Urlopy dziekańskie

Warunki udzielania urlopu określone zostały w Regulaminie studiów (PDF)

Podanie o urlop dziekański (DOCX).

 § 19. Urlopy

1. Student może otrzymać urlop:

  1. długoterminowy:
    • zdrowotny, 
    • losowy, 
    • okolicznościowy, 
    • nieuwarunkowany,
  2. krótkoterminowy.

2. Dziekan udziela urlopu na wniosek studenta. Urlop długoterminowy nie może być udzielony na okres dłuższy niż jeden rok.

3. Dziekan udziela urlopu zdrowotnego wyłącznie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej.

4. Dziekan może udzielić urlopu losowego w razie ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach.

5. Dziekan może udzielić urlopu okolicznościowego studentowi realizującemu, za jego zgodą, ponadprogramową część studiów w innej uczelni, odbywającemu staż lub praktykę zawodową lub gdy występują inne uzasadnione przyczyny udzielenia tego urlopu.

6. Dziekan udziela urlopu nieuwarunkowanego na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub I semestr na studiach drugiego stopnia. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 30 dniu od początku semestru.

7. Uczestnictwo w zajęciach i uzyskiwanie zaliczeń w czasie trwania urlopu długoterminowego wymaga zgody dziekana.

8. Student powinien zwrócić się o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadnionej ubieganie się o urlop.

9. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego zakończenia studiów.

10. Udzielenie urlopu długoterminowego potwierdza się wpisem do dokumentacji przebiegu studiów.

11. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Prawo do pomocy materialnej określają odrębne przepisy wewnętrzne Uczelni.

12. Dziekan może wyznaczyć studentowi, powracającemu z urlopu lub urlopów długoterminowych, moduły kształcenia do uzupełnienia, wynikające ze zmian zaistniałych w programie kształcenia podczas trwania urlopu lub urlopów, oraz terminy ich zaliczenia.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może, w na wniosek studenta, udzielić mu urlopu krótkoterminowego, usprawiedliwiając w ten sposób nieobecność studenta na zajęciach nie dłuższą niż czternaście dni.