dr hab. Anna Zalcewicz, profesor PW

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 2000-2011 adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2011-2015 adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych (uprzednio Katedra Prawa Finansów Publicznych) Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, następnie profesor EWSPA i kierownik tej Katedry, w latach 2015-2016 kierownik Zakładu Prawa i Administracji WAiNS PW, a od 1 września 2016 r. Prodziekan ds. ogólnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Wzięła udział w ponad 20 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorką ponad 70 publikacji przede wszystkim z zakresu prawa bankowego, prawa podatkowego i prawa finansów publicznych.

Dziedziny badań

 • Prawo finansowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo rynku finansowego
 • Rynek usług płatniczych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000 nagroda indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-dydaktycznej
 • 2015 nagroda I stopnia Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji za wyróżniającą się monografię "Bank lokalny. Studium prawne"

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie "Centrum Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy ŚŒrodkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku"
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Ekspertyzy

Analiza prawna funkcjonowania opłaty tzw. surcharge (od transakcji bezgotówkowych w POS-ach i od transakcji gotówkowych w bankomatach) na rynku kart płatniczych w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej — na zlecenie NBP z dnia 7 grudnia 2011 r. (nbp.pl).

Wybrane publikacje

Autorskie monografie

 • Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa: Wolters Kluwer 2009
 • Bank lokalny. Studium prawne, Warszawa: Difin 2013

Komentarze do ustaw

 • B. Bajor, A. Zalcewicz, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016

Redakcja naukowa

 • Sanacja finansów publicznych w Polsce – aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005, red. K. Święch, A. Zalcewicz
 • Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, red. A. Zalcewicz
 • Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Warszawa: Poltext 2016, red. A. Zalcewicz

Artykuły • glosy • rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wielka encyklopedia prawa (wyd. II, hasła: regulamin bankowy; list zastawny; powiernik; bank hipoteczny; czynności banku hipotecznego; Warszawa 2005)
 • Bank spółdzielczy jako Spółdzielnia Europejska – analiza prawna wybranych zagadnień w odniesieniu do regulacji polskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 10
 • Nadzór nad zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 7, [współautor:] E. Rutkowska
 • Pojęcie "instytucji finansowej" na gruncie europejskiego i polskiego prawa bankowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, nr 8, [współautor:] M. Fedorowicz
 • Zmiany legislacyjne w polskim systemie prawnym służące stabilizacji rynku bankowego w okresie kryzysu – wybrane zagadnienia, [w:] Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe (red.) E. Ruśkowski, I. Zwerucha, Białystok-Lwów 2010
 • Polskie prawo bankowe jako element systemu prawa regulującego funkcjonowanie jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej, [w:] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, (pod red.) H. Litwińczuk, Warszawa 2010
 • Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (Warszawa 2010)
 • Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, (rozdział XVII Międzynarodowe prawo podatkowe, hasła: Metody unikania podwójnego opodatkowania; Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych; Międzynarodowe konwencje modelowe w sprawach podatkowych; Międzynarodowe organizacje podatkowe; Międzynarodowe prawo podatkowe; Międzynarodowe unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania; Oaza podatkowa (raj podatkowy); (red.) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2011)
 • Instytucja płatnicza na gruncie regulacji europejskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 5,
 • Proces integracji europejskiego rynku usług płatniczych – wyzwania regulacyjne, Ekonomia i Prawo, nr VII, rocznik 2011
 • Biuro usług płatniczych na tle obowiązujących regulacji prawnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, nr 3
 • The Polish Financial Supervision Authority as an Independent Entity of the Public Finance Sector [w:] Public Finances – Administrative Autonomies, (red.) G. Hulko, A. Patyi, Győr 2012
 • Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w Polsce w kontekście najnowszych zmian prawa polskiego i unijnego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, nr 1
 • The role of cooperative financial institutions in the global financial market with the example of cooperative savings and credit unions (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) and cooperative banks in Poland, [w:] The Amazing Power of Cooperatives. Texts selected from the international call for paper proposals, (red.) M. J. Brassard, E. Molina, International Summit of Cooperatives, Quebec 2012
 • The role of the Polish Financial Supervision Authority in the new European architecture of supervision over the financial market, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2012, Vol. 2, No 2, [współautor:] M. Fedorowicz
 • Multi-year planning in public finances and the financing of the payment services market supervision in Poland, [w:] E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-Pąk, Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Białystok 2013
 • The influence of domestic and European legal regulations on the functioning of co-operatives providing banking services as civil society organizations performing social aims: An evidence from Poland, International Journal of Cooperative Studies 2013, Vol. 2, No. 2
 • Problem poprawności implementacji art. 52 ust. 3 dyrektywy PSD do polskiego porządku prawnego (opłata tzw. surcharge, zniżka za korzystanie z instrumentu płatniczego), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 10
 • The obligations of financial institutions under the tax law as an instrument for the prevention of tax evasion, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, vol. II, V. Babčák, A. Románová, I. Vojniková (eds.) Košice 2015, s. 365-374
 • Payment of Local Taxes via Payment Instruments – Remarks on Solutions Adopted in the Tax Ordinance, [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, L. Etel, M. Popławski, (ed.), Białystok 2016,  s. 527-536
 • Teoretycznoprawne wprowadzenie w problematykę rynku usług płatniczych - kilka uwag tytułem wstępu, [w:] Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, red. A. Zalcewicz, s. 19-28

Niepublikowane recenzje wydawnicze

 • Recenzja wydawnicza monografii: Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości, ss. 191, Wydawnictwo UWr, red. A. Ćwiąkała-Małys, E. Rutkowska-Tomaszewska.
 • Recenzja wydawnicza monografii: Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, autor M. Fedorowicz, Warszawa 2016, ss. 149.
 • Recenzja wydawnicza monografii: Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, autor T. Nieborak, Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3036-6, ss. 288

Wybrane konferencje

 • 2009, Львів, The International Scientific Conference "Public Finance and Financial Law in the context of financial crisis in Eastern and Central Europe",
 • 2011, Győr, The 10th International Scientific Conference "Public finances – Administrative autonomies",
 • 2012, Białystok, 11th International Scientific Conference "Annual and Long Term Public Finances In Central and Eastern European Countries",
 • 2012, Wrocław, "Płatności elektroniczne. Współczesny stan rynku",
 • 2013, Wrocław, "Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności finansowej rynku finansowego"
 • 2015, Štrbské Pleso, XIV International Scientific Conference "Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds"
 • 2016, Wrocław, "Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy".