dr hab. Gabriela Jyż, prof. PW

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 1981-2006 asystent, a następnie adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełniła tam funkcję Kierownika Studium Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego Rzeczników Patentowych. W latach 2006-2016 profesor na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej (PO), Kierownik Katedry Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego na WEiZ PO oraz Prodziekan ds. Nauki przez dwie kadencje na WEiZ PO. Od 1 marca 2016 r. profesor Politechniki Warszawskiej.

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego zarówno materialnego, ustrojowego jak i procesowego oraz postępowania sądowo-administracyjnego. Nadto specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w latach 1995-2007. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w latach 2007-2011. Od 2 sierpnia 2011 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orzeka w Izbie Gospodarczej NSA.

Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, glos, opinii z zakresu wskazanych wyżej dziedzin prawa oraz ponad 2,5 tys. uzasadnień orzeczeń sądowo-administracyjnych. Uczestniczyła w ponad 40 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Prowadziła wykłady na seminariach szkoleniowych przeznaczonych dla sędziów, prokuratorów (np. "Training for judges and prosecutors in the area of intellectual and industrial property rights, Poland 2003 r.), a także pracowników samorządowych, rzeczników patentowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • w latach 1981-2006 kilkakrotnie otrzymała nagrody Rektora UŚl. I PO za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne,
 • w 2005 r. otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za pracę habilitacyjną pt." Prawo do wynagrodzenie za projekty wynalazcze",
 • w 2005 r. otrzymała odznakę honorową "Za zasługi dla wynalazczości", przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów,
 • w 2010 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej

Publikacje

Książki • monografie • skrypty

 1. G. Jyż, A. Szewc: Prawo własności przemysłowej. Wydanie 2 zm. i uzup. Wydaw. C.H. Beck. Warszawa 2011, s.506,
 2. Jyż G. [w:] Szewc A., Jyż G, Pławecki Z.: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. wyd.ctwo LEX a Wolters Kluwer business, wyd. 4 rozszerzone i uzupełnione, Warszawa 2012, stron 1067, w tym G. Jyż – strony 575-621 i strony 773-918 (9 arkuszy wyd.); ISBN 978-83-264-3850-9,
 3. G. Jyż i in.: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer i Urząd Patentowy RP. Warszawa 2008, s.434,
 4. G. Jyż: Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2134. Katowice 2003, s.267,
 5. Jyż, A. Szewc: Uchwały i zarządzenia organów samorządowych. Pro Municipio Katowice 1994, s.247,
 6. G. Jyż: Informacje o chronionych rozwiązaniach technicznych w świetle ustawodawstwa międzynarodowego oraz ustawodawstw wewnętrznych wybranych krajów Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia). W: Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa–Kraków: Komitet Badań Naukowych 1997, s.111-122,
 7. G. Jyż, A. Szewc i in.: Podstawowe przepisy prawa wynalazczego i patentowego na świecie. Warszawa Urząd Patentowy RP 1992, s.161,
 8. G. Jyż, A. Szewc: Stan prawny informacji o przestrzeni. Cz. II. Zbiory informacji. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1992, s.59
 9. G. Jyż, P. Strzępek, A. Szewc, E. Zielińska: Stan prawny informacji o przestrzeni. Cz. III. Zbiory informacji o przestrzeni w województwie katowickim. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1992, s.89
 10. G. Jyż, A. Szewc: Rzymskie prawo prywatne. Katowice 1993, s.146
 11. G. Jyż, A. Szewc: Elementy prawa informatycznego. T. 1. Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 524. Katowice 1996, s.137; wydanie 2 zaktualizowane. Katowice 1999, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 558. Katowice 1999, s.137
 12. G. Jyż, A. Szewc: Ochrona programów komputerowych, informacji i baz danych. Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom 2001, s.151,
 13. Jyż G.: Wpływ zmian regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego na procesy inwestycyjne na terenie gminy i interesy prawne podmiotów w nich uczestniczących (wybrane zagadnienia prawne), [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 10 lat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, pod redakcją naukową K. Malika, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, s.222-232;
 14. Jyż G.: Procedury administracyjne i sądowoadministracyjne w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – wybrane zagadnienia, [w:] Polityka rozwoju regionu. Koncepcja. Procedury administracyjne. Finansowanie, Red. K. Malik, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Demograficzny PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2010, strony 55-74 (1 arkusz wyd.), ISBN 978-83-60958-70-4
 15. G. Jyż: Regulacje prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie – wybrane zagadnienia. W: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Opole 2007, s.245-257,
 16. G. Jyż: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jako podstawowy instrument prawny kształtowania przestrzeni gminy – wybrane problemy prawne. W: Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Opole 2008, s.230-245,
 17. G. Jyż: Użytkownicy usług wojewódzkich ośrodków INTE. W: Informacja naukowo-techniczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1057. Katowice 1989, s.82-102
 18. G. Jyż, A. Szewc: Źródła informacji o przestrzeni gminy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1391. Katowice 1994, s.20-40
 19. G. Jyż: Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia) [w:] Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, red. K. Malik, Studia Tom CLV, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2013, s.7-23, ISBN 978-83-6356-53-0, 1 arkusz wyd.

Artykuły • recenzje

 1. Jyż G.: Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze w Polsce – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (wybrane zagadnienia). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, nr 1, s.1-10 (0,5 arkusza wyd.); ISSN 0137-5490;
 2. G. Jyż: Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie – Prawo własności przemysłowej (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo 2003 z.8, s.66-75,
 3. G. Jyż: Regulacja prawna dotycząca wynalazczości i racjonalizacji w Polsce. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001 nr 1, s.20-25,
 4. G. Jyż, A. Szewc: Regulacja prawna działalności informacyjnej w Polsce (wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo 1988 z.7, s.65-74,
 5. G. Jyż: Sądowa waloryzacja wynagrodzeń za projekty wynalazcze. Monitor Prawniczy 1994 nr 12, s.358-361,
 6. G. Jyż: Waloryzacja świadczeń (zobowiązań) pieniężnych na podstawie art. 358 prim § 3 kodeksu cywilnego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995 nr 11, s.22-25,
 7. G. Jyż: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa. Monitor Prawniczy 2001 nr 7, s.393-399
 8. G. Jyż: (rec.): Internet a prawo. Państwo i Prawo 1999, z.9, s.93-96
 9. G. Jyż: (rec.) Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995 nr 10, s.26-27
 10. G. Jyż: (rec): Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000 nr 7-8, s.42
 11. G. Jyż: Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia). Barometr Regionalny, Analizy i prognozy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Tom 12 Nr 2, Zamość 2014, stron 11 (0,5 arkusza wyd.),
 12. G. Jyż: Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych (wybrane zagadnienia), Białostockie Studia Prawnicze 2015, z. 19, stron 11, (0,5 arkusza wyd.),
 13. G. Jyż: Charakter prawny terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce (wybrane zagadnienia), Barometr Regionalny, 2015 , nr 4, s.139-147, (0,5 arkusza wyd.czego, 11 stron).

Inne artykuły • glosy • materiały konferencyjne

 1. A. T. Olszewski, Dochodzenie na drodze postępowania sądowego wypłaty dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty, FK 2012, nr 7-8, s.51 i nast.
 2. M. Pilich , Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, Wydanie V, Warszawa 2013, s.842-843
 3. Pilich M., Komentarz do art. 80 ustawy o systemie oświaty, stan prawny 2015.09.01, System Informacji Prawnej LEX.
 4. G. Jyż: Postępowanie w sprawach własności przemysłowej jako szczególne postępowanie administracyjne (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Własność Intelektualna, 2009, z. 7, s.81-96,
 5. G. Jyż: Postępowanie w sprawach własności przemysłowej - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Własność Intelektualna 2009, z.7,
 6. G. Jyż: Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w Polsce. Wybrane zagadnienia. Radca Prawny 1995 nr 4, s.39-45
 7. G. Jyż, A. Szewc: Glosa do wyroku z dnia 23.04.1992 r., sygn. XVII Amr 7/92 – Orzecznictwo Gospodarcze 1992 z.4, poz.82
 8. G. Jyż: Efekty ekonomiczne jako podstawa świadczeń związanych z projektami wynalazczymi. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt "Dobra niematerialne w gospodarce" zorganizowanej przez: Urząd Patentowy RP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. Katowice: WKTiR 1998, s.1-11
 9. G. Jyż: Opłaty licencyjne w obrocie wewnętrznym. W: Zagadnienia naruszeń patentowych. Wrocław: Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji 1989, s.39-60
 10. G. Jyż: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W: Materiały Sympozjum Naukowego nt "Własność przemysłowa w Polsce", zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP, Uniwersytet Śląski i Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. Katowice: WKTiR 1994, s.1-11
 11. G. Jyż: Zbiory informacyjne i formy działalności WOINTE w Polsce. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1988 nr 2, s.15-21
 12. G. Jyż: Za granicą. Cz.I Nowator 1989 nr 9, s.5-7; Cz.II Nowator 1990 nr 5, s.10-12; cz.III Nowator 1991 nr 12, s.11-12
 13. G. Jyż: Ochrona książki polskiej w latach 1944-1946. Bibliotekarz 1982 nr 3, s.70-75
 14. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Belgii. Nowator 1995 nr 6, s.5-6
 15. G. Jyż: (rec.) Przepisy o informacji naukowo-technicznej i informatyce. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1982 nr 4, s.41
 16. G. Jyż: Pojęcie biblioteki w świetle polskiego prawa bibliotecznego. Poradnik Bibliotekarza 1983 nr 6, s.123-125
 17. G. Jyż: Uwagi o podstawach prawnych działalności informacyjnej w Polsce. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1984 nr 4, s.17-22
 18. G. Jyż: (rec.) Podstawy prawne informacji naukowo-technicznej. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1985 nr 3, s.34-36
 19. G. Jyż: (rec.) Polskie prawo biblioteczne. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1986 nr 3, s.33-35
 20. G. Jyż: Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 r. Poradnik Bibliotekarza 1986 nr 2, s.3-5
 21. G. Jyż: (rec.) Przepisy o działalności archiwów w Polsce. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1987 nr 1, s.37-39
 22. G. Jyż, A. Szewc: Podstawy prawne ochrony własności przemysłowej w krajach EWG. Cz. 1 Nowator 1991 nr 10, s.8-11; Cz.II Nowator 1991 nr 11, s.7-9
 23. G. Jyż, A. Szewc: Zdolność patentowa wynalazków. Nowator 1992 nr 1, s.10-12
 24. G. Jyż, A. Szewc: Tytuły ochronne. Nowator 1992 nr 3, s.10-12
 25. G. Jyż: Kilka uwag w sprawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Radca Prawny 1993 nr 3, s.40-42
 26. G. Jyż, A. Szewc: Reforma polskiego prawa wynalazczego. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 1993 nr 2, s.17-28
 27. G. Jyż, A. Szewc: Kim jest bibliotekarz? Dylematy prawne. Przegląd Akademicki 1993 nr 3, s.5-9
 28. G. Jyż: Waloryzacja wynagrodzeń za projekty wynalazcze. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego nt. "Organizacyjnych i prawnych problemów wynalazczości w podmiotach gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa wynalazczego", zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski, Urząd Patentowy RP, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. Katowice: WKTiR 29-30 wrzesień 1994, s.1-14.
 29. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Niemczech. Nowator 1995 nr 10, 6-7
 30. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Austrii. Nowator 1995 nr 11, 8-9
 31. G. Jyż: Waloryzacja wynagrodzeń za projekty wynalazcze. Nowator 1994 nr 11, s.18-20
 32. G. Jyż: Droga do patentu w krajach Unii Europejskiej. Rynki Zagraniczne 1994 nr 38, s.3-4
 33. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Hiszpanii. Nowator 1994 nr 1, s.9-10
 34. G. Jyz: Ochrona wynalazków w Holandii. Nowator 1995 nr 5, s.6-7
 35. G. Jyż: Zakładowe regulaminy wynalazczości. Cz.I Nowator 1996 nr 5, s.5-7; Cz.II Nowator 1996 nr 6, s.8-10; cz.III Nowator 1996 nr 7, s.18-19
 36. G. Jyż: Waloryzacja wynagrodzeń za projekty wynalazcze na podstawie art.3581 § 3 kodeksu cywilnego. Temat Miesiąca 1996 nr 1, s.2-4
 37. G. Jyż: Ochrona wynalazków Grecji. Nowator 1996 nr 4, s.10-11
 38. G. Jyż: Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego związanych ze sprawami wynalazczości. Temat Miesiąca 1997 cz. I nr 7-8, s.1-2; cz.II Temat Miesiąca 1997 nr 9, s.2-3; cz.III Temat Miesiąca 1997 nr 10, s.2-3; cz.IV Temat Miesiąca 1997 nr 11, s.1-2
 39. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Danii. Nowator 1994 nr 2, s.9-10
 40. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Wielkiej Brytanii. Nowator 1994 nr 12, s.8-9
 41. G. Jyż: Efekty ekonomiczne jako podstawa świadczeń związanych z projektami wynalazczymi. Temat Miesiąca 1998 nr 6, s.2-3
 42. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Finlandii. Nowator 1996 nr 5, s.7-8
 43. G. Jyż: Ochrona wynalazków w Irlandii. Nowator 1997 nr 1, s.9-10
 44. G. Jyż: Programy komputerowe i ich ochrona. Materiały Sympozjum Naukowego nt. "Własność przemysłowa w Polsce – zagadnienia wybrane", zorganizowanego przez: Urząd Patentowy RP, Uniwersytet Śląski i Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. Katowice WKTiR listopad 1996, s.1-16.

Wybrane konferencje

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa "Wymiary polityki rozwoju – ekonomiczne, społeczne i demograficzne", Prószków 28-29 czerwca 2012 r. ; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym i Programowym Konferencji oraz udział w konferencji;
 2. Ogólnopolska Konferencja Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5-7 wrzesień 2012 r., Starawieś; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 3. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. problemów orzeczniczych sądów administracyjnych, 5-7 listopada 2012 r., Józefów; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 4. Ogólnopolska Konferencja Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. zaskarżalności aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego, 26 listopada 2012 r.; Warszawa; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa "Specjalizacje rozwoju regionów unii Europejskiej", Prószków 5-6 czerwca 2013 r. Politechnika Opolska WEiZ; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym i Programowym Konferencji oraz wygłoszenie referatu pt.: "Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia)";
 6. Ogólnopolska Konferencja Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 4-6 wrzesień 2013 r., Starawieś; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 7. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. problemów orzeczniczych sądów administracyjnych, 19-21 czerwca 2013 r., Lidzbark Warmiński; dr hab. Gabriela Jyż – wygłoszenie referatu nt. Klasyfikacji charakteru prawnego terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle stanowiska doktryny i judykatury;
 8. Ogólnopolska Konferencja Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. nowelizacji ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i projektu kodeksu budowlanego, 4-6 listopada 2013 r.; Józefów; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 9. Ogólnopolska Konferencja Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. prawa Unii Europejskiej, 10 czerwca 2013 r., Warszawa; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa "Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny", Prószków 3-4 czerwca 2014 r. Politechnika Opolska WEiZ; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym i Programowym Konferencji oraz wygłoszenie referatu pt.: "Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia)";
 11. Ogólnopolskie Forum Gospodarcze na temat: "Problemy współczesnej gospodarki w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym", Opole, 29 maja 2014 r., Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, dr hab. Gabriela Jyż, uczestnik
 12. Ogólnopolska Konferencja Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centre for Judicial Cooperation (CJC) podsumowująca projekt "Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich", 23-24 czerwca 2014 r.; Warszawa; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 13. Ogólnopolska Konferencja Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 10-12 wrzesień 2014 r., Starawieś; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 14. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych dot. problemów orzeczniczych sądów administracyjnych, 27-29 października 2014 r., Jozefów; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 15. Konferencja – Ogólnopolski zjazd środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami własności intelektualnej, organizator – Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy RP, 15-17 czerwca 2014 r., Kraków; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik;
 16. Zorganizowanie własnej Konferencji Ogólnopolskiej w dniu 30 września 2015 r. w Opolu, pn. "Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka – nowe perspektywy i nowe wyzwania", w której wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z ośrodków naukowych w Polsce, a nadto z ośrodków zagranicznych. Patronat honorowy nad Konferencją objęli m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Fundacji Helsińskiej, Prezydent Opola, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski, Rektor Politechniki Opolskiej, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO. Efektem Konferencją była publikacja naukowa, finansowana ze środków z badań statutowych, kierowanych przeze mnie jako kierownika Katedry Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego WEiZ PO,
 17. XII Międzynarodowa konferencja naukowa "Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020" Opole–Prószków 15-16 czerwca 2015 r. Politechnika Opolska WEiZ; dr hab. Gabriela Jyż – uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym i Programowym Konferencji oraz wygłoszenie referatu pt.: "Charakter prawny terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce (wybrane zagadnienia)"
 18. Ogólnopolska Konferencja "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej", zorganizowana 19 października 2015 r. w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych PAN i Ministerstwo Sprawiedliwości), dr hab. Gabriela Jyż – uczestnik,
 19. Ogólnopolska Konferencja Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 14-16 września 2015 r. w Józefowie pod Warszawą Naczelny Sąd Administracyjny), dr hab. Gabriela Jyż, uczestnik,
 20. Ogólnopolska Konferencji Sędziów Izby Gospodarczej Naczelnego Sadu Administracyjnego w Sterdyni w dn. 28-30 września 2015 r. (Naczelny Sąd Administracyjny), dr hab. Gabriela Jyż, uczestnik.