dr Małgorzata Stawicka

m.stawicka@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS w Warszawie, długoletni pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym SGPiS.

Specjalizuje się w problematyce ekonomii zdrowia i zagadnieniach funkcjonowania podmiotów na rynku świadczeń medycznych. Prowadzi zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego.

Posiada doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej, głównie na uczelniach ekonomicznych i technicznych, jak i w działalności konsultingowej, jako ekspert Polskiego Towarzystwa Marketingowego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia.

Wybrane publikacje

  • Stawicka M., Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym. Zakłady opieki zdrowotnej, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 219
  • Stawicka M., Jakość świadczeń medycznych w zagranicznych systemach ochrony zdrowia – rekomendacje dla polskich szpitali, "Zarządzanie i Edukacja", Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, nr 94, Warszawa 2014
  • Stawicka M., Zastosowanie Wspólnej Metody Oceny w kompleksowym zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" nr 4/2009 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2010
  • Stawicka M., Borowski P.F., Międzynarodowa konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna "Adam", Warszawa 2009
  • Borowski P.F., Stawicka M., Nojszewska E., (red.) Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam", Warszawa 2009
  • Stawicka M., Zastosowanie systemów wczesnego ostrzegania w szpitalach, [w:] Nojszewska E., (red.) Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
  • Borowski P.F., Stawicka M., Controling w systemowej koncepcji banku. Controling In the System Concept of a Bank, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa, nr 3 (710), 2009
  • Stawicka M., Influence of Cultural Environment and Ideology on International Negotiations, [w:] Hess M., Massey T., P., Sułkowski Ł., (red.) International Management Studies, SWSPiZ Clark University, Łódź-Worcester, USA 2008
  • Stawicka M., Zastosowanie metod scenariuszowych w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, [w:] Herman A., Poznańska K., (red.) Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 1., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
  • Stawicka M., Planowanie scenariuszowe w warunkach niepewności,[w:] "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4 (5), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007