dr Paweł Sosnowski

Specjalizacja: administracja publiczna ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zadań samorządu terytorialnego (planowania przestrzenne), legislacja, prawo gospodarcze. 2010 — Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, stopień naukowy doktora nauk prawnych, 1996 — Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra prawa, 1997 — Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, dyplom magistra prawa kanonicznego. 1998 - 2010 — asystent w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, a następnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a od 2010, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Od 1998 zatrudniony w administracji publicznej (PFRON, Urząd m.st. Warszawy, PINB, PGSP), 2002 - 2006 — stały współpracownik Notesu Wydawniczego autor recenzji książek prawniczych. Członek rady naukowej czasopisma "Człowiek i Środowisko".

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "PROGRES" które zrealizowało pod moim współkierunkiem:

 • grant rektorski nt. "Decyzja o warunkach zabudowy - teoria i praktyka";
 • grant rektorski obejmujący szkolenia z tzw. umiejętności miękkich tj. autoprezentacji, komunikacji, negocjacji i zarządzania zespołem.

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011 oraz nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia naukowe w roku 2009.

Publikacje

Monografie

 • Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2011;
 • Samorząd terytorialny - ustrój i gospodarka, pod red. Z. Niewiadomskiego, Oficyna Wydawnicza "Branta" Bydgoszcz - Warszawa 2001 (autor rozdziałów V pkt 1-3, VII pkt 1 lit b oraz pkt 2);

Artykuły

 • Pojecie i istota zrównoważonego rozwoju w prawie polskim (w:) Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca pod red. E. Sobczaka, Warszawa 2011
 • Polityka przestrzenna gminy i jej wpływ na urbanizację terenów. Przyczynek do dyskusji (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo KUL 2010;
 • Rola dzielnic w ustroju m.st. Warszawy - przyczynek do dyskusji (w:) Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro, pod red H. Kisilowskiej, Warszawa 2010;
 • Polski samorząd terytorialny na tle samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej (w:) Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Warszawa 2010;
 • Rozwój planowania przestrzennego w Polsce cz. I i II, Człowiek i Środowisko, Warszawa 2012 r.

Recenzje

 • Recenzja artykułu T. Rostkowskiego, Potrzeby administracji sądowej i prokuratury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacja po "rozwodzie" instytucji, Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kwiecień 2011 r.
 • Recenzja książki Prof. Z. Niewiadomskiego, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, opublikowana w Kwartalniku Prawa Prywatnego 2003/12;

Konferencje naukowe

 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizowany przez Uniwersytet w Białymstoku nt. ,,Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej" 23-26 wrzesień 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu nt. "Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji" 26 maj 2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez UKSA Koło Naukowe Prawa Administracyjnego nt. "Sądownictwo administracyjne - wybrane zagadnienia" 10 maj 2012
 • Cykl wykładów "Gospodarka a Konstytucja" zorganizowanych przez Trybunał Konstytucyjny Wykład Prof. G. Gorzelaka "Problemy polskiej przestrzeni" 13 marzec 2012
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" nt. "Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej" 22 i 26 listopad 2011
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" nt. "Rozwój zrównoważony, a budowa marki miejsca - administracja, środowisko, technologia" referat: Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie administracyjnym i orzecznictwie. 3-4 grudzień 2010
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki nt. "Sankcje administracyjne - blaski i cienie" 24 listopad 2010
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nt. ,,Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej" referat: Polityka przestrzenna gminy i jej wpływ na urbanizację terenów. Przyczynek do dyskusji. 19-22 wrzesień 2010
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez UKSW, IGPiM, WSAA nt. "Wartości w planowaniu przestrzennym" 25 czerwiec 2010
 • Sesja naukowa z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nt. Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro referat: Rola dzielnic w ustroju m.st. Warszawy - przyczynek do dyskusji. 25 maj 2010
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zorganizowana przez Politechnikę Warszawską nt. "Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce" referat: Polski samorząd terytorialny na tle samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej - współorganizator 13-14 listopad 2009
 • Improving Policy - Making in Poland: Expert Knowledge and Public Participation /Prof. Susan Rose - Ackerman - Yale Law School USA/ 1 czerwiec 2009
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, nt. "Przyczyny sporów przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach zamówień publicznych Skarbu Państwa" 4 luty 2009
 • Warsztaty Prawno - Urbanistyczne organizowane przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską, referat: Skutki prawno-ekonomiczne uchwalenia planu miejscowego 24-30 wrzesień 2005
 • Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski nt. ,,Nowy ład przestrzenny w Polsce" 23-25 czerwiec 2004
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. ,,Prawo do dobrej administracji" - współorganizator 23-25 wrzesień 2002
 • Demokracja i profesjonalizm na poziomie samorządów USA /Prof. Loyd Halverson - dyr. Gen. Miasta Camas w stanie Washington/ 19 czerwiec 2002
 • XII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nt. ,,Ius Publicum Europeaum" - współorganizator 20-22 wrzesień 2001
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej filia w Rzeszowie nt. ,,Jednostka wobec działań administracji publicznej" 21-23 maj 2001
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego /Łódź/ organizowany przez Uniwersytet Łódzki nt. ,,Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia" 11-13 wrzesień 2000

Dodatkowe szkolenia

 • Szkolenie nt. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia /Pełnomocnik Rządu do spraw równego traktowania/ 21-23 listopad 2012
 • Szkolenie nt. Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych /Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych Sp. z. o.o./ 15 czerwiec 2007
 • Szkolenia nt. Praktyka planowania miejscowego w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Ministerstwo Infrastruktury i Towarzystwo Urbanistów Polskich/ prowadzący szkolenie 29 maj-24 lipiec 2003
 • Narada krajowa nt. Aktualnej sytuacji w planowaniu przestrzennym /Ministerstwo Infrastruktury i Towarzystwo Urbanistów Polskich/ referat: Wpływ nowych regulacji prawnych na planowanie przestrzenne gmin, 14 kwiecień 2003
 • Inwestowanie w aktualnej sytuacji prawnej po utracie mocy obowiązującej planów zagospodarowania przestrzennego /Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr-Oddział w Warszawie/ 17 marzec 2003
 • Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów i gwarancji bankowych /Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów - Warszawa/ listopad 2000
 • Egzamin Państwowy dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych /Ministerstwo Skarbu Państwa/ luty 1999
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania i kierowania spółkami prawa handlowego /Stowarzyszenie Samorządowe Rodło - Warszawa/ styczeń-luty 1999

Badania naukowe

 • Grant dziekański nt.: Lokalizacja inwestycji-propozycje usprawnień (współautorstwo) 2003
 • Grant dziekański nt.: Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako monokratyczny organ wykonawczy gminy (współautorstwo) 2004-2005
 • Projekt badawczy nt.: Fundusz sołecki 2011 - 2013

Ekspertyzy i opinie

 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa "Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla potrzeb Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020, lipiec-sierpień 2012
 • Ministerstwo Infrastruktury "Ekspertyza prawna do zapisów projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji administracyjnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 listopada 2008 roku" (współautorstwo), listopad 2008