Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus + na WAINS PW trwa od 8 marca 2021 do 22 marca 2021

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+  na rok akademicki 2021/2022 odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach 8 marca 2021 - 22 marca 2021.
Instrukcja znajduje się pod tym linkiem:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia

Wymiana może być realizowana wyłącznie z uczelnią, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z WAiNS PW.

Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

  • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
  • znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na poziomie minimum B2,
  • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW)

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • w czasie rekrutacji i całego pobytu w uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student I, II lub III stopnia,
  • w momencie wyjazdu musi być studentem, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia (musi mieć bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów),
  • w chwili podpisywania z CWM umowy na wyjazd, musi mieć zaliczone dotychczasowe przedmioty,
  • nie może przebywać na urlopie.

Studenci ostatniego roku studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji, jednak podpisanie umowy może nastąpić dopiero po udokumentowaniu przyjęcia przez PW na studia II stopnia. Studenci ostatniego roku studiów I stopnia do wniosku wyjazdowego muszą dołączyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW.

Minimalny okres pobytu na studiach w danym roku akademickim wynosi jeden semestr, a maksymalny dwa semestry (wg informacji UAPE CWM PW dofinansowanie będzie udzielane tylko na jeden semestr pobytu na studiach za granicą, niezależnie od długości okresu pobytu zaakceptowanego przez uczelnię przyjmującą).
Wyjazdy w r.a. 2021/2022 mogą być realizowane między 1 lipca 2021 r. a 30 września 2022 r.

Student, który chce wziąć udział w rekrutacji powinien:

  • zapoznać się z zasadami wyjazdów na studia w r.a. 2021/2022 (https://erasmus.pw.edu.pl/erasmus/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Zasady-wyjazdow),
  • zapoznać się z listą uczelni partnerskich WAiNS PW, po sprawdzeniu czy oferta dydaktyczna uczelni zagranicznej na kolejny rok akademicki odpowiada równoległemu programowi realizowanemu na WAiNS PW wybrać trzy uczelnie, na które chce wyjechać (uwzględniając znajomość języków obcych), (lista uczelni jest dostępna w systemie   USOS)
  • złożyć wniosek wyjazdowy wraz z załącznikami (zaświadczenie o znajomości języka obcego, oświadczenie dot. uczestnictwa w wymianie, średnia arytmetyczna, ew. oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na WAiNS PW, ew. zaświadczenie o działalności dodatkowej, dane kontaktowe) w systemie USOS.

W razie wątpliwości można zgłaszać się mailowo oraz podczas dyżuru do koordynatora Erasmus+ dla studentów WAiNS PW: dr Helena Bulińska-Stangrecka: helena.stangrecka@pw.edu.pl

Lista uczelni, z którymi WAINS PW ma podpisaną umowę znajduje się w systemie USOS PW (w zakładce oferta wyjazdów).

 

Wnioski i formularze:

 

Wspomnienia z wyjazdów