Akcja stypendialna ROK AKADEMICKI 2022/2023

Kto może złożyć wniosek?

Każdy student zainteresowany otrzymaniem pomocy materialnej może złożyć wniosek stypendialny.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

 • do 14 października 2022 r. – jest to ostateczna data na złożenie wniosku o stypendium Rektora (stypendium przyznawane jest na zasadzie konkursu),
 • do 14 października 2022 r. – jest to pierwsza data (termin) na złożenie wniosku o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych warunkująca przyznanie stypendium od października 2022 r.,
 • po 14 października 2022 r. – jeżeli student nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie do 14 października 2022 r., może wystąpić o to stypendium w dowolnym czasie w roku akademickim z tym, że stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku np.:
  • wniosek złożony do 14.10.2022 r. – stypendium przyznane od października 2022 r.,
  • wniosek złożony 20.10.2022 r. – stypendium przyznane od listopada 2022 r.,
  • wniosek złożony 5.02.2023 r. – stypendium przyznane od marca 2023 r. itd..
 • w dowolnym terminie trwania roku akademickiego – wniosek o zapomogę można złożyć w dowolnym czasie trwania roku akademickiego, z tym że wniosek powinien być złożony niezwłocznie po zdarzeniu powodującym powstanie przejściowo trudnej sytuacji życiowej studenta i nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

W jaki sposób złożyć wniosek?

 • wnioski o przyznanie stypendium Rektora można składać poza kolejnością u pani Pauliny Czeredys w Dziekanacie (pok. 207) – w wyznaczonej skrzynce podawczej „Stypendium Rektora”,
 • wnioski o przyznanie stypendium socjalne należy składać osobiście u pani Pauliny Czeredys w Dziekanacie (pok. 207); do każdego wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej,
 • wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę należy złożyć poprzez system USOSWeb – instrukcja na stronie Biura Kanclerza PW.

 

Każdy wniosek musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez studenta. 

Obowiązujący regulamin, potrzebne informacje oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie Biura Kanclerza PW.