dr hab. Robert Zajdler

robert.zajdler@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Profil

Doktor habilitowany nauk prawnych, Radca prawny. Specjalizacja: regulacja energetyki (aspekty prawne, ekonomiczne, strategiczne, środowiskowe).

Wykształcenie

2020 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2016-2017 - studia podyplomowe „Arbitration and ADR Training Programme” organizowane przez Uniwersytet Jagieloński i ICC w Paryżu

2009- uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego. Wpis na listę radców prawnych OIRP.

2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Temat przewodu doktorskiego to: „Rynek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Problematyka prawna”.

2000 – uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

1999-2000 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Santiago de Compostela (Hiszpania)

Doświadczenie

Adiunkt, Wydział administracji i nauk społecznych politechnika warszawska — 2013-obecnie

Prowadzę działalność dydaktyczną w zakresie: prawa energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego, prawa gospodarczego UE, prawa gospodarczego publicznego. Pełnię również funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Dziekana w zakresie R&D i funduszy strukturalnych.

Aurora Energy Research – Senior Advisor – 2018 - obecnie

Doradzam dla podmiotu zajmującego się długoterminowym modelowaniem rynków energii w Europie i Australii w zakresie uwarunkowań rynku polskiego.

ZEL&C kancelaria prawna, partner — 2009-obecnie

Zajmuję się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych w kwestiach regulacyjnych energetyki i środowiska, korporacyjnych, transakcyjnych oraz prawa Unii Europejskiej.

Ekspert, Instytut Sobieskiego; — 2007-obecnie

Prowadzę badania i uczestniczę w życiu publicznym, w zagadnieniach dotyczących rynków hurtowych i detalicznych energii elektrycznej, gazu ziemnego, paliw płynnych i ciepła.

Radca PGSP, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa — 2006-2009

Zajmowałem się arbitrażem handlowym i inwestycyjnym opartym na regulacjach UNCITRAL, FIDIC, SCC oraz Traktacie Karty Energetycznej.

Obserwator, Komisja europejska, DG RELEX — 2006-2009

Uczestniczyłem w misjach obserwacyjnych organizowanych do: Wenezueli (2006), Zambii (2006), Togo (2007).

Obserwator, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) — 2004-2006

Uczestniczyłem w misjach obserwacyjnych organizowanych na Ukrainę.

starszy specjalista, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej — 1999-2006

Zaangażowany byłem w negocjacje akcesyjne oraz w dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w takich obszarach, jak: energetyka, ochrona środowiska, konkurencja i rynek wewnętrzny. Posiadam doświadczenia w zakresie technicznych konsultacji i negocjacji z Komisją Europejską.

Znajomość języków

 • angielski - biegła
 • hiszpański - biegła
 • francuski - średnio zaawansowana
 • rosyjski - średnio zaawansowana

 

Publikacje

Publikacje naukowe w czasopismach z Journal Citation Reports (JRC) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 1. Autorzy: R. Zajdler, M. Gałczyński, data wydania: 4(12)2014, tytuł: „Model wspólnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda”, czasopismo: Polityka i Społeczeństwo, ISSN 1732-9639, strony 35-48.
 2. Autor: R. Zajdler, data wydania: 1(16)2018, tytuł: „Zastrzeżenia do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany zwolnienia dla gazociągu OPAL (sprawa C(2016)6950 final), czasopismo: Polityka i Społeczeństwo, ISSN 1732-9639, strony 52-64.
 3. Autor: R. Zajdler, data wydania: vol. XIX (July – September), Research Journal 21 (3/2014), tytuł: „Uwagi krytyczne do regulacji obliga giełdowego, jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce”, czasopismo: Humanities and Social Sciences ISSN 2300-5327, strony 247-264.
 4. Autor: R. Zajdler, data wydania: vol. XIX (October-December), Research Journal 21 (4/2014), tytuł: „Rola giełd energii w procesie budowania jednolitego unijnego Rynku Dnia Bieżącego i Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej”, czasopismo: Humanities and Social Sciences ISSN 2300-5327, strony 247-264.
 5. Autorzy: M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler, data wydania: 31(3)2017, tytuł: „Modele funkcjonowania i rozwoju terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego, czasopismo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN: 2080-1653, s. 95-113.

Monografie

 1. Autorzy: R. Zajdler, data wydania: 2019, tytuł: „Kodeksy sieci rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej”, wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ISBN: 978-83-7814-875-3, strony: 1-279.
 2. Autorzy: M. Gałczyński, M. Ruszel (red.), P. Turowski, R. Zajdler (red.), A. Zawisza, data wydania: 2015, tytuł: „Globalny rynek LNG”, wydawca: Wydawnictwo Rambler Warszawa, ISBN 978-83-62751-36-5, strony: 1-212.
 3. Autorzy: M. Gałczyński, M. Ruszel (red.), P. Turowski, R. Zajdler (red.), A. Zawisza, data wydania: 2017, tytuł: „Global LNG Market”, wydawca: Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute Rzeszów-Warszawa, ISBN 978-83-946727-0-6, strony: 1-162.
 4. Autorzy: S. Gędek, M. Nowacki, S. Polak, M. Ruszel (red.), R. Zajdler (red.), data wydania: 2015, tytuł: „Wspólny rynek gazu ziemnego Unii Europejskiej”, wydawca: Wydawnictwo Rambler Warszawa, ISBN 978-83-62751-43-3, strony. 1-187.
 5. Autorzy: M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler, data wydania: luty 2015, tytuł: „Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju”, wydawca: Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Poznań, ISBN 978-83-64765-06-3, strony: 1-212.
 6. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2011, tytuł:Komentarz do dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. (wersja elektroniczna) strony: 1-84.
 7. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2011, tytuł:Komentarz do dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. (wersja elektroniczna), wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. (wersja elektroniczna) strony: 1-94.

Rozdziały w monografiach

 1. Autor: R. Zajdler, data wydania: 2015, tytuł: „Kierunki rozwoju rynku bilansującego w Unii Europejskiej” [w:] S. Gędek, M. Ruszel (red.), „Bezpieczeństwo Energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej”, wydawca: Wydawnictwo Rambler Warszawa, ISBN 978-83-62751-38-9, strony: 173-186.
 2. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2016, tytuł: „Model systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda” [w:] M. Musiał-Karg, Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-62907-94-6, strony: 205-218.
 3. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2017, tytuł: „Kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w regulacji prawa krajowego. Postulowane rozwiązania” [w:] A. Gołębiowska (red.), „Biuro Komisji Sejmowych, Konferencja, Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego”, 5 kwietnia 2016 r., wydawca: Wydawnictwa Sejmowe Warszawa, ISBN 978-83-7666-48-73, strony: 138-144.
 4. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2016, tytuł:Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość” [w:]A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, wydawca: Kancelaria Senatu Warszawa, ISBN 978-83-63220-91-4, strony: 165-176.
 5. Autor: R. Zajdler, data wydania: 2012, tytuł:Społeczna akceptacja inwestycji w generację rozproszoną na przykładzie inwestycji w farmy wiatrowe w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej” [w:] J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania”, Warszawa, ISBN: 978-83-934797-4-0, strony: 38-43.
 6. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2010, tytuł:Rozwój inteligentnych sieci energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody – nowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce” [w:] H. Kisilowska, E. Malak (red.), „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”, wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa, ISBN 978-83-85964-99-5, strony: 275-280.
 7. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2012, tytuł:Difficult Coexistence of European Union law and international investment protection rules in the energy sector: comments to judgement of the Court of Justice of 15 September 2011 in case C-264/09 European Commission vs. the Slovak Republic”  [w:] R. Zajdler (red.) “EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package”, wydawca: Cambridge Scholars Publishing Cambridge, ISBN (10): 1-4438-4048-3, ISBN (13): 978-1-4438-4048-4, strony: 171-182.
 8. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2012, tytuł:Legal aspects of electricity and gas interconnectors with third countries” [w:] R. Zajdler (red.) “EU Energy Law, Legal constraints with the implementation of Third Liberalisation Package”, wydawca: Cambridge Scholars Publishing Cambridge, ISBN (10): 1-4438-4048-3, ISBN (13): 978-1-4438-4048-4, strony: 157-170.
 9. Autorzy: A. Soczówka, M. Beim, B. Mazur, R. Zajdler, data wydania: 2016, tytuł:  „Modele rozwoju i funkcjonowania terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego” [w:] Z. Zioło, M. Borowiec-Gabryś (red.), „Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych””, wydawca: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków-Warszawa 2016, ISBN 978-83-8084-029-4, strony: 67-69.
 10. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2006, tytuł:Nowe podejście do pojęcia pomocy publicznej oraz barier w handlu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – sprawa Preussen Elektra” [w:] M. Seweryński (red) „Studia Prawno-Europejskie, Tom VIII”, wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-047-3, strony: 66-82.
 11. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2005, tytuł:Wspólnotowy system handle emisjami w sektorze energii elektrycznej” [w:] M. Królikowska-Olczak (red) “Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki”, wydawca: Dyfin, ISBN (10): 1-4438-4048-3, ISBN 83-7251-559-X, strony: 220-247.
 12. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2004, tytuł:Pomoc publiczna dla odnawialnych źródeł energii w świetle regulacji Unii Europejskiej” [w:] M. Królikowska-Olczak (red) „Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, wydawca: Zakamycze, ISBN 83-7333-333-9, strony: 143-158.
 13. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2002, tytuł:Ochrona konsumenta” [w:] M. Perkowski (red) „Integracja europejska. Wprowadzenie”, wydawca: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ISBN 83-7334-113-7, strony: 285-294.

Publikacje naukowe w czasopismach

 1. Autor: M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler, data wydania: 6/2016, tytuł: „Transport intermodalny w świetle badań interesariuszy”, czasopismo: Przegląd Komunikacyjny, ISSN 0033-2232, strony: 25-30.
 2. Autor: M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler, data wydania: nr IV(2015) lipiec-grudzień, tytuł: „Transport intermodalny w Wielkopolsce”, czasopismo: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, ISSN 2391-5749, strony:  25-31.
 3. Autor: R. Zajdler. data wydania: 1(14)/2013, tytuł:Uwarunkowania rozwoju zintegrowanego regionalnego rynku gazu ziemnego państw Europy Środkowo-Wschodniej”, czasopismo: Nowa Europa. Przegląd Natoliński, ISSN 978-83-62818-05-1, strony: 255-280.

Glosy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE

 1. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2012, tytuł:Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r., C-242/10”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2012 (wersja elektroniczna) strony: 1-3.
 2. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2011, tytuł:Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r., C-264/09”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2011 (wersja elektroniczna) strony: 1-10.
 3. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2011, tytuł:Możliwość lokalizowania farm wiatrowych nieprzeznaczonych do własnego użytku na obszarach Natura 2000. Glosa do wyroku TS z dnia 21 lipca 2011 r., C-2/10”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2011 (wersja elektroniczna) strony: 1-10.
 4. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2010, tytuł:Glosa do wyroku SPI z dnia 23 września 2009 r., T-183/07”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2010 (wersja elektroniczna) strony: 1-6.
 5. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2010, tytuł:Pomoc publiczna a test prywatnego inwestora. Glosa do wyroku SPI z dnia 15 grudnia 2009 r., T-156/04”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2010 (wersja elektroniczna) strony: 1-5.
 6. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2010, tytuł:Glosa do wyroku TS z dnia 22 maja 2008 r., C-439/06”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2010 (wersja elektroniczna) strony: 1-6.
 7. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2010, tytuł:Glosa do wyroku TS z dnia 20 kwietnia 2010 r., C-265/08”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2010 (wersja elektroniczna) strony: 1-8.
 8. Autor: R. Zajdler,data wydania: 2009, tytuł:Glosa do wyroku TS z dnia 9 października 2008 r., C-239/07”, wydawca: Wolters Kluwer Polska, LEX/el. 2009 (wersja elektroniczna) strony: 1-8.

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych

Przygotowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ekspertyzy pod tytułem: „Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju.” w ramach umowy nr 8/WROT/2014. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”. Ekspertyza realizowana była w okresie październik 2014 r. - maj 2015 r. przez zespół składający się z czterech naukowców z czterech różnych ośrodków naukowych w Polsce: M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler. W ramach ekspertyzy wykonane zostało badanie jakościowe, zgromadzona dokumentację, analiza i ewaluacja wyników bada oraz zaproponowane kierunki rozwoju. Projekt realizowany wynikiem projektu był raport

Kierowanie lub udział w projektach badawczych

 1. W ramach projektu badawczego „TRANSrisk: Transitions pathways and risk analysis for climate change mitigation and adaptation strategies”, finansowanego z program Unii Europejskiej – Horyzont 2020 (nr umowy z Komisją Europejską 642260 – TRANSrisk) uczestniczyłem w wykonaniu komponentu z Zadania nr 3 polegającego na badaniu studium przypadku „Systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce z wykorzystaniem procedury Technology Innovation System” w Polsce. Projekt polegał na przeprowadzeniu badań jakościowych z uczestnikami rynku, ewaluacji wyników tych badań w oparciu o wiedzę osób prowadzących badanie, analizę i ewaluacje systemu innowacji w Polsce oraz zaproponowanie postulowanych zmian. W ramach projektu kierowałem zespołem i uczestniczyłem w wykonaniu badań jakościowych, gromadzeniu dokumentacji, dokonywaniu analiz i ewaluacji wyników badań, proponowaniu rozwiązań oraz współtworzeniu raportu końcowego. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2018-31.09.2019.

W ramach projektu powstała publikacja Autor: J. Sawulski, M. Gałczyński, R. Zajdler,data wydania: 2018, tytuł:A review of the offshore wind innovation system on Poland”, czasopismo IBS Working Paper 06/20018, September 2018, wydawca: Instytut Badań Strukturalnych, strony: 1-37.

 1. W ramach projektu badawczego Transition Facility PL2005/017-488.02.04 „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii” - 2005/017- 488.02.04.01, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Phare Transition Facility), którego celem było przygotowanie studium wykonalności możliwości wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców energii elektrycznej. Beneficjentem projektu był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt realizowany był w okresie 12.12.2007-23.08.2008. W ramach projektu wykonane były cztery raporty (techniczny, kosztowy, prawny i społeczno-ekonomiczny oraz analiza końcowa. Byłem: (1) jednym z czterech koordynatorów całego projektu, (2) jednym z jedenastu współautorów analizy końcowej, (3) jednym z dwóch autorów analizy prawnej oraz (4) jednym z dwóch autorów analizy społeczno-ekonomicznej.

W ramach projektu powstały publikacje:

 1. R. Zajdler, M. Wrocławski „Raport 4 Analiza wpływu otoczenia społeczno-gospodarczego na przedsięwzięcie”, stron: 115. Mój udział w publikacji wynosił 50% (zob. oświadczenie współautorów).
 2. T. Chmal, R. Zajdler „Raport 3 obejmujący: analizę prawną wykonalności przedsięwzięcia z uwzględnieniem prawa własności urządzeń pomiarowych, ewentualnego wprowadzenia niezależnego operatora pomiarów oraz możliwych do zastosowania programów taryfowych”, stron: 68. Mój udział w publikacji wynosił 50% (zob. oświadczenie współautorów).
 3. Analiza końcowa ponad 5 współautorów, stron: 86. Mój udział w publikacji szacuje na 8% (zob. oświadczenie współautorów).

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach energetycznych

 1. Udział w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w dniu 22 marca 2018 r. Referat nt. „Innowacyjność przemysłu morskiej energetyki wiatrowej – szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki”.
 2. Udział w XXIX edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER odbywającej się w Warszawie w dniach 24-25 października 2018 r. Udział w panelu „Sprzedawcy a konsumenci – polaryzacja na rynku energii” Wygłoszenie referatu na temat „Rola konsumenta na rynku energii elektrycznej”.
 3. Udział w konferencji "Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej –BEIF 2018” organizowanej w dniach 28 lutego - 1 marca 2018 r. w Warszawie przez Fundacje na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Wygłoszenie referatu podczas debaty na temat „Rola gazu w modernizacji polskiej energetyki i reindustrializacji gospodarki”.
 4. Zorganizowanie w ramach 9 Forum Rozwoju – Mazowsza (Warszawa) 8 października 2018 r. panelu z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, władz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej dotyczącego modelu prawnego stref niskiej emisji. Przygotowanie referatu wprowadzającego, prowadzenie panelu. W ramach 9 Forum Rozwoju – Mazowsza (Warszawa) 8 października 2018 r.
 5. Udział w międzynarodowej konferencji branżowej energetyki wiatrowej organizowanej przez WindEurope w Hamburgu (Niemcy) w dniach 26-28 września 2018 r. Prezentacja wyników badania naukowego finansowanego z Horyzont 2020: „A review of the offshore wind innovation system in Poland” IBS Working Paper 06/2019, September 2018;
 6. Udział w konferencji "Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki” organizowanej w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Warszawie przez Fundacje na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Wygłoszenie referatu na temat „Rola morskiej energetyki wiatrowej w gospodarce”. Udział w panelu eksperckim.
 7. Udział w seminarium eksperckim: "Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego", które odbyło się 13 listopada 2014 r. w Pałacu Prezydenckim.
 8. Konferencja organizowana przez Zespół Parlamentarny „Przyjaźni Środowisku” na temat „Energetyka wiatrowa a krajobraz i środowisko. Symbioza czy konflikt”. Przygotowanie i przedstawienie referatu na temat „Wybrane zagadnienia lokalizacji turbin wiatrowych w polskim prawie”, Warszawa 9 lipca 2013 r.
 9. XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2013. Przygotowanie i wygłoszenie referatu „Rola LNG w rozwoju gospodarczym Polski i w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju”, Warszawa 18-19 września 2013 Warszawa.
 10. Seminarium organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. nt. „Energy policymaking and economic competitiveness”. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Klaus Töpfer - Dyrektor Wykonawczy Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) w Poczdamie. Prof. Töpfer wygłosił prezentację „Energy policy formulation for economic competitiveness”. Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji opartej na wiedzy i doświadczeniu prof. Töpfera w zarządzaniu strategiami i polityką w obszarze środowiska, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz współtworzenia nowo powstałej polityki Energiewende w Niemczech, Warszawa 14 października 2013 r.
 11. Konferencja organizowana przez Slovak Foreign Policy Association „EU Energy Policy and Energy Security of Central Europe VII”. Przygotowanie i wygłoszenie referatu „LNG supply from the United States to Europe”, Bratysława 25 listopada 2013 r.
 12. Seminarium dla przedstawicieli mediów lokalnych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat: „Jednolity rynek energii. Trzeci pakiet energetyczny”, Warszawa, 14 stycznia 2013 r.
 13. Konferencja „The Global LNG Revolution and Energy Independence of Ukraine" organizowaną przez Rząd Ukrainy. Przygotowanie i przedstawienie referatu na temat "The impact of the FSRU LNG Terminal on gas price and energy security in Ukraine", Kijów 17 maja 2013 r.
 14. Konferencja organizowana przez Zespół Parlamentarny „Przyjaźni Środowisku” na temat „Energetyka wiatrowa a krajobraz i środowisko. Symbioza czy konflikt”. Przygotowanie i przedstawienie referatu na temat „Wybrane zagadnienia lokalizacji turbin wiatrowych w polskim prawie”, Warszawa 9 lipca 2013 r.
 15. Konferencja Energetyczna Europower, udział w panelu „Sektor energetyczny na GPW okiem analityka giełdowego”. Przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego roli giełdy towarowej w rozwoju rynku energetycznego w Polsce, Warszawa, 20-21 listopada 2013 r.
 16. Udział w seminarium eksperckim organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 3 października 2013 r. Przygotowanie i przedstawienie referatu „Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)”.
 17. Konferencja międzynarodowa: „Round Table Beyond Visegrad: North-South Gas Corridor and the V4+ Countries”, przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat znaczenia Grupy Wyszehradzkiej i powiązań w jej ramach dla rozwoju sektora gazowego w Polsce, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 13 marca 2013 r.
 18. Konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM): “Trialog Deutschland-Polska-Rossija: Energy Security Discourses In The National Contexts”, przygotowanie i wygłoszenie referatu “Polish Context: In Search of Diversity for Security”, Warszawa 17-19 listopada 2013
 19. Konferencja - Targi Energii 2013. Przygotowanie i wygłoszenie referatu „Z energetyką jeszcze nikt nie wygrał – prawda czy fałsz?”, Jachranka 19 września 2013 r.
 20. Udział w panelu eksperckim na temat „Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu – Polskie drzwi do globalnego rynku gazu” podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2012 r. Przygotowanie i przedstawienie referatu wprowadzającego na temat „Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Udział w panelu eksperckim.
 21. Udział w konferencji „Nowe Prawo Gazowe” organizowanej w dniach 28-29 marca 2012 r. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat zmian w prawie gazowym.
 22. Udział w seminarium „REMIT – Integralność i Przejrzystość Hurtowego Rynku Energii”, odbywającej się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2012 r. Udział w panelu ekspertów.
 23. Udział w seminarium „Shale Gas Poland 2012. The Energy Independence Conference” organizowanej w dniu 9 maja 2012 w Warszawie przez Fundację Kazimierza Puławskiego. Udział w panelu ekspertów.
 24. Udział w IV Międzynarodowym Forum Polska – Ukraina „Współpraca transgraniczna – Nowe wyzwania”, które odbyło się w dniach 19-20 października 2011 r. w Lublinie. Przygotowanie i przedstawienie referatu na temat „Energetyka i odnawialne źródła w przemyśle Polski i Ukrainy a współpraca transgraniczna”. Udział w panelu eksperckim.
 25. Wykładowca podczas dedykowanego szkolenia dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniach 4 i 6 lipca 2011 r. na temat: „Regulacja funkcjonowania sektora energetycznego w świetle najnowszych zmian prawa Unii Europejskiej”. Przygotowanie i wygłoszenie referatów na temat: (1) „Regulacja sektora elektroenergetycznego w Polsce w świetle III Pakietu Energetycznego – wprowadzenie”, (2) „Obrót energią elektryczną a obowiązki dostawcy”, (3) „Przesył energii elektrycznej oraz obowiązki operatora systemu przesyłowego”, (4) „Dystrybucja energii elektrycznej oraz obowiązki dystrybutora”.
 26. Udział w Konferencji „Gaz 2010”, odbywającej się w dniu 22 listopada 2010 r. w Warszawie, organizowanej przez Institute for International Research. Przygotowanie referatu na temat „Współpraca międzynarodowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego Polski”. Udział w panelu ekspertów.
 27. Referat pod tytułem: R. Zajdler, M. Andruszkiewicz, „Inwestycje w kogenerację jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bariery w rozwoju”, podczas XII Sympozjum Naukowo-Techniczne, Energetyka Bełchatów 2010, s. 36-39, Bełchatów 22-23 kwiecień́ 2010. Mój udział szacuję na 50%.
 28. Udział w panelu eksperckim na temat „Między Wschodem a Zachodem: uwarunkowania inwestycyjne i regulacja w sektorze elektroenergetycznym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2009 r., którego patronem był Urząd Regulacji Energetyki. Udział w panelu eksperckim.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 1. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju" organizowanej w dniu 24-25 kwietnia 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Udział panelu tematycznym oraz przygotowanie i wygłoszenie referat w sesji na temat „Model prawny hubu gazowego w Polsce”. Otrzymanie nagrody za najlepszy referat w panelu „Bezpieczeństwo energetyczne: Dywersyfikacja źródeł gazu ziemnego”.
 2. Udział w I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 24 maja 2017 r. w Łódź. Wygłoszenie referatu wstępnego oraz moderowanie panelu III A. Bezpieczeństwo w sektorze energetycznym.
 3. Udział w ogólnopolskie konferencji naukowej na temat „Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego”, zorganizowanej w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wygłoszenie referatu na temat: „Kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w regulacji prawa krajowego. Postulowane rozwiązania”.
 4. Udział w ogólnopolskie konferencji naukowej na temat „Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce”, zorganizowanej w dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie przez Komisję Samorządu terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wygłoszenie referatu na temat: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość”.
 5. Udział w ogólnopolskiej konferencja naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE" organizowanej w dniu 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Udział w panelu głównym „Model wspólnego rynku gazu ziemnego UE” oraz przygotowanie i wygłoszenie referat w sesji plenarnej na temat „Model wspólnego rynku gazu ziemnego dla UE”. Pełnienie roli moderatora w panelu tematycznym „Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego”.
 6. Udział w XV Międzynarodowej konferencji naukowej „EUROPA XXI WIEKU Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań. Stan obecny i scenariusze na przyszłość” 4-5 lutego 2015 r., Collegium Polonicum w Słubicach. Wygłoszenie referatu „Model wspólnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda”.
 7. Udział w konferencji naukowej „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym” organizowanej przez ELSA Poznań. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat: „Rozbudowa elektroenergetycznych połączeń transgranicznych – aspekty prawne”, Poznań 16-17 kwietnia 2013 r.
 8. Udział w konferencji naukowej „Rynek energetyczny w nowej perspektywie” organizowanej przez ELSA Poznań. Przygotowanie i wygłoszenie referatu. Udział w panelu naukowym, Poznań 24-25 kwietnia 2012 r.
 9. Udział w konferencji naukowej „Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego” organizowanej przez ELSA Poznań. Przygotowanie i wygłoszenie referatu. Udział w panelu naukowym, Poznań 31 marca – 1 kwietnia 2011 r.

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „20 lat ustawy – Prawo energetyczne” odbywającej się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (Uchwała nr 28/2017 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2017 r.
 2. Członek komitetu naukowego ogólnopolskiej konferencja naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE" organizowanej w dniu 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017 przyznana 1.10.2018 r.
 2. Otrzymanie nagrody za najlepszy referat w panelu „Bezpieczeństwo energetyczne: Dywersyfikacja źródeł gazu ziemnego” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju" organizowanej w dniu 24-25 kwietnia 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Przygotowanie i wygłoszenie referat w sesji na temat „Model prawny hubu gazowego w Polsce”.

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Recenzent w czasopiśmie naukowym Humanities and Social Sciences,ISSN 2300-5327 w 2013 r. [zob:] http://hss.prz.edu.pl/pl/recenzenci-wspolpracujacy/

Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki

 1. Opracowanie, przygotowanie i zaprezentowanie autorskiego wykładu na studiach magisterskich KIC InnoEnergy Clean Fossil and Alternative Fuels Energy pt.: „Energising Poland”, dotyczącego kierunków zmian rynku energii w Polsce na tle rynku UE i rynku globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawno-regulacyjnego, w ramach umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie z października 2015 r.
 2. Prowadzenie szkolenia dla Komisji Europejskiej „Legislation in the field of climate change in the EU and in Poland” w dniach 15-16 marca 2018 r. w Luksemburgu (Purchase Order DGT-2018-005-12-Training).
 3. Prowadzenie szkolenia dla Komisji Europejskiej „Energy law in the EU and in Poland” w dniach 19-20 października 2018 r. w Luksemburgu (Purchase Order DGT-2017-20-003-Training).
 4. Prowadzenie zajęć ze studentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w dniu 26.03.2015 r. Tematem zajęć było „Bezpieczeństwo narodowe”. W ramach tego projektu oceniałem również prace zaliczeniowe studentów KSPA, którzy wybrali za temat przedmiot moich zajęć.
 5. Wspomaganie również jako zewnętrzny konsultant Departament Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska w 2012-2013 r.

Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji

W trakcie mojej pracy jako adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych wypromowałem kilkadziesiąt prac magisterskich i licencjackich. W latach 2015-2018 wypromowałem ogółem 23 prace, w tym 16 licencjackich i 7 magisterskich (szerzej: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/ludzie-pw/osoby).

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego

Imię i nazwisko doktoranta: Anna Szaroszyk, okres, w którym sprawowana była opieka naukowa: październik 2018 – obecnie, tytuł rozprawy doktorskiej: „Rynek mocy w Polsce w kontekście polityki energetycznej UE. Aspekty prawno – gospodarcze”, nazwa jednostki organizacyjnej kształcącej doktoranta: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, charakter opieki naukowej: promotor pomocniczy.

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach

 1. Odbyłem półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii Komisji Europejskiej (marzec-lipiec 2002 r.), gdzie zajmowałem się regulacjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 2. W okresie 2001-2002 uczestniczyłem w rocznym kursie „Studium Integracji Europejskiej” organizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej wraz z Ecole Nationale d’Administration w Paryżu (Francja).
 3. W okresie 2001-2002 uczestniczyłem w szkoleniu „Legal aspects of decision making proces and the implementation of EC Law” organizowanym przez Federalną Akademię Administracji Publicznej w Wiedniu (Austria).
 4. W 2001 r. uczestniczyłem w cyklu szkoleń na tematy: „Praktyczne aspekty wprowadzania euro”, „Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej”, „Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej”, organizowanych przez Instytut Europejski w Łodzi wraz z Centre des Etudes Europeennes de Strasbourg (Francja).
 5.  W 2003 r. uczestniczyłem w „Summer School for Public Administration Officials”, organizowanym przez Kolegium Europejskiej w Natolinie.
 6. W okresie 2004-2005 uczestniczyłem w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Phare Twinning dotyczącym „Sustainable Energy Policy” w ramach którego przebywałem na wizytach studyjnych w Niemczech i Danii.

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie

 1. Wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako rozdziału w publikacji zbiorowej: R. Zajdler „Analysis of Climate Obligations of the European Union” [w:] M. Bawół, K. Kłaczyńska, A. Krakowińska, A. Łazarski, S. poręba, T. Siewierski, P. Szlagowski, J. Wajer, R. Zajdler, W. Mielczarski, „Towards a New Climate Consensus for European Economic Competitiveness – Opportunities and Challenges of the EU Climate and Energy Package”, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-63712-01-3, s. 35-52. Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Kościuszkowski a finansowany przez przedsiębiorstwo Ernst&Young.
 2. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler, M. Gałczyński „Smartsument – nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości” Warszawa 2015, ISBN 978-83-942126-2-9, s. 39.  Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Sobieskiego a finansowany przez przedsiębiorstwo energetyczne przez Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. na podstawie umowy z Fundacją Instytut Sobieskiego.
 3. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler „The future of gas pricing in long-term contracts in Central Eastern Europe. Global market trends versus regional particularities”, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-935407-4-7, s. 206. Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Sobieskiego a finansowany przez przedsiębiorstwo energetyczne działające na rynku gazu ziemnego na podstawie umowy z Fundacją Instytut Sobieskiego.
 4. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler „Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty)” Warszawa 2012, ISBN 978-83-927691-7-0, s. 152. Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Sobieskiego a finansowany przez stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorstwa z sektora energetyki wiatrowej na podstawie umowy z Fundacją Instytut Sobieskiego.
 5. Wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako rozdziału w publikacji zbiorowej: R. Zajdler „Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej” [w:] „Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-927691-6-3, s. 71-76. Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Sobieskiego.
 6. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler, T. Hara, F. Staniłko, „Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu do Unii Europejskiej”, Warszawa 2012, s.78. Projekt został wykonany na zlecenie Fundacji Instytut Sobieskiego a finansowany przez przedsiębiorstwo energetyczne działające na rynku gazu ziemnego.
 7. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler „Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej” Warszawa 2012, ISBN 978-83-935730-0-4, s. 104. Rezultaty badania zostały przedstawione podczas panelu w ramach XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Projekt finansowany przez spółkę Polskie LNG S.A. z siedzibą w Warszawie.
 8. Przeprowadzenie badań, wykonanie analizy oraz opublikowanej jej rezultatów jako monografii R. Zajdler „Rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce na tle rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej”, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-935730-4-2, s. 43.
 9. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia prawna na temat zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [druk 1525]”. Autor: R. Zajdler, data wydania: listopad 2013 r., ilość stron: 17. Opinia wydana dla Fundacji Instytut Sobieskiego. Przedstawiona na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia prawna dotycząca poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniesionego w dniu 30 lipca 2012 r.” Autor: R. Zajdler, data wydania: sierpień 2012 r., ilość stron: 13.
 11. Przygotowanie analizy pt.: „Memorandum dotyczące ogólnych kierunków zmian uprawień organizacji ekologicznych w Polsce”. Autor: R. Zajdler, data wydania: sierpień 2012 r., ilość stron: 7.
 12. Wykonanie analizy pt.: “Potencjalne korzyści płynących z połączenia (…) i (…) w związku z polityka rozwoju elektromobilności”. Autor: R. Zajdler, data wydania czerwiec 2018 r., ilość stron 7.
 13. Przygotowanie analizy pt.: „Analiza zastosowanych rodzajów derogacji w prawie Unii Europejskiej z punktu widzenia możliwości wykorzystania tych mechanizmów w systemie handlu emisjami dwutlenku węgla.” Autor: R. Zajdler, data wydania 7 marca 2014 r., ilość stron 22.
 14. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia dotycząca skuteczności zawartej umowy o ustanowienie użytkowania górniczego oraz decyzji zmieniającej koncesję w kontekście wniosku przedsiębiorcy o ponowne rozpatrzenie w zarysowanym stanie faktycznym”. Autor: R. Zajdler, data wydania: marzec 2013 r., ilość stron 6.
 15. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia prawna dotycząca sposobu kwalifikacji prawnej określonych prac przygotowawczych służących postawieniu wiertni z punktu widzenia przepisów dotyczących zakładu górniczego i jego ruchu”. Autor: R. Zajdler, data wydania: listopad 2013 r., ilość stron 7.
 16. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia dotycząca wymagalności przedłożenia organowi koncesyjnemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w przedstawionym stanie faktycznym”, Autor: R. Zajdler, data wydania: luty 2013 r., ilość stron 7.
 17. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia prawna dotycząca możliwości udzielenia promesy koncesji na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze”. Autor: R. Zajdler, data wydania: wrzesień 2013 r., ilość stron 6.
 18. Przygotowanie analizy: „Kodeks sieci o bilansowaniu energii elektrycznej”, autor: R. Zajdler, data wydania 6 sierpnia 2014 r., ilość stron 64.
 19. Przygotowanie analizy: „Kodeks sieci Rozporządzenie Komisji (UE) ustanawiające Wytyczne dotyczące zasad Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami”, autor: R. Zajdler, data wydania listopad 2014 r., ilość stron 57.
 20. Przygotowanie analizy: „Kodeks sieci Rozporządzenie Komisji (UE) ustanawiające Wytyczne dotyczące zasad Długoterminowej Alokacji Zdolności Przesyłowej”, autor: R. Zajdler, data wydania lipiec 2015 r. ilość stron 47.
 21. Przygotowanie opinii prawnej pt.: „Opinia prawna dotycząca ryzyk prawnych i interpretacyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców zobowiązanych) wynikających z art. 41 ustawy o odnawialnych źródłach energii”, autor: R. Zajdler, data wydania: marzec 2015 r., ilość stron 16.
 22. Przygotowanie analizy pt.: „LNG Market Report”.  Autor: R. Zajdler, M. Gałczyński, data wydania: styczeń 2017 r., ilość stron: 80.
 23. Przygotowanie analizy pt.: „Raport: Unijny wewnętrzny rynek energii elektrycznej i bezpieczeństwo dostaw”. Autor: R. Zajdler, M. Gałczyński, data wydania: grudzień 2016 r., ilość stron: 31.
 24. Przygotowanie analizy pt.: „Analiza projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt z dnia 4 lutego 2014 r., wersja 6.2)”. Autor: R. Zajdler, data wydania: luty 2014, ilość stron: 11.
 25. Przygotowanie merytoryczne i graficzne „Towarowa Giełda Energii. At the heart of Central European power and gas trading”. Autor: TGE S.A., R. Zajdler, M. Gałczyński, data wydania: 2015, ilość stron: 39.
 26. Przygotowanie ekspertyzy pt.: „Ekspertyza prawna skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w sprawie polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (KPRU) z dnia 4.06.2012”,
 27. Przygotowanie ekspertyzy pt.: „Uwagi do polityki energetycznej 2030 Uwagi do Polityki energetycznej Polski – Strategia do 2030 r. – projekt Ministerstwa Gospodarki z dnia 31 lipca 2008 r.” Autor: T. Chmal, R. Zajdler, data wydania: 1 września 2008 r., ilość stron: 11.
 28. Przygotowanie Komentarza Instytutu Sobieskiego z dnia 27 października 2008 r. na temat „Pakiet Energetyczno-Klimatyczny. Komentarz po Szczycie Rady Europejskiej 15-16.10.2008”, s. 1-5.

III.N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

 1. Akt Nominacji od Ministra Gospodarki do Zespołu Doradczego do spraw Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. (pismo nr DE-V-41000-1/10/14, DE/1001/14 z 25.06.2014). Celem zespołu jest wypracowanie polityki energetycznej Polski oraz programu działań wykonawczych. W trakcie szeregu spotkań zespołu roboczego współtworzyłem finalną wersję tego dokumentu rządowego.
 2. Udział jako w Zespole Parlamentarnym „Przyjaźni Środowisku” Sejmu VII kadencji. Udział w posiedzeniach w charakterze eksperta.
 3. Udział jako w Zespole Parlamentarnym ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej Sejmu VIII kadencji Udział w posiedzeniach w charakterze eksperta.
 4. Udział jako w zespole eksperckim w Kancelarii Prezydenta RP.

Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych

Ekspert zewnętrzny w zakresie energetyki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2015-2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, recenzja programu.

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

W 2013 r. byłem recenzentem w czasopiśmie naukowym Humanities and Social Sciences,ISSN 2300-5327.

Pełnione funkcje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

 1. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ds. współpracy w badaniach naukowych. 
 2. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ds. funduszy strukturalnych. 
 3. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na lata 2016-2020.

Publikacje w czasopismach branżowych

 1. R. Zajdler, „Znaczenie połączeń wzajemnych w budowie jednolitego rynku energii Unii Europejskiej. Wprowadzenie”, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015 r., s. 1-41. 
 2. R. Zajdler, Ocena i prognoza dla rynku gazu w Polsce [w]: Przegląd Gazowniczy nr 4(44)2014, Warszawa 2014, ISSN: 1732-6575, str. 17-20.
 3. Zajdler R., Rozwój rynku hurtowego gazu ziemnego w Polsce na tle rynków Unii Europejskiej, [w]: Przegląd Gazowniczy 2(42)2014, Warszawa 2014, ISSN: 1732-6575, str. 42-51.
 4. R. Zajdler, Polska hubem gazowym dla Europy Środkowo-Wschodniej.  [w:] Przegląd Gazowniczy nr 1(49)2016, Warszawa 2014, ISSN: 1732-6575, str. 26-27 i 30-31.
 5. R. Zajdler, Uwagi krytyczne do regulacji obliga giełdowego jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce, [w]: Polska Energia, Tauron Polska Energia SA, nr 6(68), 2014, s. 4-5.
  1. R. Zajdler, Ochrona danych osobowych a system inteligentnych sieci, Biuletyn URE nr 1(69) 4 stycznia 2010, ISSN 1506-090X, s. 20-24
  2. R. Zajdler, W. Pelc, “Chapter 27 Poland” [w:] The International Comparative Legal Guide to: Gas Regulation 2010, London 2010, s. 213-220
 6. R. Zajdler, „Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z orzecznictwa ETS”, Wydawnictwo Infor, Prawo Przedsiębiorcy, 27 lipca 2009, nr 27 (855), s. 27-31.
 7. R. Zajdler, „Procedura sądowa wysłania dokumentu do adresata w innym państwie członkowskim UE”, Wydawnictwo Infor, Prawo Przedsiębiorcy 15 wrzesień 2009, nr 35 (863), s. 25-29.
 8. R. Zajdler, „Przedsiębiorca i konsument jako strażnicy reguł konkurencji”, Wydawnictwo Infor, Prawo Przedsiębiorcy nr 9/2009, s. 35-39.
 9. R. Zajdler, „Ograniczenie przesłanki bezpieczeństwa publicznego przez ETS”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 11, listopad 2008, s. 28-31.
 10. R. Zajdler, „Zobowiązania polskich przedsiębiorstw w kontekście polityki energetycznej Wspólnoty”, Wydawnictwo Infor, Prawo Unii Europejskiej, nr 1(49) 2006, s. 36-40.
 11. R. Zajdler, „Zakazane porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami”, Wydawnictwo Infor, Prawo Przedsiębiorcy, nr 1/2006, s. 30-34.
 12. R. Zajdler, A. Janowska, „Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, wspólnotowy system handlu emisjami (cz. I)”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, nr 4(40)2005, s. 2-8.
 13. R. Zajdler, A. Janowska, „Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, wspólnotowy system handlu emisjami (cz. II)”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, nr 5(41)2005, s. 36-42.
 14. R. Zajdler, „Jak bronić swoich praw przed sądem w Luksemburgui” Doradca Podatnika 23/2005, 11 czerwca 2005, s. 5-8.
 15. R. Zajdler, A. Janowska, „Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, wspólnotowy system handlu emisjami (cz. IV)”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, nr 7-8(43/44)2005, s. 11-15.
 16. R. Zajdler, A. Janowska, „Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, wspólnotowy system handlu emisjami (cz. V)”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, nr 9(45)2005, s. 8-14.
 17. R. Zajdler, „Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu, wspólnotowy system handlu emisjami (cz. VI)”, Wydawnictwo Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, nr 10(46)2005, s. 32-36.
 18. R. Zajdler, „Swoboda świadczenia usług w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” Doradca Podatnika 51-52/2004, 18-25 grudnia 2004, s. 5-9.
 19. R. Zajdler, „Zwrot kosztów leczenia zagranicznego na przykładzie sprawy C-385/99” Doradca Podatnika 50/2004, 11 grudnia 2004, s. 7-9.
 20. R. Zajdler, „Nowe regulacje w zakresie kontroli porozumień naruszających konkurencję i koncentracji przedsiębiorstw” Doradca Podatnika 39/2004, 24 września 2004, s. 6-9.
 21. R. Zajdler, „Ograniczenie terminu wniesienia powództwa w sprawie nienależnych opłat – sprawa C-30/02” Doradca Podatnika 39/2004, 24 września 2004, s. 5-6.
 22. R. Zajdler, A. Machalska, „Porównanie instytucji europejskich w projekcie Konstytucji Europejskiej praz w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktacie ustanawiającym Unię Europejską” Edukacja Prawnicza, 61/2004, s. 29-37.
 23. R. Zajdler, „Zwolnienie podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielonej przed akcesją do Unii” Doradca Podatnika 30/2004, 24 lipca 2004, s. 5-6.
 24. R. Zajdler, „Zakazana promocja. Kiedy nie wolno promować krajowych towarów kosztem unijnych” Edukacja Prawnicza, 55/2003, s. 29-32.
 25. R. Zajdler, „Odnawialne źródła energii w regulacjach Unii Europejskiej” Wydawnictwo Infor, Prawo Unii Europejskiej, nr 5/2002, s. 21-25.
 26. R. Zajdler, „Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej” Wydawnictwo Infor, Prawo Unii Europejskiej, nr 3/2002, s. 12-14.
 27. R. Zajdler, „Wsparcie Unii Europejskiej dla projektów energetycznych w Polsce” Wydawnictwo Infor, Prawo Unii Europejskiej, nr 6/2002, s. 26-29.
 28. R. Zajdler, „Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej” Wydawnictwo Infor, Prawo Unii Europejskiej, nr 6/2001, s. 20-24.