Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Celem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW jest rozwój, monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Składa się na niego szereg wzajemnie powiązanych ze sobą, współzależnych elementów odnoszących się do procesu kształcenia i realizacji zadań edukacyjnych. Procedury i sposoby postępowania dotyczące jakości kształcenia stosowane są w sposób planowy, ciągły i systematyczny. Służą tym samym zapewnieniu edukacji na najwyższym poziomie na kierunkach studiów realizowanych na WAiNS.

WSZJK uwzględnia potrzeby i wymagania wszystkich interesariuszy wewnętrznych – studentów i pracowników, ale też zewnętrznych – pracodawców oraz przedstawicieli innych instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego. System ten działa w dążeniu do uzyskania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na najwyższym poziomie, do jak najlepszego przygotowania absolwentów na wyzwania otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy, a także do prezentowania przez nich wysokich standardów etycznych i zaangażowania społecznego w działalności zawodowej.

Polityka jakości kształcenia dąży do zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczestników procesu kształcenia, w tym do kształtowania warunków sprzyjających osiągnięciom indywidualnym i zespołowym. Związana jest z realizacją zadań dotyczących utrzymania i rozwoju czterech głównych obszarów:

  • kształcenie (nauczanie),
  • rozwój badań i kadry badawczej,
  • rozwój kadry dydaktycznej,
  • rozwój infrastruktury.

 

Do pobrania: Księga Jakości Kształcenia (.pdf)

Formularze, procedury i szczegółowe informacje: https://ans.pw.edu.pl/Studia

Do pobrania: Raport samooceny PKA dla kierunku Administracja (.pdf)

Komisja ds. Jakości Kształcenia: skład komisji

Sprawozdania i raporty

Kontakt:

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr Katarzyna Górniak katarzyna.gorniak@pw.edu.pl