Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Stypendium Rektora
  4. Zapomoga

Szczegółowe informacje dotyczące każdego wymienionego wyżej świadczenia znajdują się w najnowszym Regulaminie dostępnym na stronie Biura Kanclerza (https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego), z którym należy się dokładnie zapoznać

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie Wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące pomocy materialnej znajdują się wspomnianej wyżej stronie internetowej

PRZYPOMINAMY wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków o stypendium rektora, socjalnego i dla osób niepełnosprawnych upływa z dniem 14.10.2022.

W roku akademickim 2022/2023 kwota uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego to 1051,70 zł/osobę.

Przypominamy również, że studenci, których dochód nie przekracza kwoty 600 zł/osobę powinni dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest tożsame z zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Prosimy zatem o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego dokumentu.

UWAGA: ubiegając się o zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, dotyczące dochodów za 2021 osób poniżej 26 roku życia, należy poprosić również o uwzględnienie dochodów z tzw. „pitu dla młodych” i dodać je w formularzu.

Informujemy że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 – 3 288 zł.

Formularz wniosku i wymagane do stypendium socjalnego oświadczenia do pobrania ze strony: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-socjalne

Informujemy, że składanie i procedowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o zapomogę przez studentów odbywa się z wykorzystaniem uczelnianego systemu USOS Web. Pozostałe wnioski składane i rozpatrywane są w dotychczasowej, tradycyjnej „papierowej formie".

Studenci zainteresowani złożeniem wyłącznie wniosku o stypendium rektora, proszeni są o pozostawienie go w godzinach przyjęć dziekanatu u p. Czeredys, na wyznaczonym stanowisku – bez czekania w kolejce. Formularze MUSZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE wszystkimi niezbędnymi informacjami, także z wyliczoną średnią ważoną.

Wszystkich studentów zainteresowanych składaniem wniosków o pomoc materialną prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i zasadami dokumentowania dochodu (w treści regulaminu) - pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów.

Osoby, ubiegające się o stypendium za wysokie wyniki w nauce, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a zostały przyjęte na 1 rok mgr, powinny do wniosku dołączyć:

  • zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku licencjatu średnią ważoną - a w przypadku jego braku
  • kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym komputerowo i wydrukowanym przelicznikiem - załącznik (.xls) .

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się również o stypendium Rektora – formularz do pobrania na stronie Biura Kanclerza (https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-Rektora)