Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się pomoc materialną obejmującą następujące świadczenia:  

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce,
  5. stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  6. stypendium dla obcokrajowców,
  7. zapomoga.

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

W każdym przypadku student może skontaktować się z dowolnym członkiem WKS i umówić się na indywidualny termin konsultacji, na których udzielone zostanie wsparcie merytoryczne oraz wszelka pomoc formalna.

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (link)

Wszystkie akty prawne dotyczące pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW (link).

Studenci zainteresowani otrzymywaniem na Wydziale Administracji stypendium w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 powinni zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Biura Spraw Studenckich.
 1. Rodzaje stypendiów i ogólne informacje z tym związane - http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/60
 2. Regulamin i zasady dokumentowania dochodu (czyli jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku) - http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna
 3. Aktualne wnioski i formularze - http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna

Przypominamy wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.
 Wnioski składa się w pierwszych dwóch tygodniach roku akademickiego - termin upływa z dniem 15 października 2018 i w przypadku wniosków o stypendium Rektora jest to nieprzekraczalny termin.
 Wnioski o stypendium socjalne 'zwykłe' oraz w zwiększonej wysokości, jak również dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie roku akademickiego, jednak świadczenie będzie wtedy przyznane dopiero od następnego miesiąca od daty wpływu takiego wniosku.
 W roku akademickim 2018/2019 kwota uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego to 1050 zł netto.

Studentów zainteresowanych składaniem wniosków o stypendium prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i zasadami - pozwoli to na sprawniejszą obsługę ich przyjmowania i weryfikowania.

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce - WAŻNE:
  Osoby, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a chciałyby ubiegać się o stypendium Rektora za wyniki w nauce na 1 roku mgr, powinny do wniosku dołączyć:
  - zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku średnią ważoną
  bądź w przypadku jego braku
  - kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym i wydrukowanym przelicznikiem - załącznik znajduje się w zakładce dotyczącej Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce. 
 
 Przypominamy, że - zgodnie Regulaminem na rok akademicki 2018/2019 - średnia ważona liczona jest na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Wzory oświadczeń do pobrania: