Praktyki studenckie

Praktyki studenckie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi, co najmniej 3 tygodnie (15 dni roboczych) z tym, że minimalny wymiar godzinowy obowiązkowych praktyk wynosi 75 godzin.

W programie studiów, praktyki zawodowe wpisane są na 6 semestrze, z tym, że mogą być realizowane w dowolnym okresie studiów. Dobrą praktyką jest aby praktyki zawodowe realizować po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, z tym, że realizacja praktyk nie może kolidować z innymi obowiązkami studenta.

W przypadku wcześniejszego zaliczenia praktyk zawodowych, zaliczenie wpisywane jest w systemie USOS w 6 semestrze (bez względu na czas dostarczenia dokumentów potwierdzających zaliczenie praktyk zawodowych). 

Zaliczenie praktyk zawodowych jest wymagane w celu uzyskania absolutorium i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Praktyki można realizować w kilku podmiotach, przy czym student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.

Praktyka może być realizowana w jednostkach administracji publicznej, instytucjach społecznych, instytutach naukowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach lub w innych podmiotach, w których charakter realizowanej praktyki pozwoli uzyskać założone efekty kształcenia.

Na poczet obowiązkowych praktyk studenckich, może zostać uznana wykonywana praca i realizowane przez studenta Wydziału zadania jeżeli:

  • student był lub jest zatrudniony w podmiocie lub wielu podmiotach na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, których czas trwania wynosił w sumie minimum 1 miesiąc,
  • student lub absolwent innej Uczelni zrealizował już lub jest w trakcie realizacji praktyki studenckiej,
  • student prowadzi lub prowadził samodzielnie działalność gospodarczą;
  • student uczestniczy lub uczestniczył w stażach i praktykach w podmiotach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia,
  • student wykazywał się aktywną działalnością organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.

Uwaga: zadania wykonywane w ramach wolontariatu nie mogą zostać uznane na poczet obowiązkowych praktyk studenckich.

Warunkiem uznania pracy jako obowiązkowych praktyk studenckich jest uzyskanie w trakcie jej realizacji odpowiednich efektów kształcenia w tym efektów dot. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

O uznaniu innych form pracy, tj. realizacji zadań na poczet obowiązkowych praktyk studenckich decyduje Prodziekan do spraw Studenckich (na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzupełniony o dokumentację zaświadczającą o wykonywanych zadaniach, uzyskanych umiejętnościach, zajmowanym stanowisku, zakresie obowiązków oraz czasie wykonywanej pracy.

 

Procedura administracyjna

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzgodnić z pracodawcą jej organizację i zakres obowiązków, a następnie przynajmniej w dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki zgłosić się do osoby zajmującej się obsługą administracyjną procesu praktyk, tj. do p. Pauliny Czeredys, pok. 207 (dziekanat Wydziału) lub Prodziekana ds. Studenckich z kompletem wypełnionych dokumentów obejmujących:

  • Porozumienie o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich – 3 egz.
  • Skierowanie na praktykę – 1 egz.
  • Uzgodniony program praktyk – 1 egz.

Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki student powinien przed jej rozpoczęciem dostarczyć do dziekanatu jeden kompletny i podpisany przez Pracodawcę egzemplarz Porozumienia.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć:

  • Sprawozdanie z przebiegu praktyk
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Uznanie wykonywanej pracy (praktyki, stażu, samodzielnej działalności gospodarczej) tytułem obowiązkowej praktyki studenckiej, odbywa się na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia Rektora Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej dokumentacji, która będzie pomocna w celu udokumentowania wykonywanych zadań praktycznych.