dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW

Notariusz dr hab. Wojciech Gonet, prof. nadzw. jest pracownikiem w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku uzyskał stopień doktora, w 2014 roku uzyskał stopień dr hab. prawa. Dr hab. Wojciech Gonet w latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną zakończoną zdanym państwowym egzaminem notarialnym. W 2013 roku rozpoczął pracę jako asesor notarialny, na notariusza powołany został w 2014 roku.

Zainteresowania naukowe: prawo i finanse publiczne, prawo nieruchomości, prawo rzeczowe i spadkowe, prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe.

Wykaz publikacji:

Pozycje zwarte (monografie, książki, podręczniki komentarze)

 1. Prawo pierwokupu nieruchomości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 r., ISBN 978-83-8107-820-7, s. 322,
 2. Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014 r., s. 334
 3. Prawo podatkowe kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2015 r., Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9222-8, jest samodzielnym autorem: kazusu 58 w rozdziale IV s. 222-223, rozdziału V s. 224-248, kazusów od 1 do 22 w rozdziale VI s. 249-263, kazusów od 11 do 15 w rozdziale VII s. 291-299, kazusu 7 w rozdziale VII s. 306-307, kazusów od 4 do 13 w rozdziale IX s. 317-327, kazusów od 4 do 11 w rozdziale X, s. 330-334, kazusów od 4 do 9 w rozdziale XI s. 337-339, rozdziałów XII i XII, s. 340-344, kazusów od 10 do 19 w rozdziale XIV s. 353-357, łączna liczba stron w książce 358, wkład w napisanie podręcznika 21,64% (wg oświadczeń współautorów). Wszyscy współautorzy - Adami Bigas, Stella Brzeszczyńska, Wojciech Gonet Dorota Kamuda, Tomasz Nowak, Izabela Oleksiewicz, Małgorzata Polinceusz, Andrzej Tatara, redakcja naukowa Wojciech Gonet.
 4. Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 r., s. 221.
 5. Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 r., s. 176.
 6. Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006 r.
 7. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis Sp. z o.o., 2012 r., s. 127.
 8. Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wzory regulaminów i umów, Wydawnictwo LexisNexis, 2010 r., s. 184
 9. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 r.
 10. Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 r.
 11. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ze wzorami uchwał, umów i pism, wraz z suplementem Objaśnienia do aktów wykonawczych, Wydawnictwo Municipium S.A., Warszawa 2006 r.
 12. Spółki komunalne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007 r.

Artykuły w czasopismach i w pracach zbiorowych

 1. Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji, ACTA IURIS STETINENSIS, 2017 r. nr 3 s. 5-14, ISSN 2083-4373,
 2. Przeobrażenie gminy – wybrane zagadnienia, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2017 r., nr 1, s. 106-118, ISSN 1898-5084
 3. Zawieranie umów pomiędzy gminą i jej wójtem a zakaz dokonywania czynności prawnych „z samym sobą”, (w:) G. Kozieł (red.) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Lublin 2017 r., s. 301-320, ISBN: 978-83-60617-46-5
 4. Osoba fizyczna jako podatnik podatku od towarów i usług w dostawie nieruchomości na przykładzie umowy sprzedaży, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, Ed. Juchniewicz, T. Sowiński, Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2017, s. 333-345, ISBN 978-83-7556-960-5, EAN 9788375569605,
 5. Bezpieczeństwo finansów jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie obrotu nieruchomościami jako lokacie kapitału, Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2016, nr 2, s. 7-23,
 6. z dr Hanną Wolską, Konsekwencje wyboru formy organizacyjno-prawnej do wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny, (w:) M. Stec, Stefan Płażek (red.) Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 r., ISBN 978-83-8107-814-6, ISSN 1897-4392,
 7. Realizacja zadań publicznych przez gminy, (w:) A. Zalcewicz (red.), Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Warszawa 2016, Wydawnictwo Poltex, s. 35-44, liczba wszystkich stron w publikacji 255,
 8. Realizacja zadań gospodarczych przez gminy, (w:) M. Stec, M. Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Warszawa 2016 r., s. 82-93, liczba stron w publikacji 345,
 9. Wielkość długu publicznego a bezpieczeństwo realizacji zadań przez państwo, (w:) I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, Warszawa 2016 r., s. 271-288, liczba stron całej publikacji 781,
 10. Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – w poszukiwaniu optymalnych regulacji prawnych, Annales UMCS Sectio H Oeconomia 2016 r. vol. L, 1, s. 399-408, łączna liczba stron w czasopiśmie 750,
 11. Rozdział X. Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu i spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, (w:) Jarosław Gryz, Włodzimierz Fehler, Wojciech Gonet, Kinga Machowicz, Karina Paulina Marczuk, Izabela Oleksiewicz, Renata Podgórzańska, Agnieszka Legucka, Agata Ludera-Ruszel, Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Bezpieczeństwo międzynarodowe wczoraj – dziś – jutro, Warszawa 2015, Wydawnictwo Rambler, ISBN 978-83-62751-37-2, s. 157-165, łączna liczba storn w książce 183,
 12. Opodatkowanie ustanowienia służebności i dochodu ze służebności w świetle wybranych zasad podatkowych, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, Ed. Juchniewicz, T. Sowiński, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2015, s. 275-286,
 13. Planowanie i wykonanie dodatniego wyniku budżetu jako sposób gospodarowania finansami publicznymi – kierunki ewolucji, Przegląd Prawa Publicznego 2015 r., nr 4, s. 75-82,
 14. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na nierynkowych warunkach, (w:) J. Gliniecka, Ed. Juchniewicz, T. Sowiński, Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2014, s. 233-240,
 15. Skutki upadłości banku dla posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego i nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 701-708,
 16. Racjonalizacja dochodów publicznych – zarys problematyki, (w:) W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 27-32,
 17. Naprawa finansów samorządu terytorialnego w wybranych krajach, „Finanse Komunalne”, 2014 r., nr 4, s. 64-78,
 18. Zakres i formy udzielenia przez jednostki samorządu terytorialnego wzajemnej pomocy finansowej – zarys problematyki, (w:) I. Mirek, T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 219-229, liczba wszystkich stron 550,
 19. Zgoda Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości przez Skarb Państwa na potrzeby organów administracji rządowej, „Rejent”, 2013 r., nr 11, s. 48-62,
 20. Dotacje dla GOPR i TOPR, (w:) Artur Walasik, Arkadiusz Babczuk, Arkadiusz Talik (red.), Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, s. 698 – 713, liczba wszystkich stron 772,
 21. Wolność gospodarcza w zakresie rozporządzania majątkiem przez spółki kapitałowe będące własnością Skarbu Państwa, (w:) J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołdy-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, Katowice 2013, s. 199-219, liczba wszystkich stron 644,
 22. Dotacje i subwencje jako pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych stanem klęski żywiołowej, (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013, s. 89-100, liczba wszystkich stron 323,
 23. Umowy wsparcia obsługi zadłużenia spółek komunalnych zawierane z samorządem terytorialnym, (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wstęp do innowacyjnych metod finansowania inwestycji komunalnych, Warszawa 2013, s. 183-191, liczba wszystkich stron 232,
 24. Prywatyzacja kapitałowych spółek komunalnych, (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wstęp do innowacyjnych metod finansowania inwestycji komunalnych, Warszawa 2013, s. 193-214, liczba wszystkich stron 232,
 25. Dotacja w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia, „Finanse Komunalne”, 2013 r. nr 6, s. 5-21,
 26. Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad procesem restrukturyzacji finansów jednostki samorządu terytorialnego – zarys problematyki (w:) R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd – finanse – nadzór i kontrola, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2013, s. 218-232, liczba wszystkich stron 453,
 27. Kontrola wykorzystania dotacji „Finanse Komunalne” 2013 r., nr 1-2, s. 111-122.
 28. Możliwości elastycznego kształtowania wydatków w samorządzie terytorialnym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 2012 r. vol. XLVI, 3, s. 281-289, liczba wszystkich stron 425,
 29. Ochrona umownego prawa pierwokupu (w:) H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki (red.), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 r., s. 327-332, liczba wszystkich stron 332,
 30. Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym (w:) M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r., s. 146-163, liczba wszystkich stron 258,
 31. Partycypacja samorządu terytorialnego w podatkach pośrednich, jako źródło dochodów, „Finanse Komunalne” 2012 r., nr 9, s. 17-23,
 32. Procedura restrukturyzacyjna finansów jednostki samorządu terytorialnego, „Prawo Finansów Publicznych” 2012 r., nr 5, s. 29-31,
 33. Przymusowe przejęcie banku, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012 r., nr 3, s. 27-37,
 34. Prawne aspekty regulacji budżetu zadaniowego, (w:) Barbara Woźniak, Marta Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2012 r., s. 81-88, liczba wszystkich stron 308,
 35. Skutki uchwalenia i wykonania zrównoważonego budżetu bieżącego przez samorząd terytorialny, „Finanse Komunalne” 2012 r., nr 1-2, s. 58-64,
 36. Przejęcie przez spółkę kapitałową długu wspólników – prawo wspólników do przeniesienia długu na spółkę, (w:) Antoni Witosz (red.), Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012 r., s. 161-169, liczba wszystkich stron 296,
 37. Prawne aspekty restrukturyzacji finansów jednostek samorządu terytorialnego, (w:) P. J. Szołono-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszaw 2011 r., s. 599-605, liczba wszystkich stron 674,
 38. Nadzór nad samorządem terytorialnym – kierunki ewolucji, (w:) P. Chmielnicki, A. Dybała (red.), Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011 r., s. 178-183. liczba wszystkich stron 292,
 39. Problematyka łącznego zadłużenia sektora publicznego, (w:) H. Litwińczuk (red.) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, „Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2011, s. 87-97, liczba stron 579,
 40. Prawne regulacje ograniczające ryzyko kredytowe banków, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011 r., nr 6, s. 42-46,
 41. Beneficjenci pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2011 r., nr 6, s. 57-70,
 42. Przyczyny i rodzaje deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) W. Zając (red.), Deficyt budżetowy i jego wpływ na działalność jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011 r., s. 9-16, liczba wszystkich stron 125,
 43. Zasady przekazywania zadań jednostkom samorządu terytorialnego przez administrację rządową, „Finanse Komunalne” 2011 r., nr 1-2, s. 43-51,
 44. Ograniczenie swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego – zarys problematyki, (w:) B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010, s. 99-107,
 45. Finanse samorządowe w ustawie o finansach publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010 r., nr 11, s. 72-79,
 46. Problematyka długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych, „Finanse Komunalne” 2010 r., nr 10, s. 5-14,
 47. Nadzór i kontrola w bankach spółdzielczych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010 r., nr 6, s. 31-41,
 48. Środki nadzorcze w prawie bankowymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010 r., nr 4, s. 6-16,
 49. Budżet zadaniowy. Założenia konstrukcyjne, „Finanse Komunalne” 2010 r., nr 1-2., s. 34-39,
 50. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań JST, Finanse Komunalne” 2009 r., nr 11., s. 47-57,
 51. Nowa ustawa o PPP – możliwości wykorzystania do realizacji zadań w sektorze publicznym, „Finanse Komunalne” 2009 r., nr 1-2,
 52. Wielkość maksymalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, 2008 r., nr 11,
 53. Limity zadłużenia jednostek samorządy terytorialnego jako bariera w ich rozwoju, (w:) A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Warszawa 2010, s. 171-181, liczba wszystkich stron 354,
 54. Uwagi o formach prowadzenia gospodarki komunalnej, „Samorząd Terytorialny” 2008 r., nr 7-8,
 55. Szczególny sposób zabezpieczenia wierzytelności banku, jako przesłanka finansowania podmiotów nie posiadających zdolności kredytowej, „Przegląd Sądowy”, 2008 r., nr 5,
 56. Partnerstwo publiczno-prywatne – kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny”, 2008 r., nr 3,
 57. Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego - zakres przedmiotowy i podmiotowy, „Finanse Komunalne”, 2008 r., nr 5,
 58. Kredyt konsumencki. Kierunki ewolucji, wybrane zagadnienia, „Prawo Bankowe”, 2008 r., nr 5,
 59. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonania zobowiązań, „Finanse Komunalne”, 2008 r., nr 3,
 60. Działalność regulacyjna administracji publicznej w sferze usług bankowych na przykładzie ograniczenia ryzyka kredytowego, „Prawo Bankowe”, 2008 r., nr 2,
 61. Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2008 r., nr 1-2,
 62. Umowa ramowa, jako przesłanka ustanowienia hipoteki kaucyjnej w praktyce bankowej, „Prawo Bankowe” 2007 r., nr 10,
 63. Transakcja buy-sell-back w spółce komunalnej, „Finanse Komunalne” 2007 r., nr 9,
 64. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007 r., nr 7-8,
 65. Zastosowanie budżetu zadaniowego do oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007 r., nr 1-2, s. 20-32,
 66. Uwagi o umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, „Przegląd Legislacyjny” 2006 r., nr 6,
 67. Charakter prawny umowy zrzeszenia, „Prawo Bankowe” 2006 r., nr 7-8,
 68. Pojęcie pośrednictwa w prawie dewizowym, „Prawo Bankowe” 2006 r., nr 6,
 69. Wymiar czasu pracy i urlopy dla niepełnosprawnych, „Przegląd Legislacyjny” 2006 r., nr 2,
 70. Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2006 r., nr 5,
 71. Uwagi o złożoności zawierania umów między bankiem a członkami jego organów, „Bank i Kredyt”, 2006 r., nr 1,
 72. Uwagi o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2006 r., nr 1-2,
 73. Umowa konsorcjum bankowego, „Przegląd Sądowy” 2005 r., nr 11-12,
 74. Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Bankowe” 2005, nr 10,

Publikacje wspólne w pracach zbiorowych (wszystkie z dr Arkadiuszem Babczukiem)

 1. Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesja na usługi i roboty budowlane jako formy realizacji zadań samorządu terytorialnego, (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wstęp do innowacyjnych metod finansowania inwestycji komunalnych, Warszawa 2013, s. 43-66, liczba wszystkich stron 232; punkt 3 tego opracowania Problematyka kwalifikowania zadłużenia z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane i usługi do długu publicznego, został napisany wspólnie z Arkadiuszem Babczukiem, wkład w opracowanie punktu 3 wyniósł 5/6,
 2. Tworzenie przez samorząd terytorialny spółek z przedsiębiorstwami prywatnymi w celu realizacji inwestycji w project finance, (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wstęp do innowacyjnych metod finansowania inwestycji komunalnych, Warszawa 2013, s. 137-152, liczba wszystkich stron 232, wkład w opracowanie tego podrozdziału wyniósł 92%.
 3. Restrukturyzacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wstęp do innowacyjnych metod finansowania inwestycji komunalnych, Warszawa 2013, s. 217-232, liczba wszystkich stron 232, wkład w opracowanie tego podrozdziału wyniósł 80%.
 4. Charakterystyka prawnych ograniczeń zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) A. Babczuk (red.), Rozwój w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami samorządu terytorialnego, Warszawa 2013, s. 35-42, liczba wszystkich stron 105, wkład w opracowanie tego podrozdziału wyniósł 64%.

Współredakcja

Współredakcja książki wraz z prof. nadzw. dr hab. Izabelą Oleksiewicz Współczesne ujęcie polityki bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2016 r., Wydawnictwo Rambler, ISBN 978-83-62751-45-1

Wybrane publikacje przed doktoratem

Artykuły w czasopismach

 1. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Bankowe” 2001 r., nr 3.
 2. Karta płatnicza a ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, „Biuletyn Bankowy” 2002 r., nr 12.
 3. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (omówienie), „Biuletyn Bankowy” 2003 r., nr 1, dodatek „Banki, Rynek, Podatki”.
 4. Powiernik - szczególny nadzór nad bankami hipotecznymi, „Biuletyn Bankowy” 2003 r., nr 2, dodatek „Banki, Rynek, Podatki”.
 5. Złożoność regulacji tajemnicy bankowej, „Biuletyn Bankowy” 2003 r., nr 3.
 6. Bankowy tytuł egzekucyjny, „Biuletyn Bankowy” 2003 r., nr 4, dodatek „Banki, Rynek, Podatki”.
 7. Status prawny i kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego, „Biuletyn Bankowy” 2003 r., nr 5, dodatek „Banki, Rynek, Podatki”.
 8. Bezpieczeństwo finansowania samorządów, „Finanse Komunalne” 2004 r., nr 2
 9. Rynek samorządowych papierów dłużnych, „Prawo Bankowe” 2004 r., nr 3
 10. Ocena zdolności kredytowej samorządów, „Bank i Kredyt” 2004 r., nr 7
 11. Zaangażowanie samorządów w emisję papierów wartościowych, „Finanse Komunalne” 2004 r., nr 11
 12. Kredyt konsorcjalny w ujęciu księgowym, „Rachunkowość Bankowa”2005 r., nr 6
 13. Nieprecyzyjna nowelizacja, „Wspólnota” 2004 r., nr 13.
 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza samorządu, „Wspólnota” z 7.02.2004 r.