Proces dyplomowania

Uwaga: wszystkie formularze i wzory dokumentów związanych z procesem dyplomowania dostępne są tutaj.

Pierwsza strona pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (DOCX).

Pierwsza strona pracy dyplomowej drugiego stopnia (DOCX).

Zasady redagowania pracy dyplomowej (DOCX) oraz

układ pracy dyplomowej (DOCX), wynikające z Zarządzenia Rektora 57/2016.

Zasady zaliczania seminarium dyplomowego (link)

Zatwierdzone w roku akademickim 2017/2018 tematy prac dyplomowych (link)

Czynności wymagane i dopuszczające studenta do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej:

 1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów według planu studiów, zdobycie przewidzianą dla danego kierunku i poziomu studiów liczby punktów a także uzyskanie od prowadzących dane przedmioty (konieczne uzupełnienie) wszystkich wpisów w indeksie.
 2. Uzgodnienie z Kierownikiem pracy dyplomowej (Promotorem) ostatecznej wersji pracy.
 3. Uzyskanie potwierdzenia wyniku testu z systemu plagiat.pl o możliwości dopuszczenia pracy dyplomowej do kolejnych etapów dyplomowania. Uwaga: praca dyplomowa jest przekazywana do administratora systemu plagiat.pl przez Kierującego pracą dyplomową. Informacja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kolejnych etapów procesu dyplomowania lub o niemożności przekazania pracy do dalszych procesów dyplomowania przekazywana jest, po przeprowadzeniu analizy raportu, przez administratora systemu plagiat.pl do Kierownika pracy dyplomowej).
 4. Zalogowanie się do (systemu APD) pod adresem internetowym: https://apd.usos.pw.edu.pl/. Logowanie do USOS i systemu APD odbywa się za pomocą tych samych loginów i haseł. Możliwe uzyskanie danych dostępowych do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej (system APD) w dziekanacie Wydziału, pok. 207. Oraz uzupełnienie niezbędnych danych.
 5. Złożenie pracy dyplomowej nie jest możliwe bez uprzedniego zatwierdzenia jej tematu dokonanego w trybie określonym w  § 4 uchwały nr 11/2016 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zasad dyplomowania.

Złożenie pracy następuję co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

Pracę dyplomową uznaje się za złożoną, gdy w Dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW złożone zostały:

 1. 4 zdjęcia z wizerunkiem dyplomanta o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 2. płyta CD, która zawiera:
  • skan pierwszej strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
  • skan podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego zgodne ze wzorem zawartym w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
  • kopię elektroniczną całości raportu uzyskanego w ramach procedury sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym,
  • pracę dyplomową w formacie PDF.
  • Opis płyty CD zawiera zmniejszoną pierwszą stronę pracy dyplomowej,
 3. kserokopia pierwszej strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
 4. kserokopia streszczenia pracy w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi,
 5. podpisane przez studenta oświadczenie zgodne ze wzorem zawartym w załączniku do Zarządzenia nr 28/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
 6. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 7. dane dyplomanta zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 11 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 8. oświadczenie studenta Politechniki Warszawskiej kierunek: Administracja w zakresie ochrony przed plagiatem zgodne ze wzorem zawartym Zarządzeniu nr 27 Dziekana Wydziału Administracji i  Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dn. 13.05.2014 w sprawie ustalenia  wzoru oświadczenia studenta Politechniki Warszawskiej kierunek: Administracja w zakresie ochrony przed plagiatem,
 9. indeks wraz ze wszystkimi wymaganymi wpisami,
 10. wypełniona karta obiegowa zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 14 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 11. oryginał dowodu wpłaty za dyplom dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 12. formularz, w którym student wyraża zgodę lub odmowę udziału w badaniu Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów, zgodnego z załącznikiem do Zarządzenia nr 31/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 27.04.2012 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom w języku obcym składają, wraz z  dokumentami wymienionymi powyżej, dodatkowo:

 1. wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 13 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 2. 1 zdjęcie z wizerunkiem dyplomanta 3,5 x 4,5 cm,
 3. oryginał dowodu wpłaty za dyplom w języku obcym dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 4. kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą.

Student składający wyżej wymienione dokumenty musi okazać dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość.

Terminy złożenia pracy dyplomowej określa § 20 ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

W roku akademickim 2016/2017 dokumenty związane ze złożeniem pracy dyplomowej powinny być złożone  najpóźniej do dnia:

 • 07.09.2017 r. (studia I stopnia)
 • 15.09.2017 r. (studia II stopnia)

Praca dyplomowa przed złożeniem powinna zostać wpisana do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej. Archiwizowanie pracy dyplomowej w systemie APD odbywa się w 5 etapach – krokach z czego student wykonuje 2 pierwsze kroki.

W pierwszym kroku (1) student musi wprowadzić:

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim (tytuł pracy w języku polskim został wcześniej wprowadzony przez właściwego pracownika dziekanatu),
 • streszczenie w języku polskim i w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim.

W drugim kroku (2) student w systemie APD musi umieścić następujące pliki w formacie, pdf, tj.:

 • pracę dyplomową,
 • skan pierwszej strony z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
 • skan podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
 • całość raportu uzyskanego w ramach procedury sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym.

Dane wpisane  przez studenta do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej muszą być zaakceptowane przez kierującego pracą w tymże systemie.