prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka

Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka – tytularny profesor nauk ekonomicznych. Od października 2015 Kierownik Zakładu Ekonomii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Ekspert Politechniki Warszawskiej dla mediów w dziedzinie gospodarki i przedsiębiorstw, oraz ekspert Unii Europejskiej w dziedzinie oceny programów badawczych PR7.

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsza SGH); wszystkie stopnie i tytuły naukowe zdobyte na tejże Uczelni. Wieloletni nauczyciel akademicki w SGPiS/SGH.

Praca badawcza i dydaktyczna w dziedzinie ekonomii (rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, funkcjonowanie gospodarki w warunkach otwartego rynku), integracji z Unią Europejską (instytucje i organizacja, reguły polityk wspólnotowych i funkcjonowania Unii, podmioty gospodarcze w warunkach jednolitego rynku), zarządzania publicznego, instytucjonalnych rozwiązań dla biznesu i zarządzania przedsiębiorstwem.

Publikacje

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat:

Książki i monografie

 1. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K., Poniatowska-Jaksch M.: Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem – implikacje dla zarządzania, w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, M. Poniatowska-Jaksch (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-7378-957-9, ss. 15-46
 2. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K.: Struktura i organizacja łańcucha wieprzowiny w Polsce – konkurencyjność, tendencje zmian, uczestnicy rynków i ich zachowania. Przykłady z innych państw członkowskich UE, w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Osiński J., Pisula A. (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-033-0, ss. 219-238
 3. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K.: Szanse dla mniejszych producentów i przetwórców trzody chlewnej. Nisze rynkowe, w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Osiński J., Pisula A. (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-033-0, ss. 259-279
 4. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K.: Szanse i zagrożenia dla dużych producentów i przetwórców wieprzowiny w relacjach z wielkimi sieciami dystrybucji w kontekście jednolitego rynku, w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Osiński J., Pisula A. (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-033-0, ss. 239-257
 5. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K.: Wspólnotowe regulacje na rynku wieprzowiny. Wnioski z reguł tego rynku dla konkurencyjności polskich producentów i przetwórców wieprzowiny, w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Osiński J., Pisula A. (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-033-0, ss. 105-122
 6. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Duczkowska-Małysz K., Wójcik P.: Zarządzanie strategiczne portfelem modeli biznesu, w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, M. Poniatowska-Jaksch (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-7378-957-9, ss. 209-246
 7. Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem – implikacje dla zarządzania (współautor K. Duczkowska-Małysz, M. Poniatowska-Jaksch) w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2015 s.16-48;
 8. Zarządzanie strategiczne portfelem modeli biznesu (współautor K. Duczkowska-Małysz, P. Wójcik) w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2015 s.209 - 246
 9. Przyszłość konkurencji wobec niestabilności globalnej (współautor K. Duczkowska-Małysz) w: Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw. red. R. Sobiecki, Warszawa 2014 s.13-54
 10. Marketing terytorialny – jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich; Difin, Warszawa 2013, 240s.
 11. Model biznesu – nowe myślenie strategiczne (współautor. K. Duczkowska-Małysz, M. Poniatowska-Jaksch), Difin, Warszawa 2013, 336s; koncepcja i redakcja naukowa książki wyłącznie mojego autorstwa, ponadto następujące fragmenty:
  1. Wprowadzenie; s.7-20
  2. Rozdz. III Przedsiębiorstwo jako podmiot i jako przedmiot decyzji strategicznych; s.99-131;
  3. Rozdz. IV Model biznesu – nowe podejście do zarządzania strategicznego; s.132-161
  4. Rozdz. IX Model biznesu w optyce zarządzania strategicznego; s.285-318
  5. Zakończenie; s.319-330
  6. Aneks; s.331-336
 12. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem (współautor K. Duczkowska-Małysz, M. Poniatowska-Jaksch); Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012 236s.; koncepcja i redakcja naukowa książki wyłącznie mojego autorstwa, ponadto:
  1. Wprowadzenie, s.7-20,
  2. Rozdz. II Istota modelu biznesu; s.55-88
  3. Rozdz. V Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez model biznesu; s.159-190;
  4. Rozdz. VI Strategiczny wymiar modelu biznesu; s.191-212
  5. Zakończenie; s. 227-236
 13. Unia Europejska – organizacja – funkcjonowanie – korzyści; Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Warszawą 2009;251s; pr. zbior. pod moją redakcją naukową; w tym mojego autorstwa:
  1. Wstęp; s.7-11
  2. Rozdz. V Polityka Unii Europejskiej wobec Przedsiębiorstw; s.119-146;
  3. Rozdz. VI Polityka regionalna Unii Europejskiej s.147-174 (współaut. J. Sawicka 30%)
  4. Zakończenie; s.249-251
 14. Przedsiębiorstwo w ekonomii społecznej w: Między ekonomią a historią; red. R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko; wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012; s.511-529
 15. Strategiczne zmiany modelu biznesu w warunkach niestabilnego otoczenia (współautor: K. Duczkowska-Małysz 50%) w: Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia; red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s.95-114 (139-161?)
 16. Partnerstwo publiczno-prywatne – jak je wykorzystać dla rozwoju? (współautor K. Duczkowska-Małysz 50%), w: red. I. Lichniak Kryzys i co dalej? Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,s.89-117
 17. System samooceny jakości zarządzania w służbie zdrowia (współautor: M. Stawicka 50%) w: Zarządzanie w ochronie zdrowia – finanse i zasoby ludzkie; red. R. Walkowiak, R. Lewandowski; wyd. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2011; s.22-37
 18. Unijne oznaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych jako marka dla turystyki polonijnej (współautor K. Duczkowska-Małysz 50%), w: Turystyka polonijna – zarys problemu, red. W. Rybczyński, Almamer, WSE, Warszawa, 2010, s.173-192;
 19. Wybrane aspekty działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw spożywczych na rynkach zagranicznych (współautor M. Sagan 50%) w: red. L. Jasiński, S. Sudoł Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, WSM, Warszawa 2010 s.321-332
 20. Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w sektorze rolno-spożywczym jako kwestie zarządzania, w: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce; red. A. Harasim, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 2009, s.381-391
 21. Marketing regionu w turystyce (współautor K. Duczkowska-Małysz, 50%) w: Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz; Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawą 2009, Wyd, II s.191-212; Wyd. I 2007, rozdz. IX s.191-212
 22. Gospodarstwo rolne to też przedsiębiorstwo – przyczynek do zarządzania, w:Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s.69-96,
 23. Bariery i wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na jednolitym rynku europejskim (współautor: G. Pysz 40%), w: Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s.249-268
 24. Regionale Entwicklungeine Aufgabe von Staat und Gemeinden (Management of regional development – a task of state and communities), w: Ohne Grenzen (Beyond the borders), red. J. Kopietz-Unger, Stiftung fuer Deutsch-Polnische Zusamenarbeit, IZRlR, Poznań 2008 s.299-325
 25. Biznes europejski – ku specyfice czy globalizacji? Rozdz. I w: Eurobiznes, red. M. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s.21-50
 26. Rola państwa w gospodarce UE (współautor K. Duczkowska-Małysz 50%) w: Państwo i rynek w gospodarce Unii Euroopejskiej; red. Z. Bombera, H. Szczerbiński, J. Telep, Wyd. Almamer, Warszawa 2008, s.41-61
 27. Zmiany strategiczne w przedsiębiorstwach w procesie ich internacjonalizacji, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych; red. A. Herman, K. Poznańska, SGH Warszawa 2008, t. I, rozdz. 3, cz. II s.187-202
 28. Instrumenty tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich – w świetle polityki UE i OECD, w: Bezrobotny i co dalej? red. Z. Bombera, J. Telep, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s.75-94
 29. Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, w: O produktach tradycyjnych i regionalnych, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s.43-60
 30. Związki przedsiębiorstw polskich z partnerami zagranicznymi jako droga ekspansji na Jednolity Rynek Europejski, w: Współczesne zarządzanie: teoria i praktyka, red. S. Walukiewicz, Polska Akademia Nauk, centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, 2004, s.61-72
 31. Strategie rozwoju obszarów wiejskich – zarządzanie projektami Unii Europejskiej; pr. zbior. pod moją wyłączną redakcją naukową, CROW, Olsztyn 2001; a w książce mojego autorstwa:
  1. Wstęp s.5-10
  2. Rozdz.XI Zarządzanie rozwojem w skali lokalnej i regionalnej – budowa strategii, s.176-189
  3. Rozdz. XII Zarządzanie projektami Unii Europejskiej s.177-203
  4. Aneks statystyczny s.204-208
 32. Strategie marketingowe (współautor B. Dobiegała-Korona) w: W. Bień B. Dobiegała-Korona, M. Duczkowska-Piasecka, S. Kasiewicz, Z. Pierścionek: Skuteczne strategie, Centrum Informacji Menedżera, Wyd. II popr. Warszawa 2000,s.87-142,
 33. Polityka tworzenia nowych miejsc pracy w regionach trudnych – doświadczenia krajów UE i OECD; Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich o cechach problemowych, red. A. Lewczuk, CROW Olsztyn 1999 s.33-51
 34. Kierunki, formy i treści kształcenia rolniczego na przykładzie Niemiec i Francji, w: Procesy dostosowawcze szkolnictwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej, red. T. Wieczorek, SGGW Warszawa 1999, s.52-64
 35. Marketing a agrobiznesie – wypisy i ćwiczenia; podręcznik szkolny do nauczania przedmiotu w śrenich szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej; red. M. Duczkowska-Piasecka, Format AB Warszawa 1999; s.103-113 wypisów; s.137-153 wypisów, 164-187 ćwiczeń, 201-212 części ćwiczeniowej;
 36. Zarządzanie w przedsiębiorstwie i marketing, w: Jednolity Rynek, proces jego rozszerzania, wyzwania i skutki dla polskiego rolnictwa; red. A. Lewczuk, CROW, Olszyn 1998, s.49-69
 37. Kierunki doskonalenia programów nauczania przedmiotów ekonomicznych w uczelniach rolniczych; red.naukowa M.Duczkowska-Piasecka, CROW Olsztyn 1998, w tym:
  1. Wstęp s.7-9,
  2. Rozdz. III Podstawy marketingu i marketing w agrobiznesie, s.39-51;
  3. Rozdz. IV Zarządzanie przedsiębiorstwem, s.52-68
 38. Metodyka opracowania i wdrażania strategii lokalnego i regionalnego rozwoju (współautor K. Duczkowska-Małysz 50%); w: t.2, Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego; red. Z. Więckowicz, AR Wrocław, 1998, s.9-46
 39. Strategie regionów funkcjonalnych (współautor K. Duczkowska-Małysz), w: t.2, Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego; red. Z. Więckowicz, AR Wrocław, 1998, s.65-104
 40. Marketing w agrobiznesie; w: Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s.480-487
 41. Przedsiębiorczość na wsi; w: Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s.634-638
 42. Jak rozwijać przedsiębiorczość na wsi, monografia. WODR Końskowola, 1998, s.44;
 43. Małe przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość i przedsiębiorcy na obszarach wiejskich; w: Ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki rolnej w Polsce w aspekcie integracji europejskiej; red. K. Duczkowska-Małysz, T. Trziszka; Centrum Edukacji i Wdrożeń AR Wrocław 1988, s.55-81; 161-168;
 44. Strategie marketingowe (współautor B. Dobiegała-Korona) w: W. Bień B. Dobiegała-Korona, M. Duczkowska-Piasecka, S. Kasiewicz, Z. Pierścionek: Skuteczne strategie, Centrum Informacji Menedżera, Wyd.I , Warszawa 1997 s.97-153

Ważniejsze artykuły

 1. Duczkowska-Piasecka Małgorzata, Stawicka Małgorzata: Strategic Changes in Enterprises in the Process of Internationalisation, w: Globalization, the State and the Individual, Varna Free University Chernorizets Hrabar, nr 3(7)2015, 2015, ss. 23-38
 2. Business Model v. Enterprise Value, Zeszyty Naukowe – Dilemmas of Corporate Management, nr 688, UniwersytetSzczeciński, Szczecin 2011, s.61-72
 3. Unia Europejska wobec problemów globalnych (współautor D. Duczkowska-Małysz 50%) Zeszyty Naukowe Almameer WSE, Wyd. Specjalne, Jubileuszowe 2009; s.109-135;
 4. Przygotowanie samorządu terytorialnego do korzystania ze środków UE i EOG, "Europejska Wszechnica Samorządowa" nr. 1/2007
 5. Turystyka w regulacjach Unii Europejskiej (współautor K. Duczkowska-Małysz 50%), Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, nr 5(49)2007 s.41-60
 6. Związek polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi – droga poprawy konkurencyjności na jednolitym Rynku Europejskim; Zeszyty Naukowe – Nauki Ekonomiczne t. III, PWSZ Płock, 2005, s.107-123
 7. Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej; Zeszyty Naukowe – Nauki Ekonomiczne, t. II PWSZ Płock, 2004, s.159-184
 8. Gospodarstwo rolne jako przedsiębiorstwo na rynku; Zeszyty Naukowe – Nauki Ekonomiczne, t. I, PWSZ Płock 2002, s.79-110;
 9. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w sferze polityki regionalnej; Wieś i Rolnictwo (kwartalnik), PAN IRWiR nr 1(90)1996 s.73-80

Nagrody i odznaczenia

 1. Nagroda Rektora SGH II stopnia za książkę pod moją redakcją Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2013;
 2. Odznaczona odznaką Prezydenta RP za długoletnia służbę, 2013;
 3. Nagroda Rektora SGH I stopnia za publikację zbiorową red. M. Nowakowskiego Eurobiznes, wyd. SGH Warszawa 2008;
 4. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP 2003 na wniosek Ministra Rolnictwa
 5. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Edukacji 2006;
 6. Nagroda Zespołowa Rektora SGH stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i podręcznik pt. Agrobiznes – Makroekonomika oraz Agrobiznes – Mikroekonomika; pr. zbior. pod red, A. Wosia, 1997;