doc. dr Alina Naruniec

anaruniec@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Zatrudniona na Politechnice Warszawskiej od 2004 r., początkowo jako adiunkt a następnie (od 2011 r.) jako docent. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z ekonomii, systemów społeczno-gospodarczych, biznesu międzynarodowego, geografii gospodarczej oraz zarządzania. Promotor oraz recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.

Oprócz pracy na uczelni, doświadczenie zawodowe w bankach, sektorze ubezpieczeniowym oraz wyspecjalizowanej organizacji ONZ – UNIDO.

1992 r. mgr ekonomii, specjalizacja finanse i kredyty, Uniwersytet Wileński, Wydział Ekonomii, 2003 r. doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej. Główny obszar zainteresowań: transformacja systemowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, konwergencja nowo przyjętych krajów UE, procesy globalizacji gospodarki światowej.

Projekty badawcze

Wpływ integracji europejskiej na rozwój krajów słabiej rozwiniętych na przykładzie Litwy, Łotwy i Estonii, Grant Dziekański, 503G/0138 (2008).

Stypendia

  • Lata 1996-2001 – stypendium Rządu RP (Ministerstwo Edukacji).
  • Lata 1992-1993 – stypendium Inicjatywa Akademicka "Wschód" przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nagrody

  • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2011).

Publikacje

  • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, S. Marciniak (red.), WN PWN, Warszawa 2013 (współautorka pracy zbiorowej, 1 rozdział)
  • Ćwiczenia z mikro- i makro ekonomii, E.Jendrzejczak, A.Naruniec, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010 [w druku].
  • Kryzys gospodarczy a szanse konwergencji krajów słabiej rozwiniętych w Unii Europejskiej, Publikacja materiałów pokonferencyjnych, Procesy internalizacji w gospodarce światowej, październik 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  • Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na Litwę jako szansa poprawy konkurencyjności międzynarodowej kraju, Zeszyty Naukowe KNSIA PW, 26/2007.
  • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kształtowanie się przewag konkurencyjnych Polski", Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 6, s. 115, Wilno, 2007.
  • Podręcznik multimedialny "Podstawy Zarządzania", M.Brożek, M.Kisilowski, A.Naruniec, Politechnika Warszawska, Ośrodek Kształcenia na Odległość "Okno", Warszawa 2005.
  • Wybrane zagadnienia przebiegu procesu transformacji systemowej na Litwie w latach 1991-2000, [w:] "Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją-obwód kaliningradzki, pod red. naukowa W. Bieńkowski i in. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.