dr Agnieszka Wilk-Ilewicz

agnieszka.ilewicz@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i autor publikacji w dziedzinie prawa europejskiego, ochrony środowiska oraz prawa żywnościowego.

Publikacje

2018

 1. Błędy popełnione przez władze państwowe nie mogą być naprawiane na koszt jednostek, lecz mają być naprawiane na koszt państwa (naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji) Wyrok ETPC z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Činga przeciwko Litwie (skarga nr 69419/13); Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1(76)/2018,ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358 ss.103-107;
 2. Równowaga pomiędzy prawem do skutecznej ochrony sądowej a wymogami związanymi z bezpieczeństwem państwa – zastosowanie art. 6 Konwencji do postępowań związanych z odebraniem poświadczenia bezpieczeństwa Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 19 września 2017 r. w sprawie Regner przeciwko Czechom (skarga nr 35289/11); Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2 (77)/2018,ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358, s. 108-115;
 3. Pozbawienie prawa własności przez lokalne władze działające za pośrednictwem osoby fizycznej Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Tkachenko przeciwko Rosji (skarga nr 28046/05), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3 (78)/2018, ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358, ss.106-108.
 4. Czy odmowa skierowania przez Sąd Najwyższy pytania w trybie prejudycjalnym do TSUE narusza prawa wynikające z art. 6 Konwencji? Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Baydar przeciwko Holandii, (skarga nr 55385/14), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4 (79)/2018,ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358, ss. 123-126
 5. Odmowa zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym bez podania przyczyny przez sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego - wyrok ETPC z 28 września 2018 r. w sprawie Somorjai przeciwko Węgrom (skarga nr 60934/13), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5 (80)/2018,ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358, s. 80-84
 6. Naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC w związku z konfiskatą przez organy celne przewożonej kwoty ponad 200.000 EUR – wyrok ETPC z 15 listopada 2018 r. w sprawie Torgul przeciwko Bułgarii (skarga nr 20611/10), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6(81)/2018,ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358, ss.111-115;

2017

 1. Pisma w postępowaniu administracyjnym wraz Joanną Wyporską – Frankiewicz, Okręgowa Izba Radców Prawnych Warszawa 2017 r. (książka);
 2. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Określenie uwarunkowań środowiskowych w stosunku do przedsięwzięć, których realizacja została już rozpoczęta (bez OOŚ) na podstawie wyroku NSA z 10 listopada 2015 r. o sygn. akt II OSK 542/14, w: Prawo zarządzania środowiskiem - aspekty sprawiedliwości ekologicznej / Bojar - Fijałkowski Tomasz, Nyka Maciej (red.), 2017, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-287-4, ss. 81-90;
 3. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Interes publiczny a naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, wyrok ETPC z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Volchkova i Mironov przeciwko Rosji (połączone skargi nr 45668/05 i 2292/06), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 3 (72), 2017, ss. 123-126;
 4. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Na co wydatkowano środki publiczne? Naruszenie art. 10 Konwencji w zakresie wolności wypowiedzi, wyrok ETPC z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4 (73), 2017, ss. 118-121;
 5. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Pośrednie wywłaszczenie naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, wyrok ETPC z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Messana przeciwko Włochom (skarga nr 26128/04), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 2 (71), 2017, ss. 117-119
 6. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Pozbawienie skutecznego środka odwoławczego, wyrok ETPC z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń” przeciwko Polsce(skarga nr 7389/09), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5 (74), 2017, ss. 103-104;
 7. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Prawo do poszanowania korespondencji zgodnie z art. 8 Konwencji a wdrożenie monitoringu poczty przez pracodawcę, Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 5 wrześ nia 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii (skarga nr 61496/08), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 6 (75), 2017, ss. 72-73;
 8. Wilk-Ilewicz Agnieszka: Rozbieżności co do interpretacji prawa krajowego a naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, wyrok ETPC z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Krasnodębska-Kazikowska i Łuniewska przeciwko Polsce (skarga nr 26860/11), w: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1(70), 2017, ss. 102-104;

2016

 1. Ochrona środowiska – szerszy margines uznania dla Państw–Stron Konwencji (art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji) Wyrok ETPC z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Matczyński przeciwko Polsce (skarga nr 32794/07), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (64)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;
 2. Oczywista niezasadność i niedopuszczalność skargi na podstawie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), a także na podstawie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w odniesieniu do odmowy przyznania przez władze francuskie świadczeń rodzinnych skarżącym, których dzieci przybyły do Francji bez przeprowadzenia wymaganej procedury łączenia rodzin Postanowienie ETPC z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Okitaloshima Okonda Osungu i Selpa Lokongo przeciwko Francji (skargi nr 76860/11 i 51354/13), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (65)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;
 3. Prawo do życia Wyrok ETPC z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Olszewscy przeciwko Polsce (skarga nr 99/12), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (66)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;
 4. Dopuszczalna krytyka sędziego przez prawnika – wyrok ETPC z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Rodriguez Ravelo przeciwko Hiszpanii (skarga nr 48074/10) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (67)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;
 5. Dostęp do sądu a jego ograniczenie o charakterze finansowym – wyrok ETPC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Buczek przeciwko Polsce (skarga nr 31667/12) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (68)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;
 6. Naruszenie prawa do poszanowania mienia – wyrok ETPC z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Petar Matas przeciwko Chorwacji (skarga nr 40581/12) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 (69)/2016, ISSN 1734–803X Nr indeksu 204358;

2015

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (61) oraz 5 (61)/2013. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358 (w przygotowaniu).
 2. Uwagi dotyczące możliwości wpływu sądów administracyjnych na bezpieczeństwo żywności – kazuistyczne sprawowanie kontroli czy świadome budowanie systemu ochrony, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Materiały Naukowe, t. I, ISBN 978-83-64878-03-9.
 3. Park narodowy jako obszar specjalny o charakterze ekologicznym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (wraz z J. Stelmasiakiem), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2015.
 4. Prawo do rzetelnego procesu sądowego – naruszenie art. 6 EKPC, wyrok ETPC z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Karin Andersson i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 29878/09, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (58)/2013. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.
 5. Wywłaszczenie przez władze państwowe ze względu na cele publiczne (plan rozbudowy miasta), wyrok ETPC z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Akhverdiyev przeciwko Azerbejdżanowi, skarga nr 76254/11, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (59)/2015. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.
 6. Nadzwyczajne środki odwoławcze a art. 6 Konwencji gwarantujący prawo do rzetelnego procesu, wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie (skarga nr 22251/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (60)/2015. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.

2014

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Wielka Encyklopedia, V tom Prawo ochrony środowiska, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-03-3.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wraz z J. Stelmasiakiem), Dom Organizatora, Toruń 2014, ISBN 978-83-72-85-770-5.
 3. Prawo własności a ochrona środowiska Wyrok ETPC z dnia 29 marca 2010r. w sprawie Depalle przeciwko Francji (skarga nr 34044/02), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (52)/2014. ISSN 1734-803X
 4. Prawo do skutecznego środka odwoławczego, wyroki ETPC: z dnia 26 października 2000 r. w sprawie Kudła przeciwko Polsce, skarga nr 30210/96; z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie Jaremowicz przeciwko Polsce, skarga nr 24023/03; z dnia 15 października 2013 r. w sprawie Karolina Nadolska i Bronek Lopez Nadolska przeciwko Polsce, skarga nr 78296/11, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (53)/2014. ISSN 1734-803X
 5. Obowiązek wdrożenia polityki planowania przestrzennego i polityki pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kwestie adekwatnego odszkodowania, wyrok ETPC z 20 marca 2008 r. w sprawie Budayeva i inni przeciwko Rosji, skargi nr 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 15343/02, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (54)/2014. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358
 6. Zwrot mienia znacjonalizowanego, wyrok ETPC z 12 października 2010 r. w sprawie Maria Atanasiu i inni przeciwko Rumunii, skargi nr 30767/05 i 33800/06, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (55)/2014. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.
 7. Równowaga między ochroną własności a wymogami interesu ogólnego, wyrok ETPC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Vistinš i Perepjolkins przeciwko Łotwie, Wielka Izba, skarga nr 71243/01, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (56)/2014. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.
 8. Naruszenie art. 3 i 6 Konwencji przez niespełnienie obowiązkow państwa związanych ze skutecznym nadzorem medycznym przyszłych poborowych oraz z bezstronnością komisji lekarskich, Wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie Placi przeciwko Włochom, skarga nr 48754/11 Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 (57)/2014. ISSN 1734-803X Nr indeksu 204358.

2013

 1. Pisma w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wraz Joanną Wyporską-Frankiewicz, Okręgowa Izba Radców Prawnych Warszawa 2013 r. (książka).
 2. Investments on the areas covered with Natura 2000 protection in the judicial decisions of Polish administrative courts (wraz z J. Stelmasiakiem), Legal Studies., wyd. Hieronymus 2013.
 3. Błędy w skargach do WSA, Wspólnota nr 7 z 30 marca 2013 r., s. 45.
 4. Obowiązek tolerowania wykonywania praw łowieckich na własności narusza prawo poszanowania swego mienia gwarantowanego art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie Chassagnou i inni p. Francji (skargi 25088/94, 28331/95 oraz 28443/95, ECHR 1999 III) oraz z 26 czerwca 2012 r. w sprawie Herrmann przeciwko Niemcom (skarga nr 9300/07), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (46)/2013.
 5. Dostęp do dokumentów zebranych przez komunistyczne służby bezpieczeństwa - orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Joanna Szulc przeciwko Polsce z 13 listopada 2012 roku (skarga nr 43932/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (47)/2013.
 6. Nieprzyjęcie pisma w formie elektronicznej przez sąd naruszeniem art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyrok ETPC z 16 czerwca 2009 r. Lawyers Partners, A.S. przeciwko Słowacji (skarga nr 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08, 29557/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (48)/2013.
 7. Prawo do sądu w kontekście odmowy pełnomocnika ustanowionego z urzędu sporządzenia skargi kasacyjnej, wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Kozłowski przeciwko Polsce (skarga nr 24250/11), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (49)/2013.
 8. Ochrona jednostek przed uciążliwościami wywołanymi działalnością gospodarczą prowadzoną na sąsiedniej nieruchomości, wyrok ETPC z dnia 3 maja 2011 r. w sprawie Apanasewicz przeciwko Polsce (skarga nr 6854/07), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (50)/2013.
 9. Krytyka sędziego w świetle prawa do wolności wypowiedzi gwarantowanego przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyrok ETPC z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie Skałka przeciwko Polsce, (skarga nr 43425/98), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 (51)/2013.

2012

 1. Komentarz do art. 197 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. Krystyna Kowalik – Bańczyk, Monika Szwarc – Kuczer, wyd. WoltersKluwer 2012.
 2. Przegląd orzecznictwa – wyrok NSA z dnia 10 marca.2011 r. (sygn. akt. II OSK 354/10) Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2012.
 3. Sąd ustanowiony ustawą", wyrok ETPC z dnia 25 października 2011 r. w sprawie Richert przeciwko Polsce, skarga nr 54809/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (40)/2012.
 4. Definicja niezawisłego i bezstronnego sądu oraz dostęp do sądu administracyjnego, wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2012 r., sprawa Pohoska przeciwko Polsce (skarga nr 33530/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (41)/2012.
 5. Obowiązek zachowania, podczas ingerencji w prawo własności, "sprawiedliwej równowagi" między wymaganiami interesu publicznego a ochroną podstawowych praw jednostki, Wyrok ETPC z dnia 29 marca 2011 r., sprawa Potomska i Potomski przeciwko Polsce (skarga nr 33949/05), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (42)/2012.
 6. Wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Subicka przeciwko Polsce (skargi nr 34043/05 i 15792/06), wyrok ETPC z 22 marca 2007 r. w sparwie Siałkowska przeciwko Polsce (skarga nr 8932/05), wyrok ETPC z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie Kulikowski przeciwko Polsce (skarga nr 18353/03), wyrok ETPC z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie Kędra przeciwko Polsce (skarga nr 57944/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (43)/2012.
 7. Wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Toziczka przeciwko Polsce, skarga nr 29995/08, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (44)/2012.
 8. Wyrok ETPC z dnia 16 października 2012 r. w sprawie Kędzior przeciwko Polsce (skarga nr 45026/07), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 (45)/2012.

2011

 1. Wyrok ETPC z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie Felix Blau Sp. z o.o. przeciwko Polsce, skarga nr 1783/04, ryzykowny charakter dochodzonego roszczenia a zwolnienie od kosztów – naruszenie art.. 6 ust. 1 Konwencji, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 /2011.
 2. Wyrok ETS z dnia 9 sierpnia 1994 r., sprawa C – 43/93 Raymond Vander Elst v. Office des Migrations Internationales, wyrok TS z dnia 21 września 2006 r., sprawa C-168/04 Komisja Wspolnot Europejskich przeciwko Republice Austrii, [dot. kwestii delegowania obywateli państw trzecich w świetle zasady swobody usług], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 /2011.
 3. Wyrok ETPC z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie Henryk Urban i Ryszard Urban przeciwko Polsce (skarga nr 23614/08) [dot. zagadnienia, czy asesor sądowy stanowi "niezawisły sąd" w rozumieniu art. 6 § 1 Konwencji, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 /2011.
 4. Wyrok TS z dnia 5 maja 2011 r., sprawa C-434/09 Shirley McCarthy przeciwko Secretary of State for the Home Departament (dot. statusu obywatela UE w świetle prawa do swobodnego przemieszczania się), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 /2011.
 5. Wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie Tarnawczyk przeciwko Polsce, skarga nr 27480/02 (dot. naruszenia prawa własności przez wywłaszczenie bez odszkodowania), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3/2011.
 6. Ocena skutków oddziaływania planów i przedsięwzięć dla terenów zielonych: wyrok ETS z dnia 7 wrzesnia 2004 r., sprawa C-127/02 Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels przeciwko Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, przy udziale Cooperatieve Producenteorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA oraz wyrok TS z dnia 14 stycznia 2010 r., sprawa C-226/08 Stadt Papenburg przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4/2011.
 7. Wyrok ETPC z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ELCOMP sp. z o.o. przeciwko Polsce, skarga nr 37492/05 (dot. ograniczenia prawa do sądu), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4/2011.
 8. Obowiązki sądu krajowego w zakresie występowania z pytaniami prejudycjalnymi (art. 267 TFUE): wyrok TS z dnia 21 lipca 2011 r., sprawa C-104/10 Patrick Kelly przeciwko National University of Ireland oraz wyrok TS z dnia 22 czerwca 2010 r. w połączonych sprawach postępowania przeciwko Azizowi Melkiemu (C-188/10) i Selimowi Abdeliemu (C-189/10), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (38)/2011.
 9. Niewypełnienie przez państwo obowiązku ochrony życia (naruszenie art.. 2 Konwencji) – wyrok ETPC z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie Ciechońska przeciwko Polsce (skarga nr 19776/04) (dot. obowiązku gminy w zakresie opieki nad terenami zielonymi), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5 (38)/2011.
 10. Właściwe państwa członkowskie a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenie fakultatywne, zasiłek rodzinny), wyrok TS z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie C-388/09 Joao Filipe da Silva Martins przeciwko Bankowi Betriebskrankenkasse – Pflegekasse oraz wyrok TS z dnia 20 października 2011 r. w sprawie C-225/10 Juan Perez Garcia przeciwko Familienkasse Nurnberg, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6/2011.
 11. Wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie Iwaszkiewicz przeciwko Polsce , skarga nr 30614/06 (dot. pozbawienia statusu kombatanta i kombatanckiej renty inwalidzkiej będącego naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 (39)/2011.

2010

 1. Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym
 2. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28 listopada 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 609/07 (dot. ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w świetle wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, (wraz z Piotrem Gołebiewskim oraz Michałem Drozdowiczem), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (29)/2010.
 3. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (wyrok ETPC z 15 września 2009 r. w sprawie Lorenc przeciwko Polsce, skarga nr 28604/03 (dot. zarzutu naruszenia art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka w sprawie dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (28)/2010.
 4. Zakaz dyskryminacji. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (wyrok ETPC z 2 marca 2010 r. w sprawie Kozak przeciwko Polsce, skarga nr 13102/02, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (29)/2010.
 5. Naruszenie prawa do sądu - brak gwarancji proceduralnych zaskarżenia decyzji Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie (wyrok ETPC z 16 lutego 2010 r. w sprawie Kosta przeciwko Polsce, skarga nr 29334/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (30)/2010.
 6. Wolność wyrażania opinii – art. 10 Konwencji (wyrok ETPC z 22 czerwca 2010 r. w sprawie Kurłowicz przeciwko Polsce, skarga nr 41029/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (31)/2010.

2009

 1. Raport grupy roboczej ds. procedury pytań prejudycjalnych – reforma procedury pytań prejudycjalnych, współautor, pod kierunkiem prof. S. Biernata, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (23)/2009.
 2. Zakaz publicznego prezentowania symboli totalitaryzmu, Sprawa przed ETS i ETPC, Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie Attyli Vajnai przeciwko Węgrom, skarga nr 33629/06, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (22)/2009.
 3. Budowa i użytkowanie lotniska a prawa człowieka (art. 8 Konwencji – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – orzeczenia ETPC: z 16 listopada 2004 r. w sprawie Pilar Moreno Gómez przeciwko Hiszpanii, skarga nr 4143/02, z 2 października 2001 r. w sprawie Halton i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 36022/97, z 2 listopada 2006 r. w sprawie Giacomelli przeciwko Włochom, skarga nr 59909/00, z 10 listopada 2004 r. w sprawie Taskin i inni przeciwko Turcji, skarga nr 46117/99, z 19 lutego 1998 r. w sprawie Guerra i inni przeciwko Włochom, skarga nr 14967/ 89), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (23)/2009.
 4. Dostęp do informacji publicznej a wolność słowa (wyrok ETPC z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) przeciwko Węgrom, skarga nr 37374/05), Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego nr 3 (24)/2009.
 5. Naruszenie prawa do poszanowania mienia (wyrok ETPC z dnia 28 lipca 2005 r., sprawa Rosenzweig i Bondem Warehouses Ltd. przeciwko Polsce), Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego nr 4 (25)/2009.
 6. Przewlekłość postępowania (wyrok ETPC z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie Leon i Agnieszka Kania przeciwko Polsce, skarga nr 12605/03), Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego nr 5 (26)/2009.
 7. Udzielenie nagany za krytykę pracodawcy – art. 10 Konwencji, (wyrok ETPC z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Helena Wojtas – Kaleta przeciwko Polsce, skarga nr 20436/02, Zeszyty Naukowe Sądownictwa administracyjnego nr 6 (27)/2009.

2008

 1. Consequences of incompatibility with EC law for final administrative decisions and final judgments of administrative courts in the Member States, pod kierunkiem prof. S. Biernata, the Association of the Councils of State and the Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, Brussels - Warszawa 2008 (książka).
 2. Ograniczenie korzystania z mienia i rozporządzania nim (wyroki w sprawach Skibińscy przeciwko Polsce, Rosiński przeciwko Polsce, Skrzyński przeciwko Polsce, Pietrzak przeciwko Polsce), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (16)/2008.
 3. Naruszenie prawa do poszanowania mienia – sprawa Bugajny przeciwko Polsce, wyrok ETPC z dnia 6 listopada 2007 r., skarga nr 22531/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (17)/2008.
 4. Gwarancje swobody wypowiedzi funkcjonariuszy publicznych – naruszenie art. 10 EKPC (wyrok ETPC z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie nr 14277/04 Guja przeciwko Mołdawii), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (18)/2008.
 5. Orzeczenie ETPC z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie Vasilakis przeciwko Grecji, skarga nr 25145/05 (dot. prawa do sądu
 6. Roszczenia wynikające z aktów nacjonalizacyjnych. Orzeczenie ETPC z dnia 24 czerwca 2008 r, w sprawie Tomas Bata przeciwko Republice Czech, skarga nr 43775/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5 (20)/2008.
 7. Prawo do sądu funkcjonariuszy publicznych (wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2008 r. (Wielka Izba) w sprawie Vilho Eskelinen

2007

 1. Cudzoziemcy, Orzecznictwo sądów administracyjnych, pod red. Jacka Chlebnego, Agnieszka Wilk, Aneta Żak, wyd. Lexis Nexis Warszawa 2007 r. (książka).
 2. Skutki nieopublikowania w języku polskim aktów prawnych Unii Europejskiej w okresie po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnot Europejskich, Przemysław Florjanowicz – Błachut, Marta Kulikowska, Agnieszka Wilk, Piotr Wróbel, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (10)/2007, s. 17.
 3. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na przykładzie sprawy Sezen przeciwko Holandii (orzeczenie z dnia 31 stycznia 2006 r., skarga nr 50252/99), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (10)/2007.
 4. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu ani poniżającemu traktowaniu ani karaniu – art. 3 EKPC na przykładzie sprawy Mamatkulov i Askarov przeciwko Turcji (orzeczenie ETPC z dnia 4 lutego 2005 r., skarga nr 46827/99), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2 (11)/2007.
 5. Sprawa Alicji Tysiąc przeciwko Polsce – wybrane tezy (wyrok ETPC z dnia 20 marca 2007 r., skarga nr 5410/03), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 3 (12)/2007.
 6. Wolność wyrażania opinii – sprawa Kwiecień przeciwko Polsce (orzeczenie ETPC z dnia 9 stycznia 2007 r., skarga nr 51744/99), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4 (13)/2007.
 7. Marsz równości – naruszenie przez Polskę wolności zgromadzeń, prawa do skutecznego środka odwoławczego oraz zakazu dyskryminacji (orzeczenie ETPC z dnia 3 maja 2007 r., skarga nr 1543/06), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5-6 (14-15)/2007.

2006

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej a zwolnienie od kosztów sądowych – praktyka polskich sądów administracyjnych
 2. Skutek orzeczenia prejudycjalnego, Przegląd Prawa Europejskiego 1/2 (23/24) 2006.
 3. Glosa: Szerokie rozumienie zakresu prawa wspólnotowego, sprawa C-148/02 Garcia, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 3 (6)/2006.
 4. Sprawa Beller oraz sprawa Szenk przeciwko Polsce (przewlekłość postępowania administracyjnego, naruszenie art. 6 § 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 2 (5)/2006.
 5. Orzeczenie w sprawie Teltronic – CATV vs. Poland (naruszenie prawa dostępu do sądu przez odmowę zwolnienia od kosztów sądowych), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 3 (6)/2006.
 6. Ochrona praw podstawowych w Europie, Sprawa Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi vs Ireland, (wraz z P. Florjanowiczem-Błachutem), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 4-5 (7-8)/2006.
 7. Sprawy podatkowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na przykładzie sprawy Ferrazini przeciwko Włochom, orzeczenie z dnia 12 lipca 2001 r, skarga nr 44759/98), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 6 (9)/2006.

2002–2005

 1. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach wspólnotowych, (wraz z Piotrem Wróblem), Europejski Przegląd Sądowy, listopad 2005 r.
 2. Liberalizacja form i zasad (nowelizacja Kodeksu Cywilnego), Wspólnota nr 20, 4 października 2003 r.
 3. Obowiązki gminy (Wybory do Parlamentu Europejskiego) , Wspólnota nr 12, 29 maja 2004 r.
 4. Przepis unijny ponad krajowym Wspólnota nr 16, 6 sierpnia 2004 r.
 5. Jak i kiedy stosować prawo wspólnotowe, Wspólnota nr 17, 21 sierpnia 2004 r.
 6. Naruszenie przepisów Unii Europejskiej, Wspólnota nr 19, 18 września 2004 r.
 7. Wykładnia wspólnotowa, Wspólnota nr 21, 16 października 2004 r.
 8. Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez sąd ostatniej instancji, Wspólnota nr 22, 2 listopada 2004 r.
 9. Prawo do rozsądnego terminu rozpatrzenia sprawy, Wspólnota nr 23, 16 listopada 2004 r.
 10. Europejskie prawo podatkowe, Wspólnota nr 24, 30 listopada 2004 r.
 11. Ochrona przyrody w Polsce i Unii Europejskiej, Wspólnota nr 25, 14 grudnia 2004 r.
 12. Sąsiad mnie podtruwa, Wspólnota nr 23, 12 listopada 2005 r.
 13. Trybunał w Luksemburgu a w Strasburgu, Wspólnota nr 18, 4 września 2004 r.