Zapomogi

Akty prawne:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń (PDF)

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 • Student może otrzymać zapomogę od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim.
 • Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.
 • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 • Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Uwaga:

 • Dokumenty składamy u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
 • Zanim wypełnione dokumenty zostaną złożone w dziekanacie, zalecany jest kontakt z dowolnym członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, który sprawdzi poprawność wypełnionego wniosku, kompletność wniosku a w razie takiej konieczności pomoże wypełnić wniosek, poprawi błędy i co najważniejsze pomoże napisać uzasadnienie.
 • Informacje o odbiorze decyzji ws. zapomóg znajdują się w zakładce Stypendia i zapomogi (link).

Po odbiór decyzji w sprawie zapomogi należy zgłosić się z:

 • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF)

Wnioski i formularze:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (DOCX)
 • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)