Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Nowa książka dra Michała Stelmacha

Stelmach
Celem monografii jest opis pojęcia logiki transcendentalnej w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z czasów Traktatu logiczno-filozoficznego, a następnie wyprowadzenie szerszych wniosków interpretacyjnych dotyczących jego koncepcji filozoficznej.

Nowa pracownik WAiNS

Monika Stachowiak-Kudła

Badania Moniki Stachowiak-Kudły w dyscyplinie nauk prawnych koncentrują się na pięciu obszarach:

  1. Wolność badań naukowych, wolność nauczania, autonomia szkół wyższych w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym państw europejskich;
  2. Konflikty praw podstawowych;
  3. Czynniki determinujące sposób orzekania w sądach administracyjnych;
  4. Prawne aspekty jakości kształcenia;
  5. Wartościowanie decyzji publicznych.

Konferencja współorganizowana przez WAINS

Filozofia w informatyce zdjęcie
W dniach 23-24 listopada 2018 roku WAiNS współorganizuje (razem z Wojskową Akademią Techniczną) IV edycję Konferencji Ogólnopolskiej pt. "Filozofia w informatyce".

Konferencja współorganizowana przez WAiNS

banerFNiMFF
Na stronie dostępny jest już program konferencji!

Nowa książka dr Moniki Zakrzewskiej

Zakrzewska książka
Problematyka udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska wpisuje się w szerokie zagadnienie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Od Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, przyjętej na Konferencji ONZ w 1992 r. uznaje się, że problemy środowiskowe są najskuteczniej rozwiązywane z udziałem społeczeństwa, przy założeniu powszechnego udostępniania informacji o środowisku. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska odnosi się do postulatów przedstawianych współczesnej administracji publicznej, aby zwiększyć poziom partycypacji publicznej w decydowaniu o sprawach publicznych zgodnie z założeniami public governance. W monografii zaprezentowano nowy model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska, który można krótko scharakteryzować: od modelu konfrontacji do modelu kooperacji.

Nowa książka pod red. dra Pawła Stacewicza

okładka książki studia z filozofi informatyki 13.09-1
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się monografia pt. "Studia z filozofii informatyki". Jest ona efektem współpracy WAiNS z WAT. Książkę otwiera polskie tłumaczenie obszernego hasła "Philosphy of Computer Science" ze Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii (Turner, Angius 2015). Kolejne teksty zdają sprawę z dociekań polskich filozofów nad szeroko pojętymi wytworami informatyki oraz jej wkładem we współczesną kulturę. Poruszane tematy rozciągają się od kwestii obliczeniowej natury świata, poprzez informatycznie rozumiany racjonalizm, aż do ważkich filozoficznie zastosowań informatyki (jak np. maszyny autonomiczne czy systemy monitorujące aktywność poznawczą ludzi). Książka zawiera także pewne teksty "eksperymentalne", będące zapisem lub interpretacją dyskusji internetowych w akademickim blogu Cafe Aleph.

aFinding Decent Work In The Context Of New And Emerging Technologies: Myths, Facts, And Solutions

Wydział Administracji i Nauk Społecznych zaprasza na wykład prof. Badrinatha Rao pt.: „Finding Decent Work In The Context Of New And Emerging Technologies: Myths, Facts, And Solutions”.

Wykład odbędzie się 12 grudnia (środa) 2018 r.
godz. 12.00 / sala 213 / Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Spotkanie prowadzi dr Helena Bulińska-Stangrecka

Nowy pracownik w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

T.Jaroszyński
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2010 r. jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. został wpisany na listę radców prawnych. Jest członkiem redakcji „Temidium” (kwartalnika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie). W swoich badaniach naukowych skupia się zwłaszcza na kwestiach: 1) wpływu prawa UE na ustrój administracji publicznej, 2) procedur legislacyjnych, 3) zasad wykonywania zawodów zaufania publicznego.

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

Hajo_2018-11-24_cropped2
Hajo Greif jest filozofem pracującym w dziedzinie filozofii umysłu oraz historii i filozofii nauki i techniki. Ukończył studia z filozofii, antropologii kultury i socjologii na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, a studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej "Technologia i społeczeństwo" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt w r. 2015. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Klagenfurckim (AAU) w Austrii. W latach 2013-2015 był Stypendystą Erwina Schrödingera (program Austriackiego Funduszu Nauki (FWF)) w Monachijskim Centrum Technologii w Społeczeństwie (MCTS) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Po fazie powrotu (finansowanego przez FWF) w Uniwersytecie Klagenfurckim, powrócił jako Senior Researcher do Monachijskiego Centrum Technologii w Społeczeństwie do Laboratorium Mediów Cyfrowych (Digital Media Lab). Główne zainteresowania badawcze Hajo to ewolucyjne i ekologiczne modele umysłu oraz filozofia sztucznej inteligencji.

Nowa książka dr. hab. Roberta Suwaja, prof. PW

Suwaj książka

Kiedy należy wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu, a kiedy na wniosek strony? Jak ustalać fakty oraz gromadzić i dokumentować dowody? W jaki sposób nowe zasady ogólne wprowadzone do Kodeksu postępowania administracyjnego wpływają na sposób i tryb prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej?

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem pierwszej instancji.

Nowy pracownik w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji

olena PW (2)
Olena Yaskorska-Shah obroniła rozprawę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii argumentacji i formalnych struktur dialogów rzeczywistych. Wyniki jej badań o charakterze filozoficznym znajdują swoje zastosowanie w takich dyscyplinach jak informatyka czy lingwistyka obliczeniowa. W ramach swoich studiów doktoranckich Yaskorska–Shah brała udział w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCN i szwajcarski program Sciex-NMSch. Była członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych, takich jak ARG-tech (University of Dundee, Szkocja) oraz IALS (Universita della Swizzera Italiana, Szwajcaria). Projekt jej rozprawy doktorskiej również uzyskał dofinansowanie NCN w projekcie Etiuda2. Działalność organizacyjna Yaskorskiej-Shah od samego początku jej kariery związana była z ogólnopolską inicjatywą ArgDiaP (Argumentacja Dialog Perswazja).

Nowa książka dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej

Helena książka
Książka prezentuje diagnozę e-kultury oraz skuteczne praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach wirtualnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje zjawisko e-kultury w organizacjach IT działających w Polsce. Przedstawia powiązania wirtualności z e-kulturą i konsekwencje wdrażania wirtualności dla różnych wymiarów kultury organizacji. Książka zawiera zalecenia aplikacyjne dla menadżerów opisujące sposoby zarządzania pracownikami, jak i narzędzia wspierające kształtowanie zaufania, współpracy, otwartej komunikacji, przywództwa i dzielenia się wiedzą w organizacjach wirtualnych. W celu określenia stopnia zwirtualizowania kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, stworzony i opisany został barometr e-kultury, stanowiący podstawowe narzędzie diagnostyczne.

Projekt realizowany przez WAiNS

LOGO_MNiSW_-_PL
Projekt realizowany w okresie: 1.08.2018–30.09.2021 w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Politechnikę Warszawską, we współdziałaniu z partnerami polskimi (KRASP, FRP) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy - ZRUU). Decyzję o realizacji projektu podjął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 
Liderem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Woźnicki.

24.01.19, godz. 17.00, kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

krzem
Obliczenia biologiczne są stosunkowo nowym obszarem badań interdyscyplinarnych łączących w sobie szereg różnorakich dyscyplin naukowych, takich jak biologia komórki, biologia molekularna, genetyka, genomika, biologia syntetyczna, bioinżyniernia, biomatematyka i informatyka. Podstawowym założeniem jest tu wykorzystanie potencjału układów biologicznych celem modelowania i wytwarzania standaryzowanych układów (np. bramek logicznych) zdolnych do wykonywania obliczeń.

25.01.19 - 'Filozoficzne problemy wiedzy' w IFiS

metalanguage

W referacie zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Status (onto-)logiczny języka i językowych eksponentów.
  2. Obiekty realne i idealne w lingwistyce.
  3. Teoria zbiorów jako (adekwatny) instrument diagnozy (meta-)lingwistycznej
  4. Alternatywne instrumenty diagnozy (meta-)lingwistycznej?

Nowa książka dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. PW

Janowski książka
Książka Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej. Od etycznej do technicznej metody życia społecznego obejmuje rozległy zespół zagadnień na styku tradycyjnie pojmowanej cywilizacji oraz technicznie traktowanych informacji. Interdyscyplinarny charakter książki łączy wyniki dociekań wielu niekiedy skrajnie odległych dyscyplin, od filozofii i politologii, aż po informatykę i cybernetykę. Transformacja w kierunku cywilizacji informacyjnej wskazuje na przełomową w dziejach przebudowę mentalnych i instytucjonalnych fundamentów życia indywidualnego i zbiorowego ludzi. Przebudowa ma charakter dogłębny, globalny i totalny, a zatem prawdopodobnie nieodwracalny. Owa wielka transformacja dotyczy pozbawienia relacji międzyludzkich, międzygrupowych i międzynarodowych odniesień duchowych i moralnych, na rzecz poddania ich parametrom fizycznym i technicznym.

28.02.2019 - kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

cywilizacja informacyjna

28.02.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Stan badań nad cywilizacją informacyjną wygłosi prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej.

Z abstraktu wystąpienia: Zamierzeniem przyjętym w ramach omawianych badań jest ogarnięcie całokształtu symptomów nowego porządku światowego, u podłoża których leżą nieznane dotąd możliwości w zakresie automatyzacji przetwarzania informacji. O ile bowiem już dość dobrze rozpoznano rolę informatyzacji na poziomie lokalnym i w perspektywie doraźnej, to stosunkowo niewiele się mówi o jej roli na poziomie globalnym i w perspektywie dziejowej. Można bez przesady powiedzieć, że technologia informacyjna stanowi dziś główny oręż w zmaganiach na cywilizacyjną skalę. Więcej na stronie.

Szeregi WAiNS zasila dr Paula Quinon

PAULA

Paula Quinon zajmuje się filozofią matematyki, w szczególności bada pojęcie liczby naturalnej oraz sieć pojęć arytmetycznych powiązanych z pojęciem liczby naturalnej, takich jak "funkcja arytmetyczna", "funkcja rekurencyjna", "obliczanie", "obliczalność", "kodowanie", "równość", "identyczność", czy "nieskończoność".

Drugim obszarem badań Pauli Quinon są problemy filozoficzne związane z kognitywnymi systemami przetwarzania informacji ilościowej.

Ponadto, Paula Quinon publikuje na temat roli digitalizacji (czyli, w pewnym sensie, liczb naturalnych) we współczesnych zmianach społecznych.