dr Sylwia Michalska

Socjolog, doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na podstawie obronionej na Wydziale Humanistycznym UMK rozprawy doktorskiej "Orientacje życiowe mieszkańców wsi a procesy przekształceń systemowych. W poszukiwaniu linii społecznych napięć" – promotor doc. dr hab. Krystyna Szafraniec). Studiowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Bokszańskiego: Monografia antropologiczna wsi popegeerowskiej. Studium Nowęcina.

Problematyka badawcza: socjologia wsi, socjologia przestrzeni. Problemy społeczne związane z biedą i zamożnością, zmieniającymi się stylami życia, wzorami zachowań, wzorami konsumpcji. Problemy współczesnych kobiet wiejskich oraz warunki ich życia w przeszłości. Rolnictwo ekologiczne.

Ważniejsze publikacje

  • Rural Poverty in Poland - Scale of the Problem, Reductional Factors, Groups of Risk. (w:) Globalization and Rural Development: Chinese and Central EuropeanPerspectives, Editor Andrzej Rosner, Warszawa 2009, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.
  • "Mieć" i "być" - orientacje życiowe mieszkańców wsi w ujęciu pokoleniowym. (w:) Polska wieź i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. (pod red. M. Drygas i A. Rosner), IRWiR PAN, Warszawa 2008
  • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi. (w:) Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. M. Błąd i D. Klepacka-Kołodziejska (red.), Warszawa 2007, IRWiR PAN
  • Strategie życiowe mieszkańców wsi w obliczu trudności zaspokojenia rozbudzonych aspiracji, (w:) Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, pod red. Krystyny Szafraniec, Warszawa 2006, IRWiR PAN
  • Między konsumpcją, inwestycją a wyrzeczeniem - orientacje życiowe mieszkańców wsi, (w:) Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, pod red. Krystyny Szafraniec, IRWiR PAN, Warszawa 2006,
  • Ubóstwo jako element statusu i tożsamości chłopa, Kwartalnik Wieź i Rolnictwo, Suplement 2005 System emerytalno-rentowy rolników i usługi opiekuńczo-lecznicze w opiniach dwóch pokoleń, red. B. Pięcek, IRWiR PAN, Warszawa 2004;