dr Małgorzata Orechwo

m.orechwo@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

  • Ekonomia rynkowa - I rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Planowanie przedsięwzięć biznesowych (obieralny) - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Podejmowanie działalności gospodarczej, I rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Podejmowanie działalności gospodarczej, I rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS w Warszawie, obecnie SGH, (studia w zakresie ekonomiki i organizacji transportu). W 1997 obroniła w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH rozprawę doktorską nt.: "Efektywność inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym" i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Zatrudniona w PW od 1987r., początkowo jako stażysta, a następnie asystent i starszy asystent , od 1997 r. adiunkt, od 2018 jako starszy wykładowca. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z ekonomii, rynków kapitałowych, planowania przedsięwzięć biznesowych. Główny przedmiot zainteresowań naukowych w dziedzinie ekonomii: rynki finansowe.

Brała udział w wielu pracach badawczych, m.in.: Transformacja systemowa w Polsce na poziomie organizacji gospodarczych, Strategia współpracy naukowo-technicznej z zagranicą, Analiza projektów inwestycyjnych w Polsce.

Wybrane publikacje

  • rozdział pt.: "Problemy gospodarki rynkowej" w skrypcie "Ekonomia" opracowanym przez Zakład Problemów Funkcjonowania Gospodarki Narodowej (1991);
  • Efektywna ścieżka inwestycyjna. Przypadek trzech papierów wartościowych z ryzykiem, Bank i Kredyt 4/1997;
  • O ryzyku instrumentów finansowych, zeszyt 6/1997 SGH;
  • recenzja opracowania: Zastosowanie modelu Blocka-Scholesa w wycenie premii opcji w ramach badania własnego nt.: "Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej"- Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 1998