dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni

a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 2000-2011 adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2011-2015 adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych (uprzednio Katedra Prawa Finansów Publicznych) Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, następnie profesor EWSPA i kierownik tej Katedry, w latach 2015-2016 kierownik Zakładu Prawa i Administracji WAiNS PW, a od 1 września 2016 r. do 30 września 2019 r. Prodziekan ds. ogólnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Jest autorką ponad 80 publikacji przede wszystkim z zakresu prawa bankowego, prawa podatkowego i prawa finansów publicznych.

Dziedziny badań

 • Prawo finansowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo rynku finansowego
 • Rynek usług płatniczych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000 nagroda indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-dydaktycznej
 • 2015 nagroda I stopnia Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji za wyróżniającą się monografię "Bank lokalny. Studium prawne"
 • 2018 nagroda indywidulana I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie "Centrum Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku"
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Wybrane publikacje

Autorskie monografie

 • Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa: Wolters Kluwer 2009
 • Bank lokalny. Studium prawne, Warszawa: Difin 2013

Komentarze do ustaw

 • B. Bajor, A. Zalcewicz, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016

Artykuły - glosy - rozdziały w pracach zbiorowych

 • The Polish Financial Supervision Authority as an Independent Entity of the Public Finance Sector [w:] Public Finances – Administrative Autonomies, (red.) G. Hulko, A. Patyi, Győr 2012
 • Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w Polsce w kontekście najnowszych zmian prawa polskiego i unijnego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, nr 1
 • The role of cooperative financial institutions in the global financial market with the example of cooperative savings and credit unions (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) and cooperative banks in Poland, [w:] The Amazing Power of Cooperatives. Texts selected from the international call for paper proposals, (red.) M. J. Brassard, E. Molina, International Summit of Cooperatives, Quebec 2012
 • The role of the Polish Financial Supervision Authority in the new European architecture of supervision over the financial market, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2012, Vol. 2, No 2, [współautor:] M. Fedorowicz
 • Multi-year planning in public finances and the financing of the payment services market supervision in Poland, [w:] E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-Pąk, Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Białystok 2013
 • The influence of domestic and European legal regulations on the functioning of co-operatives providing banking services as civil society organizations performing social aims: An evidence from Poland, International Journal of Cooperative Studies 2013, Vol. 2, No. 2
 • Problem poprawności implementacji art. 52 ust. 3 dyrektywy PSD do polskiego porządku prawnego (opłata tzw. surcharge, zniżka za korzystanie z instrumentu płatniczego), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 10
 • The obligations of financial institutions under the tax law as an instrument for the prevention of tax evasion, [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, vol. II, V. Babčák, A. Románová, I. Vojniková (eds.) Košice 2015, s. 365-374
 • Payment of Local Taxes via Payment Instruments – Remarks on Solutions Adopted in the Tax Ordinance, [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, L. Etel, M. Popławski, (ed.), Białystok 2016,  s. 527-536
 • Teoretycznoprawne wprowadzenie w problematykę rynku usług płatniczych - kilka uwag tytułem wstępu, [w:] Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, red. A. Zalcewicz, s. 19-28
 •  Principles of banking law: Comments in the light of amendments to the EU and national law, Ius Novum (vol. 12) 2, 2018, s. 137-155
 • An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2019, współautor: M. Fedorowicz

Redakcja naukowa

 • Sanacja finansów publicznych w Polsce – aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005, red. K. Święch, A. Zalcewicz
 • Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, red. A. Zalcewicz
 • Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Warszawa: Poltext 2016, red. A. Zalcewicz