Zmiana kwoty miesięcznego dochodu na osobę

Od dnia 20 lutego 2023 r., (semestr letni) kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł.
Termin składania wniosków upływa z dniem 6 marca 2023 r.
Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w ww. terminie, może wystąpić o to stypendium w czasie całego roku akademickiego, z tym że stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.