prof. dr hab. inż. Józef Janczak

Moje zainteresowania zawodowe ukierunkowane są na dziedziny nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, będące nowymi obszarami nauk społecznych. Obejmują one problematykę związaną ze sferą informacyjną systemu bezpieczeństwa narodowego i ochrony informacji oraz zagadnienia szeroko rozumianego wsparcia teleinformatycznego zarządzania i dowodzenia, a w szczególności: organizacja systemów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego kraju; badanie, planowanie i projektowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczenia militarnego; badanie, planowania i projektowania sieci komunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; informatyczne wspomaganie procesów informacyjnych w zarządzaniu i dowodzeniu; ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji niejawnych (w tym w postaci elektronicznej).

Kwalifikacje

 • profesor: dziedzina naukowa: nauki społeczne (2012);
 • doktor habilitowany: Akademia Obrony Narodowej, nauki wojskowe, specjalność: zarządzanie systemami informacyjnymi (2002);
 • doktor: Akademia Obrony Narodowej, nauki wojskowe; specjalność: dowodzenie (1993);
 • magister (równorzędny: oficer dyplomowany): Wojskowa Akademia Łączności, specjalność: łączność (1980);
 • inżynier: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, specjalność: łączność radiowa (1972).

Praca

1972 – 1985, kierowanie organizacjami zhierarchizowanymi przeznaczenia militarnego; 1986 – 1995, nauczyciel akademicki (wykładowca, adiunkt, kierownik zakładu) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności;

Od 1996 roku, nauczyciel akademicki (kierownik zakładu, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Kierowanie zakładami i zespołami dydaktyczno- naukowymi w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia oraz realizacja procesu dydaktycznego w ramach przedmiotów: technologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu, informatyka w biznesie i logistyce; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych; bezpieczeństwo informacyjne; przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego; seminarium doktoranckie i magisterskie;

Okresowa praca jako nauczyciel akademicki: w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Technicznej w Legionowie (2004 – 2006), Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (2006), Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi (2010 – 2011), Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie (2012 – 2013);

Od 01.10.2013 – zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej związane z problematyką systemów bezpieczeństwa narodowego i państwa, informatyki oraz seminarium dyplomowego.

Działalność naukowa

 1. Wypromowałem 5 doktorów, a kolejnych 10 pozostaje pod moją naukową opieką. Jestem autorem kilku recenzji dorobku naukowego kandydatów do tytułu naukowego profesora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego i wielu recenzji rozpraw doktorskich. Jako recenzent opiniowałem także kilkanaście projektów badawczych i rozwojowych z dziedziny bezpieczeństwa i obronności finansowanych przez MNiSzW, w tym NCBiR.
 2. Jestem autorem lub współautorem około 160 publikacji, w tym 70 oryginalnych prac twórczych oraz licznych prac projektowych i naukowo-badawczych. W swej działalności dydaktycznej kierowałem ponad 150 pracami inżynierskimi, licencjackimii magisterskimi. Jestem członkiem: Rady Wydziału WAiNS PW, Rady Wydziału Zarządzani i Dowodzenia AON.
 3. W okresie działalności naukowej byłem kierownikiem lub wykonawcą szeregu prac i projektów badawczych oraz koncepcyjnych, dotyczących systemów zarządzania i dowodzenia wykorzystywanych na potrzeby militarne i obronne, systemów i sieci łączności mających zastosowania dla służb bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, administracji publicznej i systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekty te były finansowane ze środków przeznaczonych na zadania własne oraz zamawiane przez instytucje publiczne.

Projekty badawcze

 1. Generator Analitycznych Zbiorów Informacji Wywiadowczych opartych o proces fuzji informacji wywiadowczych. Skład konsorcjum: Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Pedagogiki Specjalnej i Oracle Polska - wniosek w przygotowaniu. Główny wykonawca.
 2. Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej PKMKI/W/14-06.10 5. Wykonawca.
 3. Militarne aspekty ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej, Zadanie badawcze statutowe przyjęte na lata 2014-2015. Kierownik zdania.
 4. Informatyczne wspomaganie procesów informacyjnych w zarządzaniu i dowodzeniu. Zadanie badawcze statutowe nr II.2.10. na lata 2012-2014. Kierownik zdania.
 5. Informatyka w zarządzaniu i dowodzeniu. Zadanie badawcze własne nr III.2.13. na lata 2011-2013. Kierownik zdania.
 6. Współczesne technologie informacyjne w działaniach wojsk lądowych na poziomie taktycznym. Zadanie badawcze statutowe nr II.2.12. na lata 2010-2012. Kierownik zdania.
 7. Projekt rozwojowy nr 0 R00 0050 06/2008 "Integracja systemów dowodzenia". Zadanie badawcze nr 11202 nt.: Analiza nowych koncepcji dowodzenia oraz procesów informacyjnych w cyklu decyzyjnym wspomaganym przez zintegrowane systemy dowodzenia w operacji i walce. Redaktor wniosku, główny wykonawca.
 8. Projekt rozwojowy nr 0 R00 0050 06/2008 "Integracja systemów dowodzenia". Zadanie badawcze nr 11102 nt.: Wymagania operacyjne i potrzeby informacyjne w zakresie dynamicznego wyboru najbardziej odpowiednich systemów uzbrojenia do realizacji zadań w operacji połączonej i walce. Kierownik zadania.
 9. Projekt rozwojowy nr 0 R00 0050 06/2008 "Integracja systemów dowodzenia". Zadanie badawcze nr 11101 nt.: Wymagania operacyjne generowane przez organy dowodzenia w cyklu decyzyjnym w operacji i walce w kontekście automatyzacji dowodzenia. Główny wykonawca.
 10. Program badawczy zamawiany Nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007: Zaawansowane metody i techniki świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych. Zadanie badawcze nr 11202 nt.: Potrzeby informacyjne organów dowodzenia wykorzystywanych w działaniach sieciocentrycznych. Opis połączeń węzłów operacyjnych - NOV-2. Wykonawca.
 11. Wsparcie informatyczne procesów informacyjnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni wojskowej, MNiSzW, nr projektu: O N115 220139, 2010-11-09 / 2012-05-08. Grant promotorski. Kierownik projektu. Doktorant: B. Biernacik.
 12. Sieć łączności polskiego kontyngentu wojskowego w operacji międzynarodowej, MNiSzW, nr projektu: O N517 219739, 2010-09-13 / 2011-12-12. Grant promotorski. Kierownik projektu. Doktorant: M. Marczyk.
 13. Grant promotorski: kierownik projektu, Wsparcie teleinformatyczne procesu dowodzenia na poziomie taktycznym wojsk lądowych SZ RP, nr projektu: O N516 047138, doktorant: mgr inż. G. Pilarski.

Ważniejsze publikacje

Książki

 1. Monografia: Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy. Wyd. AON, Warszawa 2013. Współautor: A. Nowak
 2. Monografia: Systemy informatyczne wspomagania zarządzania i dowodzenia. Wyd. PTM, Warszawa 2011.
 3. Monografia: Informatyka w zarządzaniu, Wyd. AON. Warszawa 2010. Kierownik zespołu autorskiego i redakcja naukowa. Współautorzy: P. Dela, M. Frączek, B. Biernacik, D. Rogiński.
 4. Podręcznik: Systemy informatyczne wspomagania zarządzania, Wyd. AON, Warszawa 2011.
 5. Praca zbiorowa: Informatyka gospodarcza. Red. nauk. J. Zawiła-Niedźwiecki K. Rostek A. Gąsiorkiewicz, Wyd. Beck, Warszawa 2010 (autor rozdziału).
 6. Praca zbiorowa: Wymagania operacyjne generowane przez organy dowodzenia w cyklu decyzyjnym w operacji i walce w kontekście automatyzacji dowodzenia (pod red. A. Wisza, N. Prusińskiego); aut. J. Kręcikij, J. Janczak i in., Wyd. AON, Warszawa 2010.
 7. Praca zbiorowa: Wymagania operacyjne i potrzeby informacyjne w zakresie dynamicznego wyboru najbardziej odpowiednich systemów uzbrojenia do realizacji zadań w operacji połączonej i walce (red. nauk. A. Wisz); aut. J. Kręcikij, J. Janczak i in., Wyd. AON, Warszawa 2010.
 8. Praca zbiorowa: Potrzeby i uwarunkowania oraz cele i założenia integracji systemów dowodzenia i podsystemów RSZ wspierających procesy kierowania systemami uzbrojenia w operacji połączonej i walce (red. nauk. M. Wrzosek); aut. J. Kręcikij, J. Janczak [i in.]; Wyd. AON, Warszawa 2010.
 9. Podręcznik: Technologia informacyjna w zarządzaniu, AON, Warszawa 2009. Kierownik zespołu autorskiego i redakcja naukowa. Współautorzy: B. Biernacik, G. Pilarski.

Artykuły

 1. Business Intelligence Tools In Military Aplications, National Defence University Scientific Quarterly, No 2(91) 2013.
 2. Narzędzia analityki biznesowej w zastosowaniach militarnych, Zeszyty naukowe AON nr 2(91) 2013.
 3. Platforma symulatora heterogenicznego środowiska symulacyjnego, Zeszyty naukowe AON nr 4 (89) 2012. Współautor. G. Pilarski
 4. The platform of heterogenic simulation environment, Zeszyty naukowe AON nr 4 (89) 2012. Współautor. G. Pilarski.
 5. Organizacja sieci teleinformatycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego na obszarze województwa – wybrane problemy, Zeszyty naukowe AON nr 2/2012. Współautor. G. Pilarski.
 6. Założenia operacyjne platformy heterogenicznego środowiska symulacyjnego dedykowanej siłom zbrojnym w dobie osiągania zdolności sieciocentrycznych, Zeszyty naukowe AON nr 3/2011. Współautor: G. Pilarski.
 7. Współczesna sieć teleinformatyczna związku taktycznego wojsk lądowych, ZN AON nr 4, Warszawa 2009.
 8. Znaczenie rażenia elektronicznego we współczesnych operacjach, AON ZN nr 2 (67), Warszawa 2007.
 9. Wyróżniki działań sieciocentrycznych mające wpływ na organizację sieci teleinformatycznych Zeszyty Naukowe AON nr 3 (68)A (dodatek), Warszawa 2007

Referaty

 1. ICT Support in a Military Decision making Process in Land Forces – Chosen Aspects. In: Communication and Information Technologies, 7th International Scientific Conference, Slovakia, 2013, Co-author: G. Pilarski.
 2. Wsparcie teleinformatyczne procesu dowodzenia – wybrane problemy. W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Automatyzacja Dowodzenia, CTM, Materiały CTM, Gdynia 2013. Współautor: G. Pilarski.
 3. Wybrane obszary informatyzacji administracji publicznej, W: Konferencja Public Management 2013, Materiały AON, 2013.
 4. Integracja informacji w służbach publicznych na potrzeby reagowania kryzysowego. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. WSB, Poznań 2012. Współautor: B. Biernacik.
 5. Systemy analityki biznesowej narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w logistyce sił zbrojnych. W: II Krajowa konferencja logistyki nt.: Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych, Wyd. AON Warszawa 2012.
 6. Wybrane problemy wykorzystania sieci teleinformatycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego. W: Konferencja naukowa: nt. Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. ISBN 978-83-7523-201-1, Wyd. AON Warszawa 2012, Współautor: R. Zakrzewski.
 7. Uwarunkowania zmian organizacyjno - etatowych w kompanii dowodzenia batalionu ogólnowojskowego. W: II Ogólnopolska Konferencja Łączności nt. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", Wyd. Prof.-Art., Sieradz 2011, Współautor M. Marczyk.
 8. Zarządzanie informacją w sieci telematycznej w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo. W: Zarządzanie informacją w sieciach teleinformatycznych, Wyd. AON Warszawa 2010. Współautor: J. Stępień.
 9. Wybrane aspekty wsparcia teleinformatycznego w działaniach taktycznych wojsk lądowych. W: Materiały z konferencji AON nt. Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych, Wyd. AON, Warszawa 2009, Współautor: G. Pilarski.
 10. Potrzeby zautomatyzowanego systemu dowodzenia SZAFRAN a możliwości sieci informatycznych na przykładzie ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. PIERŚCIEŃ 07. W: Materiały z międzynarodowej konferencji AON. AON, Warszawa 2008. Współautor: G. Pilarski.
 11. Rola sieci teleinformatycznych w działaniach sieciocentrycznych W: 11th International Conference of the Signal Cors of the ACR and the 9th ITTE International Conference nt. Communicatione for the NEC Concept. Materiały z Międzynarodowej konferencji, Wyd. UO Brno 2007.

Wyróżnienia

Moja wieloletnia działalność naukowa i dydaktyczna jest pozytywnie postrzegana przez przełożonych i społeczność akademicką, czego wyrazem było wyróżnienie mnie Medalem Edukacji Narodowej, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Pierścieniem Pamiątkowym i Odznaką AON oraz wieloma innymi nagrodami i odznaczeniami resortowymi. W 2011 roku zostałem wpisany do Złotej Księgi Nauk Technicznych Wydawnictwa Helion.

Zainteresowania

 • krótkofalarstwo,
 • żeglarstwo śródlądowe,
 • turystyka.