Stypendium socjalne

Akty prawne:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń (PDF)
 • Zasady ustalania i dokumentowania dochodu (PDF)

Warunkiem otrzymania stypendium socjalnego jest dochód nieprzekraczający 1043,90 zł (netto) na osobę, w gospodarstwie domowym.

Uwaga:

 • Dokumenty składamy u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
 • Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 15.10.2016 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie, tj. po 15.10.2016 r. stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.
 • Informacje o odbiorze decyzji stypendialnych znajdują się w zakładce Stypendia i zapomogi (link)

Wymagane dokumenty podczas składania wniosku o stypendium 

Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

Zaświadczenie o dochodzie członka rodziny:

 • jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku,
 • w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 • w przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego - zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów: oświadczenie o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 4 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.

A także:

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu; (PDF)
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu - lub - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości składki zdrowotnej; (PDF)

W przypadku posiadania rodzeństwa:

 • skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

W przypadku gdy dotyczy:

 • Oświadczenie o wysokości dochodu członka rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; (PDF)
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego), jeżeli posiadane gospodarstwo rolne przekracza wielkość 1 ha przeliczeniowego;
 • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne;
 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (umowa/świadectwo pracy/zaświadczenie od pracodawcy) oraz oświadczenie członka rodziny o utraconym dochodzie;
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu;
 • kopię aktów zgonu rodziców;
 • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju.

Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:

 • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
 • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
 • w innym obiekcie - przedstawienie umowy najmu.

Wniosek składa się z tymi samymi dokumentami co zwykłe stypendium socjalne.

Dodatkowe informacje na temat stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości można znaleźć na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW (link).

   

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się z:

 • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF)

Wnioski i formularze:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (XLS)
 • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (DOC)

Inne:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne (DOC)