2022.11.10 - Public Administration Challenges in European Countries - Public Administration Faces Crises

Międzynarodowa Konferencja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin: 10 listopada 2022 roku

Rejestracja: https://forms.office.com/r/WDUnxqHu4Q

Język konferencji: angielski

 

Wersja Polska | English version

Teza o kryzysie prawa administracyjnego, problemach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w coraz bardziej złożonym świecie, bynajmniej nie jest nowa. W dyskursie naukowym podkreśla się wielowymiarowość tego zagadnienia; zarówno, jeśli chodzi o kryzys stanowienia prawa administracyjnego - za tenże aspekt administracja publiczna jest jednak ze swej istoty odpowiedzialna w mniejszym stopniu - oraz kryzys stosowania tegoż prawa. Stanowienie prawa administracyjnego jest przesiąknięte instrumentalizacją podejścia; przestaje ono być bazą dla administrowania, staje się zaś (nomen omen) instrumentem działania w sferze administracji publicznej. Przy użyciu prawa administracyjnego określa się pewne doraźne potrzeby, rzadziej niestety to, jakie cele ogólne uważa się za niezbędne do osiągnięcia; przepisy z zakresu prawa administracyjnego stanowione są pod wpływem doraźnych zdarzeń i dla osiągnięcia spektakularnych, społeczno-politycznych efektów. Kryzys na płaszczyźnie stosowania prawa administracyjnego zauważalny jest choćby w aspekcie niejednolitości i niestabilności orzecznictwa i praktyki działania organów administracji publicznej, wadliwie pomyślanego toku instancji sądownictwa administracyjnego, fetyszyzacji wykładni językowej (lub też wręcz przeciwnie - stosowaniu wykładni funkcjonalnej aż do granic wykładni contra legem) nieuwzględniania standardów europejskich.

Nie sposób nie wpisać tych rozważań w szerszy kontekst - niepewności czasów post-pandemicznych (czy aby na pewno „post”?), agresji Rosji na Ukrainę, związanych z tymi wydarzeniami zmian uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, energetycznych itp. Dlatego też przedmiotem konferencji uczyniliśmy debatę na temat badań prowadzonych przez wybitnych specjalistów nad współczesnymi problemami i wyzwaniami administracji publicznej w różnych krajach, z uwypukleniem aspektu funkcjonowania w warunkach permanentnego kryzysu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie perspektyw i stanowisk z różnych krajów Unii Europejskiej; jest to w naszej ocenie niezwykle cenne z punktu widzenia porównawczego, gdyż jakkolwiek niewątpliwie współczesne wyzwania i zagrożenia dla administracji publicznej mogą mieć wspólne (lub co najmniej podobne) źródło, o tyle z racji zróżnicowanych lokalnych uwarunkowań rozmaita może być ich ocena i wreszcie - remedium na ich przezwyciężenie. Mamy nadzieję, że wystąpienia prezentujące wyniki prowadzonych badań naukowych staną się inspiracją do ich pogłębienia i przyczynią się do poszukiwania lepszych rozwiązań w systemach prawnych poszczególnych krajów, reprezentowanych na konferencji.

Program

 • 9.00-9.10, Powitanie
 • Panel I, moderator: dr Pablo Iglesias-Rodríguez, University of Sussex
  • 9.10-9.30, Inita Paulovica, Advisor of State Chancellery of Prime Minister of Latvia, COVID 19 Crisis: Latvia’s Public Sector Challenges and Solutions for Future
  • 9.30-9.50, prof. Diana-Urania Galetta, Unversity of Milan, „Right to good administration and Digitalisation of Public Administration in Italy:  opportunities and challenges”
  • 9.50.-10.10, prof. Charles Szypszak, University of North Carolina at Chapel Hill, „Expediency, Cultural Impetus, and the Constitutional Framework for Public Administration in the U.S.”
  • 10.10-10.30, Dyskusja 
 • 10.30-11.00, Przerwa
 • Panel II, moderator: dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
  • 11.00-11.20, prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Innovative forms of public administration action under conditions of energy crisis”
  • 11.20-11.40, dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, „The experience of the sanitary administration in a pandemic. Have we learned the lessons for public administration?
  • 11.40-12.00, dr Marcin Rojszczak, Politechnika Warszawska, „Fighting the COVID-19 pandemic with the use of modern technologies as a new challenge for public administration”
  • 12:00-12.20, Dyskusja
 • 12.20, Zamknięcie konferencji

Rada Programowa

 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska) – przewodniczący
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Diana-Urania Galetta - Università degli Studi di Milano
 • doc. Judr. Ing. Michal Radvan, Associate professor - Masaryk University
 • dr hab. Mariusz Szyrski, prof. uczelni - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Federczyk – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
 • dr Pablo Iglesias-Rodríguez, University of Sussex
 • dr Pavel Ivanov – Bułgarski Instytut Administracji Publicznej (Институтът по публична администрация (ИПА))
 • dr Agita Kalvina – Łotewska Szkoła Administracji Publicznej (Valsts administrācijas skola (VAS))
 • Gergely Prőhle – Narodowy Uniwersytet Administracji Publicznej (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Komitet organizacyjny