mgr Monika Łaczmańska

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktualnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Kisilowskiej.

Zainteresowania badawcze: Nieruchomości zabytkowe, prawo rodzinne, prawo oświatowe, publiczne prawo gospodarcze.

 

 

 

Projekty badawcze

Education for all; Uniwersytet Warszawski; 10 - 12 września 2007; "A model of the academic education for disabled students at the technical university" (D. Radomski, A. Jakubiak, M. Łaczmańska); 5 stron; niepublikowany

Konferecje naukowe

 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" nt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego", 6 i 9 listopada 2012.
 • Udział w XIII Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków, 20-22 kwietnia 2012.
 • Udział w Konferencji Naukowej "Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej", 26 listopada 2011.
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania", UKSW, 20 maja 2011.
 • Udział w Konferencji Naukowej "Rozwój zrównoważony, a budowa marki miejsca - administracja, środowisko, technologia", 3 - 4 grudnia 2010.
 • Udział w Konferencji Naukowej "Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce", 13-14 listopada 2009.

Wybrane publikacje

 • Kisilowska H., Łaczmańska M.: Cywilizacyjna konieczność administracyjno-prawnej ochrony nieruchomych zabytków techniki w: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną red. J. Zimmermann, P.J. Suwaj Wyd. Wolters Kluwer business Warszawa 2013.
 • Łaczmańska M., Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie obiektów poprzemysłowych Żyrardowa, Mazowsze. Studia Regionalne 7/2011.
 • Łaczmańska M., Wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na ustalenie ochrony zabytków nieruchomych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Łaczmańska M., Ochrona nieruchomości zabytkowych, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Łaczmańska M., Spółdzielnie mieszkaniowe, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Łaczmańska M., Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w: Prawo budowlane w działalności inwestycyjnej, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa 2010.
 • Łaczmańska M., Udział jednostek samorządu terytorialnego w ochronie nieruchomości zabytkowych, w: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. H. Kisilowskiej, E. Malaka, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
 • Łaczmańska M., Ochrona nieruchomości zabytkowych, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Łaczmańska M., Spółdzielnie mieszkaniowe, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Łaczmańska M., Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w: Prawo budowlane w działalności inwestycyjnej, pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa 2008.
 • Łaczmańska M., Spółdzielnie mieszkaniowe, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.

Materiały

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (PDF)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DOC)
 • Dla studentów niestacjonarnych KNSiA, Prawo rodzinne i opiekuńcze (DOC)