dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik

s.arasiewicz@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

            -  Technika pracy biurowej. 

            -  Współczesne systemy polityczne (obieralny)

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Politologia w zakresie Studia Europejskie. W czerwcu 2018 r. obroniła rozprawę doktorską „Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa mazowieckiego” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Nagrody i granty

W 2014 roku otrzymała nagrodę I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działania organizacyjne na rzecz Uczelni oraz indywidualny grant dziekański dla młodego naukowca przyznany przez Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

 

Pełnione funkcje

 • Od 2011 roku ekspert Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Ocena wniosków złożonych przez polskie gminy ubiegające się o przyznanie tytułu „Teraz Polska”.
 • 2006 – 2009 Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. Programu Erasmus.
 • 2005 – 2006 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Specjalista w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi. Oddział Realizacji i Kontroli Projektów.
 • 2006 – członek zespołu w projekcie TELMI finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie.

 

 

Wybrane publikacje

Autorka publikacji naukowych z obszaru rozwoju regionalnego i lokalnego.

 • Arasiewicz-Dulnik S., Drabczyk S., Zasada zrównoważonego rozwoju w działaniach UE w Arktyce, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, K.A.Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki UW, Warszawa 2015, s. 571-589. ISBN:978-83-63183-80-6.
 • Arasiewicz-Dulnik S., Organization of Local Government in Selected Nordic Countries against a Background of Local Government in Poland, Praca zbiorowa pod red. R. M. Czarnego, R. Kubickiego, A. Janowskiej i M. Tomali [w:] The Arctic and Nordic Countries in the World of Economyand Politics, Miscellanea Oeconomicae, Rok 18, Nr 2/2014, Studies and materials the faculty of management and administration UJK, Kielce 2014, s. 393-405. ISSN 2081-2345.
 • Arasiewicz-Dulnik S., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach nordyckich na tle samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Północ w stosunkach międzynarodowych, M. Tomala (red.), FREL, Kielce 2014. ISBN: 978-83-61982-86-9.
 • Arasiewicz-Dulnik S., Ocena zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, s. 47-64. ISBN 978-83-7814-265-2.
 • Arasiewicz-Dulnik S., Ocena zrównoważonego rozwoju gmin miejskich województwa mazowieckiego, Praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i E. Sobczaka, Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej, WAiNS PW, Warszawa 2013, s. 70-82. ISBN 978-83-7814-164-8.
 • Arasiewicz-Dulnik S., Ocena poziomu i dynamiki zrównoważonego rozwoju najwyżej punktowanych gmin miejsko-wiejskich, [w:] Praca zbiorowa pod red. E. Sobczaka, Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, WAiNS PW, Warszawa 2011, s. 75- 90. ISBN 978-83-930594-4-7.
 • Sobczak E., Arasiewicz-Dulnik S., System ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego (JST), E. Sobczak (red.) Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, WAiNS PW, Warszawa 2010, s. 161-171. ISBN 978-83-930594-0-9.

 

Organizacja i udział w konferencjach

Począwszy od 2009 roku aktywnie uczestniczy w konferencjach poświęconych tematyce rozwoju zrównoważonego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Była zaangażowana w organizację kilkunastu konferencji naukowych w tym obszarze, które odbywały się m.in. w Sejmie RP i gromadziły samorządowców z całej Polski oraz naukowców zajmujących się tematyką rozwoju regionalnego.

 

 

Zainteresowania badawcze

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się rozwój regionalny i lokalny, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, instytucja referendum.