Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora,
  4. zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego wymienionego wyżej świadczenia znajdują się w najnowszym Regulaminie, z którym należy się dokładnie zapoznać.

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW - https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
 
Przypominamy wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.
W roku akademickim 2019/2020 kwota uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego to 1050 zł./osobę. Termin składania wniosków o stypendium rektora, socjalnego i dla osób niepełnosprawnych ulega przedłużeniu do dnia 22.10.2019 r.
Studentów zainteresowanych składaniem takich wniosków prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem (szczególnie tych, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - nastąpiła istotna zmiana w jego przyznawaniu) i zasadami dokumentowania dochodu - pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów. Przypominamy również, że studenci, których dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł/osobę powinni dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej - szczegóły tutaj:
Ważna informacja nt stypendium socjalnego
Osoby, ubiegające się o stypendium za wysokie wyniki w nauce, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a zostały przyjęte na 1 rok mgr, powinny do wniosku dołączyć:

  • zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku licencjatu średnią ważoną - a w przypadku jego braku
  • kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym komputerowo i wydrukowanym przelicznikiem - załącznik.

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się również o stypendium Rektora - formularz do pobrania

Wzory oświadczeń do pobrania:

  1. dochód niepodlegający opodatkowaniu,
  2. składka zdrowotna,
  3. brak dochodu.