dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW

Prof. Radosław Koszewski jest kierownikiem Zakładu Polityki Społeczno-Gospodarczej na Politechnice Warszawskiej oraz dyrektorem warszawskiego Centrum Edukacyjnego prestiżowej IESE Business School. W przeszłości był profesorem Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Central Connecticut State University, a także współpracował z Rotterdam School of Management.

 

 

 

 

Prowadzona przez niego praca dydaktyczna i naukowa koncentrują się na:

 • makroekonomii;
 • marketingu międzynarodowym;
 • obsłudze transakcji w handlu międzynarodowym;
 • aliansach strategicznych na rynku międzynarodowym.

Był promotorem ponad 100 prac dyplomowych.

Jest członkiem rad naukowych:

 • Strathmore Business School, Strathmore University, Nairobi, Kenia
 • Editorial Board of Estonian Business School Review

Ekonomia jako nauka powinna służyć rozwojowi gospodarczemu krajów oraz przedsiębiorstw, więc prof. Koszewski współpracuje z licznymi instytucjami i firmami, by prowadzona przez niego działalność dydaktyczna i naukowa była bliska praktyce gospodarczej.

Wybrane publikacje

 • Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, pod red. E. Najlepszego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, ISBN 83-7417-121-9.
 • Pomiar efektywności funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, ISSN 1230-6444.
 • Wpływ konkurencyjności na możliwość tworzenia konsorcjów eksportowych przez polskie firmy - wyniki badań, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, ISSN 1230-6444.
 • Warunki tworzenia konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech - Finansowanie, internacjonalizacja, zmiany strukturalne, Tom I, pod red. H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-89786-98-2, Sopot-Bremen 2006.
 • Erfolgsbedingungen fur KMU-Exportgemeinschaften in Polen, [in]: Kleine und mittelgrosse Unternehmen in Polen und Deutschland - Finanzierung, Internationalisierung, Strukturwandel, Band II, Editor: H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot-Bremen 2006, ISBN 83-89786-98-2.
 • Rola administracji publicznej w tworzeniu konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, pod red. R. Orłowskiej, FRUG, Sopot 2007, ISBN 978-83-7531-051-1.
 • Znaczenie motywacji dla tworzenia i działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISSN 1230-6444.
 • Konsorcja eksportowe jako instrument stymulowania wzrostu polskiego eksportu, [w]: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski, pod red. M. Nogi, M. K. Stawickiej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-161-6.
 • Źródła finansowania konsorcjów eksportowych, [w] Procesy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0,
 • Intellectual and social capitals evaluation of an export consortium members, [w]:Sources of competitive advantages in the 21st century, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Znaczenie zjawiska free-riding dla działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, ISSN 1230-6444.
 • Miejsce polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego, [w]: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821.
 • Wpływ Web 2.0 na alianse SME, [w] Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0.
 • Performance measurement of export consortia, w Striving for Competitive Advantage & Sustainability, New Challenges of Globalization, pod red. C. Jayachandrana, R. Subramaniana, J. Rudy, Montclair State University, 2009, ISBN - 13: 978-0-9797659-5-7.
 • Evaluation of intellectual and social capitals and their influence on propensity to cooperate of export consortia members, [in]: EBS Review No. 26. Estonian Business School, Tallin 2009, ISSN-1406-0264, s. 72 - 91.
 • Poland in the Pan-European Transport Corridors network, "Journal of Emerging and Transition Economies", Vol. 3, No. 1, 2010, ISSN 1308-2701.
 • Wykorzystanie teorii gier we współpracy uczestników konsorcjum eksportowego [w]: Globalny i regionalny handel i inwestycje, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w] Problemy regionalizmu i globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-925876-2-0.
 • Technologie informatyczne w działalności spedytora, [w]: Podręcznik spedytora, wydanie V, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011, ISBN 978-83-924234-3-0.
 • Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportudla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-832-6.
 • Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym, [w]: Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków, wydanie II, pod red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20012, ISBN 978-83-208-1984-7.
 • Wykorzystanie zbiorów rozmytych w selekcji kandydatów do konsorcjum eksportowego,[w]: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Transportation and Logistics, pod red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016 (u wydawcy).