dr Piotr Jermakowicz

Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych, dyplom magistra socjologii. Ukończone studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych, stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych.

Asystent w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, następnie adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Obecnie starszy wykładowca. Prowadził zajęcia na studiach Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych i we Wszechnicy Polskiej.

Brał udział w badaniach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych prowadzonych w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji pt.: "Efektywność decydowania zespołowego jako efekt przywództwa i postaw członków zespołu." Kierował badaniami pt.: "Człowiek, praca, organizacja - humanizacja pracy a współczesne trendy w zarządzaniu."

Prowadzenie zajęć na Politechnice Warszawskiej z następujących przedmiotów: Podstawy zarządzania,  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Techniki negocjacji i mediacji w administracji,  Komunikacja interpersonalna, Kreowanie wizerunku firmy - Public relations, Funkcje i techniki Public relations, Public relations i reklama we współczesnym świecie, Twórcze rozwiązywanie konfliktów. Prowadzenie zajęć na innych uczeniach z następujących przedmiotów: Negocjacje handlowe, Negocjacje w handlu międzynarodowym (Master of  Business Administration), Podstawy negocjacji, Negocjacje.

Kierowanie szkoleniem Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej pt. Podstawowe elementy efektywnej  komunikacji interpersonalnej. Współorganizator Ogólnopolskiego Kongresu Kół Naukowych. Współorganizator Ogólnopolskiego Zjazdu Entuzjastów Nauki. Kierowanie szkoleniami dla Studentów Kierunku Administracja Politechniki Warszawskiej: Podstawowe elementy kreowania własnego wizerunku, Sposoby rozwiązywania konfliktów.

Czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Moderator obrad plenarnych i w sekcjach. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych.

Członek Amnesty International i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich.

  

Wykaz publikacji:

Publikacje książkowe

 1. Jermakowicz P., Arcimowicz J., Kowalczyk-Grzenkowicz J., Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 2. Jermakowicz P. Uczestnictwo pracownicze w procesach decyzyjnych. MOK, Warszawa 2004.
 3. Jermakowicz P. Konflikt w wałbrzyskiej Porcelanie. MOK, Warszawa 2007.
 4. Jermakowicz P. Tożsamość mieszkańców osiedla robotniczego Czechy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2010.
 5. Jermakowicz P. Mediacje w sporach zbiorowych pracy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2011.

Artykuły

 1. Jermakowicz P. Identyfikacja zjawisk zachodzących w działalności instytucji mediacji przy MPiPS w latach 2001 - 2006. [w]: Europejskie standardy administracji publicznej. Zeszyt Naukowy WAiNS nr 28/2008.
 2. Jermakowicz P. Sposoby rozwiązywania sporów przez mediatorów. [w]: Model współczesnej szkoły wyższej. Zeszyt Naukowy WAiNS nr 29/2009.
 3. Z Jermakowicz P. naczenie patronackiego modelu zarządzania Hutą Szkła "Czechy" w kształtowaniu się etosu hutnika. [w]: Humanizacja w procesach zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2010.
 4. Jermakowicz P. Praca w świetle opinii i postaw przyszłych pracowników administracji publicznej. Badania pilotażowe. [w]: Kapitał społeczny w organizacji i regionie. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2011.
 5. Jermakowicz P. Strategia precedensu - alternatywny proces przełamywania impasu w negocjacjach. [w]: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012.
 6. Jermakowicz P. Pamięć zbiorowa - czynnik kształtujący tożsamość lokalną mieszkańców osiedla robotniczego Czechy. [w]: Pamięć - Historia - Polityka. Wydawnictwo Akademii Ignatianum WAM. Kraków 2012.
 7. Jermakowicz P. Arystotelesowski topos we współczesnej argumentacji. [w]: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012.
 8. Jermakowicz P. Rozumienie pracy przez generację Y w świetle badań pilotażowych [w]: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Rok V Numer 4/2012 (17). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2012.
 9. Jermakowicz P. Motivation as the Function of Supervising the Mobilization of the Worker, [w]: Business Management - Practice and Theory in the 21st Century, Slovak University of Agriculture, Nitra 2013.
 10. Jermakowicz P. Partnerzy dialogu społecznego w Polsce. [w]: Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2013.
 11. Jermakowicz P. Znaczenie różnic międzykulturowych w mediacjach. [w]: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2013.
 12. Jermakowicz P. Rozwój idei przedsiębiorstw patronackich w XXI wieku [w]: Ekonomia i Zarządzanie, Numer 2(6) 2014. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Białystok 2014.
 13. Jermakowicz P. Konflikt społeczny – zagadnienia teoretyczne. [w]: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wydawnictwo Naukowe wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2014.
 14. Jermakowicz P. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i style kierowania we współczesnych uczelniach wyższych. [w]: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2015.
 15. Jermakowicz P. Corporate Social Responsibility – potrzeba odpowiedzialności społecznej czy strategia budowania wizerunku współczesnych przedsiębiorstw. [w]: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Politechnika Gdańska. Gdańsk 2015.
 16. Jermakowicz P. Aksjologia konfliktu w literaturze polemologicznej. [w]: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2016.
 17. Jermakowicz P. Motywowanie do pracy generacji Y. [w]: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Poznań 2016.
 18. Jermakowicz P. Kompetencje retoryczne polskiej elity politycznej. [w]: Kompetencyjne pojęcie elit społecznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2017.
 19. Jermakowicz P. Edukacyjna rola mediacji w Polsce. [w]: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2017.