dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej. Studia prawnicze dzienne na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ukończyła w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym. Pracę doktorską pt. "Uchwały prawotwórcze organizacji wyspecjalizowanych ONZ" obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego z wynikiem bardzo dobrym.

Starszy referent na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w latach 2008-2009 w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą i w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W dziale zamówień publicznych Uniwersytetu prowadziła analizy prawne m.in. dla Katedry Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu.

W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie, w 2010 i 2011 r., zajmowała się dokumentacją dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą projektów realizowanych przez Izbę, np. "Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out)".

Od 2014 r. jest opiekunem Europejskiego Koła Studentów WAiNS.

Prace przed doktoratem

Monografie

 1. Evolution of fundamental rights' protection in European Union, Jastrzębie Zdrój 2010.
 2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki w systemie ustrojowym państwa. Antecedencje rozwoju instytucji, Jastrzębie Zdrój 2010.

Artykuły

 1. Fundamental rights of an individual – analytical review of selected issues: from jurisdiction of European Court of Justice to Charter of Fundamental Rights – "Annales UMCS" – sectio k , nr 2, t. 15/2008, s. 69-93, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 6 za publikację, ISSN: 1428-9512, ilość stron: 234;
 2. Taxpayers' rights after Poland's accession to European Union – analysis of selected issues, "Yearbook of Polish European Studies" 2007-2008, t. 11, s. 85 – 108. – artykuł w periodyku , czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 za publikację.
 3. Zbrodnie międzynarodowe – wybrane zagadnienia, [w:] Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, red. A. Garnuszek, P. Sosnowski , Warszawa 2010, s. 40.
 4. Determinants of international environment protection law in legal system of Japan – analysis of selected issues, "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" nr 3/4-2010.
 5. Resolutions taken by international organizations and Community resolutions in legal system of the Polish Republic, "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" nr 2/2008, s. 134-153.
 6. 6. Политика России в отношении Европейского Союза, в: Страны Восточной и юго – Восточной Европы в поисках своей европейской идентичности, red. А.А. Слинько, О.ю. Mихалев, M.В. Кирчанов, Woroneż 2009, c. 55-61. (M. Rzeszutko, Polityka Rosji w stosunku do Unii Europejskiej – analiza wybranych zagadnień, [w:] Kraje Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy w poszukiwaniach swojej europejskiej tożsamości, red. А.А. Слинько, О.ю. михалев, м.В. Кирчанов, Woroneż 2009, s. 55-61).
 7. recenzja książki pt: "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", pod red. J. Kranza, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 242 – opublikowana w "Sprawy międzynarodowe" nr 1/2008 (s. 157-160) i w wersji angielskiej w "Polish Quarterly of International Affairs" nr 1/2008 (p. 160-163) (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 5 za publikację.
 8. artykuł recenzyjny w języku angielskim książki pod redakcją W. Konończuk (ed.): Imperium Putina (Putin's Empire), Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2007, p. 193 - opublikowany w "Annales UMCS" – sectio k (Politologia), nr 2, t. 15/2008, s. 202-209, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 6 za publikację, ISSN: 1428-9512, ilość stron: 234;
 9. artykuł recenzyjny opublikowany w "Annales UMCS" – sectio k (Politologia), nr 1, t. 15/2008, s. 208-216 – "Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne", red. K. Wójtowicz , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 235, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 6 za publikację, ISSN: 1428-9512, ilość stron: 234.

Prace po doktoracie

 1. Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 2013, nr 34, s. 159-178, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 za publikację, ISSN: 1898-5084, ilość stron: 429;
 2. Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej, "Rynek, Społeczeństwo, Kultura", 2013, nr 1, s. 44-50, ISSN 2300-5491, ilość stron: 60.
 3. Kompetencje prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki jako organu władzy wykonawczej. Garść refleksji, "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1-2, s. 305-321, ISSN: 1644-0242, ilość stron: 354.
 4. Akty ultra vires w świetle odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" nr 2/2012, s. 33-47, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 8 za publikację.
 5. Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki – wybrane problemy rywalizacji mocarstw, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego nr 3/2012, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 5 za publikację.
 6. Rola dwupartyjnego systemu politycznego w procesie wyborczym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1-2/2012, s. 140.
 7. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – analiza aspektów prawnych "Rynek, Społeczeństwo, Kultura" nr 2/2013, s. 28-35;
 8. Oddziaływanie uchwał organizacji międzynarodowych na konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej – analiza wybranych zagadnień, "Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego", 2013, nr 1(6), s.7-25, czasopismo z listy wykazu czasopism naukowych, część B, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 5 za publikację, ISSN 2084-2171, ilość stron: 368.
 9. Determinanty integracji gospodarczej państw Europy środkowo-Wschodniej w obszarze polityki morskiej – analiza na przykładzie portów Polski i Ukrainy, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, M. Rzeszutko-Piotrowska, wyd. "Officina Simonidis", Zamość 2013, s. 297-309, ISBN: 978-83-61893-13-4, ilość stron monografii: 678;
 10. Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie prawnym Unii Europejskiej, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, wyd. sejmowe, Warszawa 2013, s. 506-530, ISBN: 978-83-7666-241-1, ilość stron: 709;
 11. Administracja publiczna wobec przemian sektora energetycznego w Polsce – przegląd wybranych aspektów prawnych, w: Nowe prawo energetyczne, red. M. Rudnicki, K. Sobieraj, wyd. KUL, Lublin 2013, s. 241-253, ISBN 978-83-7702-737-0, ilość stron: 317;
 12. Globalizacja, innowacja i konkurencja rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle programów operacyjnych Unii Europejskiej, w: Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2013, s. 69-83, ISBN: 978-83-7096-938-7, ilość stron: 327;

Staże naukowe

 1. W Brukseli w oddziale kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova & Partners ze Słowacji (od 2 września 2007 do 2 października 2007). Po zakończeniu stażu w Brukseli otrzymała od kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie dodatkową nagrodę pieniężną za wkład merytoryczny w pracę zespołu podczas odbywania stażu potwierdzoną specjalnym dyplomem. W 2007 r. zajęła drugie miejsce w konkursie krajowym zorganizowanym przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy w Warszawie na napisanie pracy w języku angielskim na temat: "Czy wejście Polski do Unii Europejskiej wzmocniło ochronę praw podatników?". Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca był płatny trzymiesięczny staż w ramach umowy o pracę z kancelarią Wardyński i Wspólnicy w Warszawie (od 2 lipca 2007 r. do 2 września 2007 r.) i płatny miesięczny staż w Brukseli.
 2. kilkakrotny udział w konferencjach organizowanych w Collegium Polonicum w Słubicach we Frankfurcie nad Odrą w 2008 r. (od 08.02 do 13.02 2008 r.), w 2013 r. (07.02-12.02.2013), w 2014 r. (07.02-12.02.2014), w 2016 r. (4.02 -5.02. 2016) w połączeniu z kwerendami bibliotecznymi,
 3. w Žilinie, na Uniwersytecie na Słowacji (czerwiec 2013 r., konferencja naukowa połączona z kwerendą biblioteczną),
 4. w Pradze na Uniwersytecie Karola w 2013 r. (15 września-23 września 2013),
 5. w Hadze (sierpień / wrzesień 2014 r., kwerenda biblioteczna).
 6. w Cambridge (15 wrzesień 2014 r. - 20 wrzesień 2014 r., udział w projekcie naukowym i konferencji międzynarodowej na Wydziale Prawa w Cambridge, kwerenda biblioteczna w Cambridge).
 7. udział w Szkole Letniej w zakresie międzynarodowego prawa morza, Grecja 19 lipca - 26 lipca 2015 r. z kwerendą biblioteczną na Uniwersytecie w Atenach
 8. 31 sierpnia 2015 r. - 12 września 2015 r., udział w programie Unii Europejskiej dla młodych naukowców w dziedzinie prawa międzynarodowego na uniwersytetach we Włoszech, zaliczenie egzaminu końcowego ustnego (uzyskanie 9 ECTS z niniejszego programu międzynarodowego).
 9. udział w europejskim projekcie naukowym w Salonikach od 1-8 grudnia 2015 r. – wykład dla studentów z grupy międzynarodowej, uczestnictwo w programie międzynarodowym obejmującym min. seminaria naukowe, udział w działaniach humanitarnych prowadzonych przez ONZ na rzecz uchodźców w Grecji.
 10. Haga, visiting researcher (03.07.2016-16.07.2016) – w ramach grantu naukowego udział w szkole letniej na temat międzynarodowego prawa humanitarnego organizowanej przez Uniwersytet w Lejdzie oraz kwerenda biblioteczna w Hadze.

Konferencje

 1. W Słubicach na konferencji europejskiej "Unia Europejska po rozszerzeniu 2007" zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach wygłosiłam w dniu 8 lutego 2008 referat pt. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej – analiza wybranych zagadnień w świetle Traktatu Reformującego UE.
 2. Byłam członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji "Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania". W dniu 14 października 2010 r. odbyła się w Warszawie w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej konferencja " Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania".
 3. Z kolei 12 kwietnia 2011 roku wygłosiłam referat pt. Zbrodnie międzynarodowe – wybrane zagadnienia na konferencji: Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa UW.
 4. Uczestniczyłam w konferencji: Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego i Europejskiego Mechanizmu Stabilności, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE oraz Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.
 5. Uczestniczyłam w konferencji z udziałem H.E. Robina Barnetta, (Ambassador of the UK to Poland) pt. Deeper economic integration in the eurozone: consequences for 'ins' and 'outs', 5 December 2011, British Embassy in Warsaw.
 6. Udział w konferencji Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochroną praw człowieka (International Standards' Influence on Development of Democracy and Protection of Human Rights) – konferencja sejmowa 22-23 kwietnia 2012 pod patronatem Jose Manuel Barroso i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z wygłoszeniem referatu pt. Ochrona praw mniejszoŚci narodowych w systemie prawnym Unii Europejskiej.
 7. Udział w konferencji pt. Międzynarodowa Konferencja z okazji Swiatowego Dnia Własności Intelektualnej "O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej ? " – 25 kwietnia 2012 – konferencja na Politechnice Warszawskiej.
 8. Udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Prawo do czystego środowiska – Rio + 20". (referat na konferencji: Zasada zrównoważonego rozwoju w zintegrowanym zarządzaniu Oceanem Światowym – analiza wybranych zagadnień).
 9. Udział w konferencji pt. "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu", która zorganizowana została w dniach 6 i 9 listopada 2012 r. przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska ". (referat na konferencji: Determinanty wdrażania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego).
 10. Udział w konferencji the 2nd Copernicus Graduate School Summer School w dniach 16-21 lipiec 2013 w Toruniu, referat: International migration in the European Union with regard to countries of the Southern Mediterranean.
 11. Udział w konferencji "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce", która odbyła się 4 listopada 2013 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i 5 listopada na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, referat: "Rozwój gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim – analiza z uwzględnieniem aspektów globalnej administracji morskiej".

Kursy

 1. Warsztaty językowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poznając zwroty i techniki używane podczas wystąpień publicznych w języku angielskim, ukończone w maju 2015 dyplomem na poziomie zaawansowanym.
 2. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu w dniu 18.03.2014 r. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji podczas działań w warunkach konfliktowych oraz skutecznego rozwiązywania sporów