Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2021-2022

W nawiązaniu do pisma nr DZP. 261. 25. 2021 z dnia 30.09.2021 r. Zastępcy Kanclerza PW dr Jolanty Ewartowskiej  informuję,  że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków, jako ubezpieczyciel wybrana została firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 132

Ubezpieczenie będzie zawarte na następujących warunkach:

  • okres ubezpieczenia 01.10.2021 – 30.09.2022 r.;
  • objęci ubezpieczeniem: pracownicy, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranci oraz dzieci w przedszkolu „Bobotechnika”;
  • suma ubezpieczenia na osobę: 50.000 zł;
  • składka roczna płatna jednorazowo za osobę 39 zł obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy;
  • przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium RP oraz za granicą. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie, którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie obejmuje  odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki, jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, pracy, w drodze do i ze szkoły, pracy, jak również w życiu prywatnym, w kraju i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie w złotych.

 Składka ubezpieczeniowa (płatna jednorazowo za osobę w wysokości 39 zł) podlega potrąceniu z wynagrodzenia lub stypendium doktoranckiego wypłaconego w październiku lub listopadzie 2021 r.

Pracownicy, doktoranci, którzy chcą zrezygnować z ubezpieczenia proszeni są o zgłoszenie tego faktu na piśmie w Kwesturze – Dział Płac (ul. Noakowskiego 18/20, IV piętro, pok. 416 pani Ewa Kałużna) 
do 14 października 2021 r. Pracownicy, którzy nie rezygnują z ubezpieczenia nie muszą nic zgłaszać, a jednorazową składkę w wysokości 39 zł będą mieli potrąconą z wynagrodzenia wypłaconego w październiku lub listopadzie 2021 r.