dr Katarzyna Chrostowska-Malak

Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja prawo konstytucyjne i prawo administracyjne) uzyskała w 2007 roku w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju organów władzy publicznej, administracyjnoprawnego statusu jednostki, zagadnień dotyczących obywatelstwa polskiego, sytuacji prawnej cudzoziemca w Polsce i prawa migracyjnego. Doświadczenie zawodowe nauczyciela akademickiego zdobyła pracując na wyższych uczelniach : Akademii Humanistycznej w Pułtusku, "Wszechnicy Polskiej" Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; od 2008/2009 – w Politechnice Warszawskiej. Posiada doświadczenie w pracy w urzędach administracji publicznej (instytucjach samorządowych) oraz w działalności w sprawach cudzoziemców (w latach 2003-2006 członek Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców w Polsce "Proxenia" z siedzibą w Warszawie).

Publikacje

Książki

  • Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Retro Art, Warszawa 2010, ss. 219

Ważniejsze artykuły i referaty

  • "Problematic Legal Aspects of Mixed Marriages in Poland" opublikowany referat z konferencji międzynarodowej pt. "Global Problems of Immigration-Challenges and Prospects in the New Century", Warsaw 16-17 June 2003; seria wydawnicza PWSBiA: Conferences and seminars, Nr 14/2003, Warszawa 2003
  • "Funkcjonowanie konstytucyjnej zasady równości wobec cudzoziemca (w ujęciu ewolucyjnym)", Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA, Nr 2/3(16/ 17) Warszawa 2005
  • "Instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie lokalnym" opublikowany referat z konferencji pt: "Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce", praca zbiorowa pod redakcją Heleny Kisilowskiej i Edwarda Malaka, WAiNS PW, Warszawa 2010
  • "Ewolucja statusu cudzoziemca w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku" referat na konferencji pt. "Badania migracji w Polsce - stan wiedzy, kierunki i metody", Jachranka, 24-25 marca 2011 r., Ośrodek Badań nad Migracjami UW
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego", temat referatu: "Cudzoziemiec jako podmiot działań administracji publicznej", Warszawa 29-31 maja 2012r., Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.