prof. dr hab. Andrzej Biłat

  

Zakład Filozofii

tel.: (22) 234 65 31

e-mail: a.bilat@ans.pw.edu.pl

Filozof i logik, autor trzech książek i sześćdziesięciu artykułów z pogranicza logiki filozoficznej, ontologii formalnej, filozofii nauk formalnych, metafilozofii, filozofii języka i filozofii nauk społecznych. Kierownik i wykonawca czterech projektów badawczych (KBN, MNiSW i NCN). W latach 1995-2009 redaktor ośmiotomowej serii „Stany rzeczy. Sytuacje. Zdarzenia” Wydawnictwa UMCS. Od grudnia 2015 roku – redaktor naczelny czasopisma „Studia Semiotyczne”. Od grudnia 2017 roku – kierownik Zakładu Filozofii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W 1987 r. ukończył filozofię teoretyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Andrzeja Bronka. W latach 1987-1990 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego prowadzonego przez prof. Ludwika Borkowskiego w KUL. Od 1990 do 2009 r. był zatrudniony w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (od ok. 1993 r. – w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk). W tym czasie prowadził zajęcia z logiki, ontologii formalnej, teorii prawdy, filozofii matematyki, filozofii języka i metodologii nauk społecznych.

W 1994 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy O tzw. mocnej wersji klasycznego pojęcia prawdy (WFiS UMCS; promotor: prof. Jacek Paśniczek; recenzenci: prof. Leon Koj i prof. Jan Woleński), a w 2005 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii: Ontologiczna interpretacja logiki. U podstaw ontologii logicznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 (WFiS UMCS; recenzja wydawnicza monografii: prof. Urszula Żegleń; recenzenci dorobku naukowego: prof. Jacek Jadacki, prof. J. Paśniczek i prof. J. Woleński). W 2016 r. uzyskał tytuł profesora (recenzenci dorobku naukowego: prof. Grzegorz Malinowski, prof. Roman Murawski, prof. Mieczysław Omyła i prof. Jan Zygmunt).

Od 2007 do 2014 roku był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie prowadził zajęcia z logiki, metodologii nauk społecznych, teorii perswazji i argumentacji, podstaw teorii socjologicznych na kierunkach socjologia i administracja. W Politechnice Warszawskiej pracuje od 1 października 2014 roku.

Dziesięć ostatnich prac opublikowanych przed 2018 rokiem:

  1. [2012] “The modal logic vs. ontological argument”, w: European Journal for Philosophy of Religion, vol. 4, nr 2, s. 179-185 (polska wersja: „Logika modalna a dowód ontologiczny”, Filozofia Nauki nr 1(77), 2012, s. 103-108)
  2. [2012] „A neo-Fregean theory of objects and functions”, w: K. Trzęsicki, S. Krajewski, J. Woleński (red.), Papers on logic and rationality. Festschrift in honour of Andrzej Grzegorczyk, seria Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 27(40), s. 37-44
  3. [2013] Ontologia formalna jako teoria eksplikacyjna, Wydawnictwo Naukowe Gavagai, Lublin, s. 218  (recenzja wydawnicza książki: J. Woleński)
  4. [2014] “Semantyczny paradygmat ontologii i zasada uniwersalizmu”, Filozofia Nauki nr 1, s. 25-43
  5. [2014] “Odpowiedź na uwagi Korduli Świętorzeckiej”, Filozofia Nauki nr 1, s. 139-141
  6. [2014] “O semantyce języków zinterpretowanych”, A. Brożek, J. Jadacki (red.), Księga pamiątkowa. Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, Norbertinum, Lublin, s. 11-24
  7. [2015] „Non-Fregean logics of analytic equivalence I”, Bulletin of the Section of Logic, 44/1-2, s. 53-68 <PDF: http://www.filozof.uni.lodz.pl/bulletin/pdf/44_12_6.pdf>; „Non-Fregean logics of analytic equivalence II”, Bulletin of the Section of Logic, 44/1-2, s. 69-79, <PDF: http://www.filozof.uni.lodz.pl/bulletin/pdf/44_12_7.pdf>
  8. [2016], „Czym jest ontologiczna filozofia formalna?”, Przegląd Filozoficzny nr 2(98), s. 499-514
  9. [2016] „Semiotyczno-instytucjonalna teoria wartości oraz jej zastosowania w filozofii i w administracji”, w: J. Zubelewicz (red.), O niektórych wartościach podstawowych. W kręgu filozofii współczesnej. Tom 3, Wyd. Naukowe Sub Lupa, s. 11-30
  10. [2017] „Dwutorowy model komunikacji językowej i jego zastosowanie w nauce administracji”, w: J. Zubelewicz (red.), Spory o wartości: aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW