mgr Szymon Drabczyk

Specjalizacja: integracja europejska, ze szczególnym akcentem na system instytucjonalno-decyzyjny Unii Europejskiej, politykę regionalną UE, stosunki polsko-niemieckie, międzynarodowe stosunki polityczne, problemy globalne.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność: stosunki międzynarodowe. Temat pracy magisterskiej: Stanowisko RFN wobec idei Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w latach 1964 - 1972

Ważniejsze publikacje

  • Rola Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi (Unią Europejską), [w:] Zeszyty Naukowe ONS PW, zeszyt 8/1996
  • Instrumenty wspomagania w sferze prawnej procesu integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Dostosowanie polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej. cz. 1, praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej, Zeszyty Naukowe KNSiA nr 11, Warszawa 1998 – praca nagrodzona przez Rektora Politechniki Warszawskiej nagrodą naukową zespołową II. stopnia
  • Współpraca landu Północna Nadrenia-Westfalia i UE w ramach polityki regionalnej, [w:] Polityka rozwoju regionalnego, praca zbiorowa pod red. Cezarego Lusińskiego, Warszawa 1999
  • Polityka strukturalna Północnej Nadrenii-Westfalii z uwzględnieniem polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Przegląd Europejski nr 1/2001
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce i prawie Unii Europejskiej, [w:] Prawo gospodarcze, praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej, Warszawa 2005
  • Ochrona ludności na poziomie Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, praca zbiorowa pod red. Eugeniusza Sobczaka, Warszawa 2010

Inne funkcje i zajęcia w WAiNS

  • Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. Programu UE Erasmus (niemieckojęzyczny obszar współpracy);
  • Członek komisji wyborczej na WAiNS