dr Piotr Jermakowicz

W latach 1998 - 2007 asystent w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, a następnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, od 2008 - adiunkt. W latach 1998 - 2000 był pełnomocnikiem spółki z o. o. Business Foundation, w sporach z członkami zarządu. W latach 1997 - 2007 prowadził zajęcia na studiach Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W latach 2000 - 2003 brał udział w badaniach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych prowadzonych w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji pt.: "Efektywność decydowania zespołowego jako efekt przywództwa i postaw członków zespołu." W 2010 kierował badaniami pt.: "Człowiek, praca, organizacja - humanizacja pracy a współczesne trendy w zarządzaniu." Członek Amnesty International.

2007 — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych, stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

1996 — Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, dyplom magistra socjologii.

Publikacje książkowe

 • Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Arcimowicz J., Kowalczyk-Grzenkowicz J. Jermakowicz P., Warszawa 2003
 • Uczestnictwo pracownicze w procesach decyzyjnych. MOK, Warszawa 2004
 • Konflikt w wałbrzyskiej Porcelanie. MOK, Warszawa 2007
 • Tożsamość mieszkańców osiedla robotniczego Czechy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2010
 • Mediacje w sporach zbiorowych pracy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2011

Artykuły

 • Identyfikacja zjawisk zachodzących w działalności instytucji mediacji przy MPiPS w latach 2001 - 2006. [w]: Europejskie standardy administracji publicznej. Zeszyt Naukowy WAiNS nr 28/2008
 • Sposoby rozwiązywania sporów przez mediatorów. [w]: Model współczesnej szkoły wyższej. Zeszyt Naukowy WAiNS nr 29/2009
 • Znaczenie patronackiego modelu zarządzania Hutą Szkła "Czechy" w kształtowaniu się etosu hutnika. [w]: Humanizacja w procesach zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2010
 • Praca w świetle opinii i postaw przyszłych pracowników administracji publicznej. Badania pilotażowe. [w]: Kapitał społeczny w organizacji i regionie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2011
 • Strategia precedensu - alternatywny proces przełamywania impasu w negocjacjach. [w]: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012
 • Pamięć zbiorowa - czynnik kształtujący tożsamość lokalną mieszkańców osiedla robotniczego Czechy. [w]: Pamięć - Historia - Polityka. Wydawnictwo Akademii Ignatianum WAM. Kraków 2012
 • Arystotelesowski topos we współczesnej argumentacji. [w]: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012
 • Rozumienie pracy przez generację Y w świetle badań pilotażowych [w]: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Rok V Numer 4/2012 (17). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012
 • Motivation as the Function of Supervising the Mobilization of the Worker, [w]: Business Management - Practice and Theory in the 21st Century, Slovak University of Agriculture, Nitra 2013
 • Partnerzy dialogu społecznego w Polsce. [w]: Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2013
 • Znaczenie różnic międzykulturowych w mediacjach. [w]: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2013
 • Rozwój idei przedsiębiorstw patronackich w XXI wieku [w]: Ekonomia i Zarządzanie, Numer 2(6) 2014. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Białystok 2014
 • Konflikt społeczny – zagadnienia teoretyczne. [w]: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wydawnictwo Naukowe wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2014.
 • Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i style kierowania we współczesnych uczelniach wyższych. [w]: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2015
 • Corporate Social Responsibility – potrzeba odpowiedzialności społecznej czy strategia budowania wizerunku współczesnych przedsiębiorstw. [w]: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Politechnika Gdańska. Gdańsk 2015
 • Aksjologia konfliktu w literaturze polemologicznej. [w]: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2016

Recenzje

 • Recenzja artykułu P. Jarco, Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, Kwartalnik Gospodarka Rynek Edukacja, nr 1-4, 2012
 • Recenzja artykułu M. J. Zajączkowska, Mediacja ofiara-sprawca. Sposób na lęk, agresję, Kwartalnik Gospodarka Rynek Edukacja, nr 1-4, 2012