Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego (.xlsx) ,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych (.docx) ,
  3. stypendium rektora (.docx) ,
  4. zapomogi (.docx) .

Szczegółowe informacje dotyczące każdego wymienionego wyżej świadczenia znajdują się w najnowszym Regulaminie (.pdf) z którym należy się dokładnie zapoznać.

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW - https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

PRZYPOMINAMY wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.

WAŻNE INFORMACJE:

W roku akademickim 2021/2022 kwota uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego to 1051,70 zł/osobę. Termin składania wniosków o stypendium rektora, socjalnego i dla osób niepełnosprawnych upływa z dniem 15.10.2021.

Informujemy, że zgodnie z aktualnym Regulaminem - "§ 34 Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe ust.2. Składanie i procedowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o zapomogę przez studentów odbywa się z wykorzystaniem uczelnianego systemu USOS Web. Pozostałe wnioski składane i rozpatrywane są w dotychczasowej, tradycyjnej papierowej formie"

Studenci zainteresowani złożeniem wyłącznie wniosku o stypendium rektora, proszeni są o pozostawienie go w godzinach przyjęć dziekanatu u p. Czeredys, na wyznaczonym stanowisku – bez czekania w kolejce. Formularze MUSZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE wszystkimi niezbędnymi informacjami, także z wyliczoną średnią ważoną.

Wszystkich studentów zainteresowanych składaniem wniosków o pomoc materialną prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem (.pdf) i zasadami dokumentowania dochodu (w treści regulaminu) - pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów.

Przypominamy również, że studenci, których dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł/osobę powinni dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest tożsame z zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Prosimy zatem o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego dokumentu.

UWAGA: ubiegając się o zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, dotyczące dochodów za 2020 osób poniżej 26 roku życia, należy poprosić również o uwzględnienie dochodów z tzw. „pitu dla młodych” i dodać je w formularzu.

Informujemy że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 - 3819 zł.

Osoby, ubiegające się o stypendium za wysokie wyniki w nauce, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a zostały przyjęte na 1 rok mgr, powinny do wniosku dołączyć:

  • zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku licencjatu średnią ważoną - a w przypadku jego braku
  • kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym komputerowo i wydrukowanym przelicznikiem - załącznik (.xls) .

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się również o stypendium Rektora - formularz do pobrania (.docx)

Wzory oświadczeń do pobrania:

  1. dochód niepodlegający opodatkowaniu (.docx) ,
  2. składka zdrowotna (.docx) ,
  3. brak dochodu (.docx) .