dr hab. Jan Zubelewicz, profesor PW

Moje zainteresowania koncentrowały się wokół pedagogiki ogólnej, etyki, problemów cywilizacji Zachodu, filozofii polityki, filozofii i pedagogiki Wolniewicza, filozofii Elzenberga, pedagogiki Herbarta. Dodatkowo, ostatnio, zajmowałem się bliżej losami Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej. Szczególne miejsce w rozwoju moich zainteresowań odegrali mój nauczyciel filozofii, Profesor Bogusław Wolniewicz, oraz mój przyjaciel, Profesor Ulrich Schrade (21.07.1943–15.11.2009); jestem im wdzięczny za inspiracje naukowe i dyskusje. Wykładów prof. Wolniewicza "Głos racjonalny" można słuchać w YouTube

 

Osiągnięcia naukowe

Pracę doktorską napisałem o filozofii kultury Elzenberga, habilitacyjną – o kontrowersjach wokół egalitaryzmu (Tocqueville, Scheler, Elzenberg, Nisbet). Dużo tekstów poświęciłem pedagogice ogólnej. Popieram rozwiązania pedagogiki zachowawczej, krytycznie ustosunkowuję się do obecnie propagowanej pedagogiki pajdocentrycznej.

Wybrane publikacje

Książki

 • Pedagogika ogólna Herbarta i jej znaczenie w zarządzaniu klasą szkolną, (w:) M. Maciejczak, L. Stachurski, M. Stelmach, J. Szatan, B. Witkowska-Maksimczuk, J. Zubelewicz, O niektórych wartościach podstawowych w kręgu filozofii współczesnej), tom 2, red. merytoryczny Jan Zubelewicz, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Truskaw 2015, s. 159-174
 • O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej), praca zbiorowa pod redakcją Jana Zubelewicza, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
 • Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga, Heliodor, Warszawa 2012; współautor: Ewa J. Jasińska-Zubelewicz
 • Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 • Аксиоцентризм в философии образования, пер. c польского О. Гирного, Издательство Политехнического университета, Санкт-Петербург 2008
 • Dwie filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Artykuły

 • Общая педагогика Богуслава Вольневича, “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії”, Запорцзька державна цнженерна академця, Запоріжжя (Pedagogika ogólna Bogusława Wolniewicza, "Zeszyty Humanistyczne Państwowej Zaporoskiej Akademii Inżynierskiej", Państwowa Zaporoska Akademia Inżynierska, Zaporoże – Ukraina) 2014, nr 59, s. 170-180   
 • Podziały w filozofii i politologii. Stanowisko Ulricha Schradego, [w:] Jan Zubelewicz (red.) O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 53-75
 • Pedagogika ogólna Bogusława Wolniewicza i problem sankcji w edukacji, „Lumen Poloniae" (Warszawa) 2013, nr 1, s. 55-70.
 • Przyczyny przemocy uczniów wobec nauczycieli. Pedagogika akademicka a pedagogika Johanna F. Herbarta i Bogusława Wolniewicza, (w:) Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych, red. E. Anhalt, D. Stępkowski, Wydawnictwo Salezjańskie, WNP UKSW, Warszawa 2012
 • Schrade Ulrich (1943-2009), (w:) Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2: M-Ż, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katedra Metafizyki KUL, Lublin 2011
 • Tadeusz Kotarbiński o zjednoczeniu ludzkości, (w:) Гyмaнитaрний Bисник Запорізькoї Державної Iнжeнepнoї Aкaдемiї nr 45 Запоріжжя 2011
 • O relacjach między ksenofobią a wspólnotą: Zbigniew Musiał i Bogusław Wolniewicz, (w:) W. Słomski (red.) Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, Wydawnictwo WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2010
 • Kultura i nauka: Henryk Elzenberg, (w:) W. Słomski (red.), Wartość i człowiek – w 40. rocznicę śmierci Henryka Elzenberga, Katedra Filozofii WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2007
 • Проводить ли родготовку учителей в Польше в духе пайдоцентризма?, (w:) Образование и культура России в изменяющимся мире, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибипск 2007
 • Про фiлософію вихования Богдана Суходольского, „Неперервна професійна освіта: теорія і практика”, Інститут педагогіки і псифології професійної освіти АПН України, 2005, випуск 2
 • К вопросу о факторах, деструктивно влияющих на духовные общности (демонстрация Роберта Нисбета), „Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна” 2004, nr 1 (nr 625)
 • Cechy języka propagandy realnego socjalizmu, (w:) M. Omyła (red.): Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1997
 • O negatywnym wpływie resentymentu i egalitaryzmu na kulturę duchową Zachodu: Max Scheler, „Zeszyty Naukowe. Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej” 1997, z. 10: Panorama świadomości europejskiej
 • Tocqueville’owska wizja despotyzmu, „Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej”, 1989, t. 34, s. 237-246