mgr Olga Kazalska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Starszy specjalista do spraw legislacji oraz inicjatywy ustawodawczej w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz rocznego programu dyplomatycznego Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją "Dyplomacja w Unii Europejskiej". Stażysta Kancelarii Sejmu RP, Trybunału Konstytucyjnego oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane w obszarze zagadnień prawnoczłowieczych oraz prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu legislacyjnego. Certyfikaty Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego z języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego na poziomie B2.

Wykaz prac naukowych

 • British-Polish Protocol in light of the Court of Justice of the European Union jurisprudence (N.S. v Secretary of State, Bonda, Fransson) [w:] Studia Iuridica, Warszawa 2016, tom 68, ISBN 01374346, s. 125-140;
 • Rola postanowień sygnalizacyjnych Trybunału Konstytucyjnego w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red. nauk.), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, ISBN 9788365711021, s. 155-167;
 • Rola postanowień sygnalizacyjnych Trybunału Konstytucyjnego w procesie prawotwórczym - praca dyplomowa na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, pod kierunkiem dr Ryszarda Piotrowskiego z oceną bardzo dobrą (2016);
 • Dobro wspólne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, A. Gołębiowska (red. nauk.), Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, ISBN 9788394076757, s. 33-40;
 • Dwuizbowość jako zasada konstytucyjna, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku, A. Gołębiowska (red. nauk.), Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, ISBN 9788394076733, s. 107-134;
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie rodzin katyńskich (Janowiec i inni przeciwko Rosji), [w:] Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : społeczno-kulturowe, prawne, etyczne i polityczne uwarunkowania : praca zbiorowa. [7], A. Kuzior (red. nauk.), Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska, Gliwice 2015, ISBN 9788361975106, s. 187-196;
 • Studium Senatu III RP jako drugiej izby parlamentu - praca magisterska na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, przygotowana pod kierunkiem dr Ryszarda Piotrowskiego z oceną bardzo dobrą (2012);
 • Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, O. Kazalska, J. Maśnicki, M. Żuralska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ISBN 9788393698448.

Udział w konferencjach naukowych

 • Konferencja Naukowa Pozycja ustrojowa władzy ustawodawczej we współczesnym świecie”, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, z referatem „Domniemanie przyjęcia poprawki Senatu jako konstytucyjny standard procesu legislacyjnego – rozważania na tle wniosku do TK w sprawie KP 4/15”, Białystok, 5-6 czerwca 2017 r.;
 • XVII Konferencja Naukowa "Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z referatem "Protokół polsko-brytyjski w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", 3-4 marca, Warszawa;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność działania samorządu terytorialnego - uwarunkowania prawne i społeczne”, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, z referatem „Rola postanowień sygnalizacyjnych Trybunału Konstytucyjnego w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego”, członek komitetu organizacyjnego, 16 maja 2016 r., Warszawa;
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, z referatem „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie rodzin katyńskich”, 10 grudnia 2014 r, Zabrze;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne”, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, z referatem „Dobro wspólne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, członek komitetu organizacyjnego, 24 marca 2014 r., Warszawa;
 • Seminarium “EU charter of Fundamental Rights” z cyklu “Towards European Constitutionalism”, Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, z referatem “The British-Polish Protocol in the light of the European Court of Justice jurisprudence (N.S. v. Secretary of State, Bonda)”, 20-21 maja 2013 r. Warszawa.