wiedzy' w IFiS

metalanguage

W referacie zostaną poruszone następujące kwestie:

 1. Status (onto-)logiczny języka i językowych eksponentów.
 2. Obiekty realne i idealne w lingwistyce.
 3. Teoria zbiorów jako (adekwatny) instrument diagnozy (meta-)lingwistycznej
 4. Alternatywne instrumenty diagnozy (meta-)lingwistycznej?

Nowa książka dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. PW

Janowski książka
Książka Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego obejmuje rozległy zespół zagadnień na styku tradycyjnie pojmowanej cywilizacji oraz technicznie traktowanych informacji. Interdyscyplinarny charakter książki łączy wyniki dociekań wielu niekiedy skrajnie odległych dyscyplin, od filozofii i politologii, aż po informatykę i cybernetykę. Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej wskazuje na przełomową w dziejach przebudowę mentalnych i instytucjonalnych fundamentów życia indywidualnego i zbiorowego ludzi. Przebudowa ma charakter dogłębny, globalny i totalny, a zatem prawdopodobnie nieodwracalny. Owa wielka transformacja dotyczy pozbawienia relacji międzyludzkich, międzygrupowych i międzynarodowych odniesień duchowych i moralnych, na rzecz poddania ich parametrom fizycznym i technicznym.

28.02.2019 - kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

cywilizacja informacyjna

28.02.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Stan badań nad cywilizacją informacyjną wygłosi prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej.

Z abstraktu wystąpienia: Zamierzeniem przyjętym w ramach omawianych badań jest ogarnięcie całokształtu symptomów nowego porządku światowego, u podłoża których leżą nieznane dotąd możliwości w zakresie automatyzacji przetwarzania informacji. O ile bowiem już dość dobrze rozpoznano rolę informatyzacji na poziomie lokalnym i w perspektywie doraźnej, to stosunkowo niewiele się mówi o jej roli na poziomie globalnym i w perspektywie dziejowej. Można bez przesady powiedzieć, że technologia informacyjna stanowi dziś główny oręż w zmaganiach na cywilizacyjną skalę. Więcej na stronie.

Szeregi WAiNS zasila dr Paula Quinon

PAULA

Paula Quinon zajmuje się filozofią matematyki, w szczególności bada pojęcie liczby naturalnej oraz sieć pojęć arytmetycznych powiązanych z pojęciem liczby naturalnej, takich jak "funkcja arytmetyczna", "funkcja rekurencyjna", "obliczanie", "obliczalność", "kodowanie", "równość", "identyczność", czy "nieskończoność".

Drugim obszarem badań Pauli Quinon są problemy filozoficzne związane z kognitywnymi systemami przetwarzania informacji ilościowej.

Ponadto, Paula Quinon publikuje na temat roli digitalizacji (czyli, w pewnym sensie, liczb naturalnych) we współczesnych zmianach społecznych. 

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

ZDJECIE GRUPOWE -POZNAN 03,2019

15 marca br. na UAM odbyło się wspólne posiedzenie polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów ds. badań systemowych w szkolnictwie wyższym. W posiedzeniu wzięli udział lider projektu prof. Jerzy Woźnicki koordynator programowy Iryna Degtyarova, badacze ze strony polskiej - mgr Michał Gajda, mgr Łukasz Kierznowski, mgr Natalia Kraśniewska, dr Aleksandra Lis, mgr Katarzyna Matuszczak, badacze ze strony ukraińskiej – dr Anton Panteleimonov, prof. dr hab. Denys Svyrydenko, prof. dr Iryna Tomashewska, prof. dr hab. Valentyna Chepak, prof. dr hab. Natalia Gots. Pełna informacja o spotkaniu w pliku PDF.

Więcej o projekcie tutaj.

Malaga - Universidad de Málaga

Malaga
 • Malaga, w mojej opinii, jest świetnym miastem na odbycie wymiany w ramach programu Erasmus. Bliskość plaży i bardzo wiele słonecznych dni zdecydowanie umila pobyt. Wielkość miasta również przemawia za. Prawie w ogóle nie traci się czasu w transporcie miejskim, a miasto sprzyja aktywności fizycznej. 
 • Malaga to bardzo ładne miasto. Plaże, dobre jedzenie, słońce.

11.04.2019 - Seminarium z filozofii nauki

informacja

11.04.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Informacja w ujęciu ontologicznym wygłosi dr Roman Krzanowski z Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie.

Abstrakt wystąpienia i więcej informacji o seminarium z filozofii nauki na WAiNS na stronie seminarium.

Nowa książka współautorstwa dra Radosława Puchty

IMG_0861 (1)
Nakładem holenderskiego wydawnictwa 'Eleven International Publishing' ukazała się monografia pt. Ministers of Justice in Comparative Perspective, której współautorem jest pracownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych naszego Wydziału - dr Radosław Puchta (współautorami są prof. Piotr Mikuli i Natalie Fox z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Monografia podejmuje problematykę ustrojowej roli ministrów sprawiedliwości w wybranych krajach europejskich. Analizie został poddany rzeczywisty wpływ tych organów m.in. na organizację sądów i administrowanie nimi, powoływanie i przebieg kariery sędziów, funkcjonowanie prokuratury i tok postępowań karnych oraz legislację.

Viana do Castelo - Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Viana do Castelo
 • Uczelnia (wydział ESTG) i biblioteka mieszczą się nad samym oceanem – siedząc w bibliotece mamy widok na ocean. TO BYŁO TO co sprawiało, że bardzo chętnie się tam pojawiałam. Przed zajęciami lub po wyjść na deptak/pomost i poczuć na skórze tą świeżą bryzę.
 • Miasto, życie, jedzenie - małe, urokliwe portugalskie miasteczko. Nad nim na wzgórzu znajduje się kościół Santa Luiza. Z tarasów wokół sanktuarium roztacza się  piękna panorama na całe miasto, port i wybrzeże. W mieście jest pełno kawiarni czy też tzw. pastelarii z tanią kawą i lokalnymi fenomenalnymi ciastami. 

I edycja międzynarodowych warsztatów badawczych

baner_konferencja
14 maja 2019 roku w godzinach 16-20.00 odbędzie się I edycja międzynarodowych warsztatów badawczych pt. Computational Modelling, organizowanych przez WAiNS PW oraz działające przy nim Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej. Więcej informacji i abstrakty wystąpień na stronie warsztatów.

Wystąpienie dr. hab. Marka Jakubiaka, profesora PW

politechnika lwowska

Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej zapraszają na spotkanie pt. „Politechnika Lwowska dla Rzeczypospolitej”, które odbędzie się 13 maja 2019 r. w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Początek o godz. 18.00.

Prelekcje podczas spotkania wygłoszą:

 • mgr inż. Andrzej Zajączkowski;
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. PW;
 • dr inż. Sylwester Gładyś.

Więcej informacji.

30.05.2019 - kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

AWlodarczyk

źródło: Wikipedia

30.05.2019 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Badania transdyscyplinarne z mojej perspektywy (na przykładzie budowania programu Gramatyki Rozproszonej) wygłosi profesor André Włodarczyk z paryskiej Sorbony.

"Tematem referatu będzie struktura treści wypowiedzi językowych osadzona na następujących tezach: znaczenie wypowiedzi (a) składa się z aktywowanych modułów w rozproszeniu, posiada cechy (b) enkapsulacji oraz (c) architektury kanału komunikacyjnego o budowie lejowatej".