Nauka

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW prowadzone są badania naukowe w zakresie dyscyplin: nauki prawne, filozofia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie.

Nauki prawne

Prowadzone badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne koncentrują się na zagadnieniach odnoszących się do różnych gałęzi prawa publicznego. Pracownicy Wydziału podejmują prace badawcze dotyczące przede wszystkim prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym m.in. prawa samorządu terytorialnego, procedur administracyjnej i sądowoadministracyjnej, egzekucji administracyjnej, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami, prawa telekomunikacyjnego, prawa bankowego oraz prawa ochrony środowiska. Prowadzą ponadto badania w zakresie teorii prawa i prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, a także prawa Unii Europejskiej, w tym prawa instytucjonalnego UE, swobód rynku wewnętrznego oraz funduszy unijnych. Coraz więcej uwagi poświęcane jest również prawu nowych technologii oraz prawu własności intelektualnej.

Pracownicy Wydziału realizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne są autorami wielu publikacji w wysoko punktowanych międzynarodowych i krajowych wydawnictwach i czasopismach oraz kierownikami projektów naukowych.

Pracownicy Wydziału, prowadzący badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne, rozwijają jednocześnie współpracę naukową z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, m.in. Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu, Uniwersytetem Paris II Panthéon-Assas, Queen’s University Belfast,  Uniwersytetem Nova w Lizbonie, Uniwerystetem w Amsterdamie i European University Institute we Florencji.

Filozofia

Zainteresowania badawcze filozofów dotyczą: filozofii nauki, ontologii i teorii argumentacji. W ramach dyscypliny pracownicy WAiNS są autorami wysoko punktowanych publikacji w czasopismach takich jak Argumentation, Artificial Intelligence, European Journal for Philosophy of Science, Phenomenology and the Cognitive Sciences, Review of Philosophy and Psychology oraz Synthese. Kierują też projektami naukowymi w programach Priorytetowych Obszarów Badawczych PW w ramach “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Narodowego Centrum Nauki, niemieckiej fundacji VolkswagenStiftung oraz w europejskim programie Horyzont 2020.

W ramach dyscypliny filozofia działają cztery grupy badawcze: grupa filozofii informatyki, Laboratorium Nowego Etosu, grupa filozofii topologicznej oraz grupa filozofii fizyki.

Ponadto przedstawiciele dyscypliny filozofia aktywnie współpracują z szeregiem ośrodków krajowych i zagranicznych m.in. z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Obecnie w ramach dyscypliny filozofia pracownicy Wydziału realizują serię wykładów online: “Warsaw Spacetime Colloquium”, “Thinking Machines: History, Present and Future of Artificial Intelligence” oraz współtworzą blog naukowy poświęcony filozofii informatyki “Cafe Aleph”.

Ekonomia i finanse

Prowadzone badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse obejmują przede wszystkim: finanse w ujęciu makroekonomicznym (inflacja, polityka pieniężna, polityka fiskalna, zadłużenie publiczne i ich wzajemne oddziaływanie, a także porównania międzynarodowe), finanse samorządu terytorialnego w Polsce (instrumenty kapitałowe w finansowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), rynek kapitałowy (rynki obligacji rządowych i komunalnych, sektor IT na giełdzie papierów wartościowych), zarządzanie dziedzictwem kulturowym, branding narodowy i pozycja konkurencyjna kraju, ekonomia behawioralna, a także modele biznesowe i finanse przedsiębiorstw transportowych, crowdsourcing i jego odmiany, finansowanie infrastruktury w Polsce. Badania będą stopniowo poszerzane o nowe obszary, w tym kwestie odnoszące się do zastosowania osiągnięć ekonomii behawioralnej w sztucznej inteligencji do optymalizacji decyzji konsumentów oraz znaczenia sztucznej inteligencji w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczo-ekonomicznego.

Pracownicy Wydziału są autorami publikacji z zakresu ekonomii i finansów. Jednocześnie rozwijają współpracę naukową z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, cieszącymi się renomą w zakresie badań nad ekonomią i finansami, w tym m.in. z IESE Business School, University of Oxford, SRI International (Stanford Research Institute) oraz Frankfurt School of Finance and Management.

Nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie

Prowadzone badania naukowe w obszarze nauk o polityce i administracji obejmują m.in rozwój cywilizacji informacyjnej, filozofię prawa cywilizacji informacyjnej, cyfrowe państwo, etykę urzędniczą, europejską kulturę prawną, zarzadzanie zasobami ludzkimi i wiedzą, kulturę organizacji, e-administrację, usługi teleinformatyczne administracji publicznej, interoperacyjność sieci i usług administracji publicznej, a także administracyjno-prawny status jednostki w państwie oraz funkcjonowanie instytucji i organów państwowych. Pracownicy Wydziału realizują również prace badawcze w obszarze nauk o bezpieczeństwie, dotyczące m.in.: teorii bezpieczeństwa, uwarunkowań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, systemów i strategii bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych administracji publicznej, zagrożeń i metod ochrony informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzmu, uwarunkowań prawnych i normalizacyjnych bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, rekonstrukcji wypadków drogowych, nowatorskich rozwiązań prawnych mających znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pracownicy Wydziału są autorami publikacji w punktowanych wydawnictwach i czasopismach z zakresu nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie oraz uczestnikami projektów naukowych.

Pracownicy Wydziału rozwijają jednocześnie współpracę z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, m.in. z: University of Loughborough w Wielkiej Brytanii, Birla Institute of Technology & Science w Indiach, Open Universiteit w Holandi, Eastern Kentucky University w USA, Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Białostocką. Współpracują też z Towarzystwem Informatycznym, European Law Faculties Association oraz szeregiem innych instytucji i organizacji naukowych w kraju.