dr Monika Zakrzewska

2009 — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, stopień naukowy doktora nauk prawnych. 1996 — Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom magistra prawa. 1995 — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne. W latach 1998 — 2009 asystent w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, a następnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, od 2009 — adiunkt. W latach 1996 — 1998 praca w kancelarii prawniczej — obsługa prawna w urzędach samorządu terytorialnego i spółkach. W latach 1995 — 2005 specjalista w Departamencie Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej — praca przy projektach ustaw i rozporządzeń oraz załatwianie indywidualnych spraw w postępowaniu administracyjnym. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2010 oraz nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2002.

Publikacje zagraniczne

  • Zakrzewska M. Legal aspects of electronic access to environmental information, w: Business and informatics — current trends (2) scientific edition by H. Kisilowska and J. Seruga, Warsaw — Sydney 2006,

Publikacje książkowe

  • Zakrzewska M., Ochrona środowiska procesie inwestycyjno—budowlanym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010
  • Zakrzewska, M., Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
  • Zakrzewska, M., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
  • Zakrzewska, M. ,Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Artykuły

  • Zakrzewska M., H. Kisilowska, Partycypacja społeczna w procesie administrowania ochroną środowiska w skali społeczności lokalnych, w: Sprawność działania administracji samorządowej, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006.
  • Zakrzewska M., Rola konsultacji społecznych w budowaniu wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy, w: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Kisilowska, E. Malak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
  • Zakrzewska M., Prawne instrumenty ochrony środowiska przed poważnymi awariami przemysłowymi, w: Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
  • Zakrzewska M., Obszary Natura 2000 a zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, w: Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011.
  • Zakrzewska, M., Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska. w: Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.