dr hab. Marek Jakubiak

m.jakubiak@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Dr hab. Marek Jakubiak, historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2001), doktorat na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2005). Od 2006 r. zatrudniony jako adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW (obecnie Wydział Administracji i Nauk Społecznych), od 2018 r. profesor PW. Członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW (od 2008 r.), sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WAiNS PW (2007-2012), członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, historii gospodarczej, historii architektury, multimedialnej historii nauki i techniki. Promotor ponad 40 prac licencjackich i magisterskich. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą obszaru historii nauki i techniki. Aktualnie prowadzi badania z historii szkolnictwa wyższego technicznego w dwudziestoleciu międzywojennym. Uczestniczył aktywnie (referaty wygłoszone) w ponad 20 konferencjach naukowych. Jest autorem ponad 30 publikacji, z których najważniejsze to:

Monografie

 • Jakubiak M., Wkład kadry akademickiej Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej w rozwój gospodarczy Drugiej Rzeczypospolitej [w]: Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, Praca zbiorowa pod red. Romana Marcinkowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7207-848-3
 • Jakubiak M., Dzieje humanistycznego kształcenia inżynierów w dwudziestym wieku na przykładzie polskich uczelni technicznych [w]: Humanistyczne aspekty techniki, Praca zbiorowa pod red. A. Jakubiaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009. ISBN 978-83-7207-806-3
 • Jakubiak M., Wkład wyższych państwowych uczelni technicznych II Rzeczypospolitej w rozwój polskiego przemysłu regionalnego [w]: Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Praca zbiorowa pod red. J. Wernika i K. J. Wołosza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7207-917-6
 • Jakubiak M., Antoni Ponikowski wobec problematyki administracji terytorialnej i szkolnictwa Drugiej Rzeczypospolitej [w]: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010. ISBN 978-83-85964-99-5
 • Jakubiak M., Postawa studentów wybranych uczelni na ziemiach polskich na tle dążeń niepodległościowych [w]: Lata Wielkiej Wojny - Rok 1918 w Europie Środkowo Wschodniej, Praca zbiorowa pod red. J. Snopko, G. Zackiewicza, D. Grinberga, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. ISBN 978-83-7431-239-4
 • Jakubiak M., The role of the Internet In Interpersonal Communication In 21st Century Society. Based on the Study of the Activities of Polish University Students [w]: Society, Culture and Technology At the Dawn of the 21st Century, Praca zbiorowa pod red. J Muchy i K. Leszczyńskiej, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2010. ISBN (10): 1-4438-2156-X, ISBN (13): 978-1-4438-2156-8
 • Jakubiak M., Wyższe szkolnictwo techniczne II Rzeczypospolitej - geneza i rozwój [w]: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców. Praca zbiorowa pod red. D. Czajkowskiej-Ziobrowskiej i M. Gwoździckiej-Piotrowskiej. Instytut Naukowo-Wydawniczy "Maiuscula" Sp. z.o.o. Poznań 2010, ISBN 978-83-931527-3-5
 • Jakubiak M., Udział wybranych absolwentek Politechniki Warszawskiej w rozwoju polskiego chemicznego przemysłu regionalnego [w]: Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów. Praca zbiorowa pod red. A. Krzętowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. ISBN 978- 83-7207-963-9.
 • Jakubiak M., Candidates for technical study in the context of the reform of the education system in the Second Republic of Poland. [w]: Academic areas of scientific knowledge, Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. z. o. o. Poznań 2012, ISBN 978-83-934497-2-9

Artykuły w czasopismach

 • Jakubiak M., Elementy edukacji religijnej w wybranych podręcznikach do historii z lat 1932-1939 [w]: Kwartalnik Pedagogiczny, R; LI 2006 nr 3 (201)
 • Jakubiak M., Wkład elektryków polskich w rozwój Drugiej Rzeczypospolitej [w]: Energetyka, nr 8(662), sierpień 2009, s. 487-491 ISSN 013-7294
 • Jakubiak M., Tendencje zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym po 1989 r. [w]: Zeszyty Naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, nr 29, 2009 ISBN -13: 978-83-85964-98-8
 • Jakubiak M., Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania [w]: Mazowsze Studia Regionalne, nr 7/2011 ISSN 1689-4774
 • Jakubiak M., Początki kształcenia inżynierów-elektrotechników w II Rzeczypospolitej [w]: Przegląd Telekomunikacyjny nr 12/2012 ISSN 1230-3496

Hasła w leksykonach

 • Szlakiem oręża polskiego. Vademecum miejsc walk i budowli obronnych. T.1 - w granicach współczesnej Polski. Praca zbiorowa pod red. Wiesława J. Wysockiego, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003 ISBN 83-7399-050 - X (M. Jakubiak - 3 hasła).
 • Szlakiem oręża polskiego. Vademecum miejsc walk i budowli obronnych. T.2 - poza granicami współczesnej Polski. Praca zbiorowa pod red. Wiesława J. Wysockiego, Wydawnictwo Gamb, Warszawa 2005. ISBN 83-7399-050 X ( M. Jakubiak - 14 haseł)