Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Nowa książka dra Michała Stelmacha

Stelmach
Celem monografii jest opis pojęcia logiki transcendentalnej w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z czasów Traktatu logiczno-filozoficznego, a następnie wyprowadzenie szerszych wniosków interpretacyjnych dotyczących jego koncepcji filozoficznej.

Nowa pracownik WAiNS

Monika Stachowiak-Kudła

Badania Moniki Stachowiak-Kudły w dyscyplinie nauk prawnych koncentrują się na pięciu obszarach:

  1. Wolność badań naukowych, wolność nauczania, autonomia szkół wyższych w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym państw europejskich;
  2. Konflikty praw podstawowych;
  3. Czynniki determinujące sposób orzekania w sądach administracyjnych;
  4. Prawne aspekty jakości kształcenia;
  5. Wartościowanie decyzji publicznych.

Konferencja współorganizowana przez WAINS

Filozofia w informatyce zdjęcie
W dniach 23-24 listopada 2018 roku WAiNS współorganizuje (razem z Wojskową Akademią Techniczną) IV edycję Konferencji Ogólnopolskiej pt. "Filozofia w informatyce".

Konferencja współorganizowana przez WAiNS

banerFNiMFF
Na stronie dostępny jest już program konferencji!

Nowa książka dr Moniki Zakrzewskiej

Zakrzewska książka
Problematyka udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska wpisuje się w szerokie zagadnienie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Od Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, przyjętej na Konferencji ONZ w 1992 r. uznaje się, że problemy środowiskowe są najskuteczniej rozwiązywane z udziałem społeczeństwa, przy założeniu powszechnego udostępniania informacji o środowisku. Zapewnienie udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska odnosi się do postulatów przedstawianych współczesnej administracji publicznej, aby zwiększyć poziom partycypacji publicznej w decydowaniu o sprawach publicznych zgodnie z założeniami public governance. W monografii zaprezentowano nowy model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska, który można krótko scharakteryzować: od modelu konfrontacji do modelu kooperacji.

WAiNS zatrudni dwie osoby na stanowiska profesora (filozofia i nauki prawne)

zdziwienie

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW ogłoszone zostały dwa kolejne konkursy na stanowiska profesorów uczelni w dwu dyscyplinach. Wymagany jest tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

  • nauki prawne (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych - termin zgłoszeń: 17.12.2018 r.),
  • filozofia (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji - termin zgłoszeń: 10.12.2018 r.).

Nowa książka pod red. dra Pawła Stacewicza

okładka książki studia z filozofi informatyki 13.09-1
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się monografia pt. "Studia z filozofii informatyki". Jest ona efektem współpracy WAiNS z WAT. Książkę otwiera polskie tłumaczenie obszernego hasła "Philosphy of Computer Science" ze Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii (Turner, Angius 2015). Kolejne teksty zdają sprawę z dociekań polskich filozofów nad szeroko pojętymi wytworami informatyki oraz jej wkładem we współczesną kulturę. Poruszane tematy rozciągają się od kwestii obliczeniowej natury świata, poprzez informatycznie rozumiany racjonalizm, aż do ważkich filozoficznie zastosowań informatyki (jak np. maszyny autonomiczne czy systemy monitorujące aktywność poznawczą ludzi). Książka zawiera także pewne teksty "eksperymentalne", będące zapisem lub interpretacją dyskusji internetowych w akademickim blogu Cafe Aleph.

Prawomocny wyrok

orzełek

Zarówno Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, jak Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego Dziekana WAiNS PW, Zbigniewa Króla, uznały Bogusława Kopkę, byłego pracownika WAiNS PW, winnym.

Decyzją sądu drugiej instancji w ramach zastosowania środka podania wyroku do publicznej wiadomości zamieszczamy na stronie WAiNS wyroki sądów obu instancji na okres 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

aFinding Decent Work In The Context Of New And Emerging Technologies: Myths, Facts, And Solutions

Wydział Administracji i Nauk Społecznych zaprasza na wykład prof. Badrinatha Rao pt.: „Finding Decent Work In The Context Of New And Emerging Technologies: Myths, Facts, And Solutions”.

Wykład odbędzie się 12 grudnia (środa) 2018 r.
godz. 12.00 / sala 213 / Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Spotkanie prowadzi dr Helena Bulińska-Stangrecka

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".