Zarządzenie nr 172/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2020

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Warszawskiej.