dr inż. Bolesław Kowalczyk

Doktorat - Akademia Obrony Narodowej

Studia II stopnia - Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności

Specjalność naukowa: łączność, telekomunikacja.

Od 1975 do 1997 r. byłem zatrudniony w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności na stanowiskach dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych: asystent, wykładowca, adiunkt i kierownik Zakładu Radiokomunikacji. W latach 1997 - 1999 pracowałem w Acnet sp. z o.o. jako specjalista ds. produktów dla telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

W latach 1998 - 2004 praca na stanowisku adiunkta i kierownika Ośrodka Kształcenia i Promocji w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym (IŁ-PIB), gdzie realizowałem zadania dydaktyczne i naukowe w zakresie kształcenia kadr dla telekomunikacji. Wdrożyłem i kierowałem w IŁ studiami podyplomowymi, które ukończyło 550 osób.

Od 2004 r. pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zastosowań i Zasilania Łączności Elektronicznej IŁ-PIB oraz na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej (WST-E) w Warszawie.

W okresie działalności naukowej byłem kierownikiem lub wykonawcą szeregu prac i projektów badawczych oraz koncepcyjnych, dotyczących systemów i sieci łączności elektronicznej mających zastosowania w publicznych sieciach telekomunikacyjnych i sieciach łączności dla służb publicznego bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, administracji publicznej i systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekty były finansowane ze środków przeznaczonych na naukę oraz zamawiane przez instytucje publiczne i przedsiębiorstwa.

Publikacje i projekty

 1. Kowalewski M., Kowalczyk B., Parapura H., Łączność radiowa dla służb ratowniczych, Przegląd pożarniczy, miesięcznik PSP nr 10/2012
 2. Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, 2011-12, kierownik zespołu projektowego, Konsorcjum: IMGW, RCB, GUGiK, IŁ-PIB, KZGW
 3. Kowalczyk B. (kierownik projektu) i zespół, Urządzenie kontrolno-pomiarowe dla sieci PSTN/GSM/IP zarządzane poprzez sieci z protokołem IP w tym ruchome - implementacja i testowanie rozwiązania (Etap II), Praca naukowo-badawcza, Instytut Łączności - PIB, Warszawa 2011, prototyp wykonanego próbnika PM356 wyróżniony srebrnym medalem na wystawie wynalazków w Genewie
 4. Kowalczyk B., Jarkowski J., Ocena przydatności dostępnych standardów radiowych dla sieci łączności dyspozytorskiej, Referat na X Konferencji Systemy informatyczne w energetyce SIwE'11, Wisła 29.11-02.12.2011
 5. Kowalczyk B. i zespół, Porównanie systemów radiowych zgodnych ze standardami CDMA2000 oraz TETRA proponowanych do zrealizowania sieci łączności dyspozytorskiej na potrzeby przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, Ekspertyza na zlecenie PTPiREE, Instytut Łączności - PIB, Warszawa 2011,
 6. Kowalczyk B., Kowalewski M., Parapura H., Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI), nr 1-2/2011, Instytut Łączności - PIB, Warszawa
 7. Parapura H., Kowalewski M., Kowalczyk B., Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI), nr 1-2/2011, Instytut Łączności, Warszawa-
 8. Kowalczyk B., (kierownik projektu) i zespół, Wdrożenie metod pomiaru i oceny jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Instytut Łączności, Praca naukowo-badawcza, Instytut Łączności - PIB, Warszawa 2010 - raport z pracy badawczej - Pb
 9. Kowalczyk B. (kierownik projektu) i zespół, Aplikacje informatyczne dla Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, Praca naukowo-badawcza, Instytut Łączności - PIB, Warszawa 2009
 10. Kowalczyk B., Parapura H., Transmisja cyfrowa w wąskopasmowych kanałach radiowych sieci ruchomych, Referat na KKRRiT, Warszawa 2009
 11. Najgebauer A. red. i zespół, Bolesław Kowalczyk i inni, współautor rozdziału w monografii, Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Konsorcjum: WAT, PW, IŁ, UAM, ITTI, SGSP, AON, Warszawa, 2009
 12. Kowalczyk B.; Chojnacki B.; Regulska B., Badanie jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarczanych w wyniku realizacji ofert ramowych o dostępie telekomunikacyjnym, Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9/2009
 13. Kowalewski M., Kowalczyk B., Hendler Z., System łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w aglomeracji miejskiej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI), nr 3-4/2008, Instytut Łączności - PIB, Warszawa
 14. Kowalczyk B. (kierownik projektu) i zespół, Integracja systemów i sieci radiowych służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, Praca naukowo-badawcza, Instytut Łączności - PIB, Warszawa 2008
 15. Kowalczyk B. (kierownik projektu) i zespół, Model badania strumieni danych w sieciach telekomunikacyjnych w kontekście Art. 36 PT o obowiązku równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, Program Wieloletni - Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, Praca naukowo-badawcza na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa 2008