dr Beata Witkowska-Maksimczuk

b.witkowska@ans.pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii. Studiowała fizykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1994 obroniła pracę doktorską pod tytułem "Tendencje neognostyckie we współczesnej filozofii przyrody".

Przez dwie kadencje, w latach 2002-2008, wicedyrektor ds. studenckich i dydaktyki ogólnouczelnianej w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Przez kilkanaście lat (od 1997 roku) wykładowca logiki na PW i innych uczelniach na kierunkach prawno-administracyjnych. Prowadzi zajęcia z filozofii, bioetyki, retoryki, logiki (dla doktorantów).

Interesuje się etycznymi aspektami przemian cywilizacyjnych (bioetyka, filozofia globalizacji) i aksjologicznymi podstawami ekonomii.

Wybrane publikacje

  • Podręcznik "Podstawy logiki w przykładach i zadaniach", Warszawa 2012
  • Artykuły w pismach filozoficznych i społecznych, takich jak "Edukacja Filozoficzna", "Przegląd Filozoficzny", "Znak".