dr Agnieszka Tomczak

a.tomczak@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Praca na Politechnice Warszawskiej od 1996 r., początkowo jako dydaktyk (starszy wykładowca) a następnie (od 2003) adiunkt, od 2018 r. starszy wykładowca, od 2020 adiunkt dydaktyczny. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z ekonomii, marketingu, zarządzania, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, ekonomii behawioralnej, rynków finansowych, finansów publicznych. Od września 2012 r. prodziekan do spraw dydaktyki i nauczania (studia stacjonarne) Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Przed zatrudnieniem na PW, praca w kilku studiach policealnych - wykładanie przedmiotów ekonomicznych: ekonomia, finanse, statystyka i inne; w tym okresie - publikacje o charakterze dydaktycznym.

Magister ekonomii - w 1984 r. na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkoły Głównej Handlowej. Praca magisterska z zagadnień drogownictwa (studia w zakresie gospodarki miejskiej).

Doktor nauk ekonomicznych - w 2003 r., w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na skuteczność antyinflacyjnej polityki pieniężnej w Polsce w latach 1990 -2000.

Główny przedmiot zainteresowań naukowych w dziedzinie ekonomii - polityka pieniężna, rynki finansowe i ekonomia behawioralna.

Wybrane publikacje

 • Operacje otwartego rynku jako instrument antyinflacyjnej polityki NBP w latach dziewięćdziesiątych, S. Marciniak (red.): "Aktualne problemy teorii i praktyki gospodarczej Polski", Zeszyt Naukowy nr 14, KNSiA PW, Warszawa 2000
 • Rola mecenatu w zarządzaniu dziedzictwem kultury, w: K. Gutowska (red.): Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000;
 • Wpływ globalizacji rynków finansowych na skuteczność polityki pieniężnej, w: S. Marciniak (red.) "Ekonomiczne aspekty globalizacji", Zeszyt Naukowy nr 20, KNSiA PW, Warszawa 2002
 • Niezależność banku centralnego w Polsce, w: S. Marciniak (red.): "Wybrane problemy współczesnej ekonomii oraz niektóre aspekty historyczne filozofii" Zeszyt Naukowy nr 21, KNSiA PW, Warszawa 2003
 • Marketing w zarządzaniu dziedzictwem kultury, w: K.Gutowska (red.) Dziedzictwo kulturowe - konteksty odpowiedzialności", wyd. KNSiA PW, Warszawa 2003
 • Sektor informatyczny na rynku giełdowym w Polsce, w: H. Kisilowska, J. Seruga (red.): "Biznes i informatyka. Aspekty ekonomiczne i prawne", Zeszyt Naukowy nr 22KNSiA PW, Warszawa 2004 (artykuł ukazał się w języku angielskim w Australii)
 • Wpływ polityki monetarnej na inwestowanie w akcje, w: S. Marciniak (red.): "Istotne problemy innowacyjności polskiej gospodarki, kształcenia akademickiego oraz ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania giełdy papierów wartościowych", Zeszyt Naukowy nr 23, KNSiA PW, Warszawa 2005
 • Neokeynesowskie teorie bezrobocia, w: S. Marciniak (red.): "Rola współczesnego państwa (aspekty ekonomiczne i prawne)", Zeszyt Naukowy nr 24, KNSiA PW, Warszawa 2006
 • Rozwój globalnego rynku finansowego, w: S. Marciniak (red.): "Rola administracji publicznej, rynek finansowy oraz niektóre aspekty filozoficzno-kulturowe, Zeszyt Naukowy nr 25, KNSiA PW, Warszawa 2007
 • Polityka monetarna wobec współczesnych zagrożeń systemu finansowego, w: S. Marciniak (red.): Zeszyt Naukowy nr 28 "Europejskie standardy administracji publicznej", KNSiA PW, Warszawa 2008
 • Ekspansja monetarna i budżetowa a konkurencyjność gospodarki, w: E. Skawińska (red.): "Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów" wyd. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 • Rozwój instrumentów pochodnych na rynku finansowym w Polsce, w: M. Wąsowicz (red.): "Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich", wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa 2007
 • Kryzys finansowy jako konsekwencja błędów w zarządzaniu gospodarką, w: E. Sobczak (red.): "Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym", wyd. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010
 • Polityka pieniężna w warunkach internacjonalizacji gospodarki, w: T. Sporek (red.): "Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011
 • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, S. Marciniak (red.), WN PWN, Warszawa 2013 (współautorka pracy zbiorowej, 3 rozdziały)
 • Podstawy marketingu dla inżynierów, E. Jendrzejczak, A. Tomczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003