Konkurs nr 2/NNA

Badacz w projekcie naukowym Researcher in a scientific research project

 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko badacza post-doc (w grupie pracowników naukowo-badawczych) do realizacji projektu: „Turing, Ashby, and ‘the Action of the Brain" realizowanego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Społecznych i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „Opus-19”.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod linkiem: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483348

Zakres obowiązków

 • realizowanie zadań badawczych określonych w opisie projektu, które leżą w zakresie jego kompetencji;
 • udział w projektowaniu i planowaniu szczegółów realizacji tych zadań badawczych;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu wyników badań do prezentacji i publikacji;
 • prezentowanie i publikowanie wyników badań we współpracy z członkami zespołu projektu badawczego;
 • udział w działaniach związanych z badaniami, np.: w organizacji warsztatów;
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Wymagania konieczne

 • stopień doktora w dziedzinie filozofii lub innej nauki związanej z tematem projektu;
 • znaczące doświadczenie w zakresie historii i filozofii sztucznej inteligencji; cybernetyki i dziedzin pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych;
 • doskonała znajomość języka angielskiego (poziom CEFR C1/C2 w czytaniu, pisaniu i mówieniu), w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka angielskiego jako języka roboczego w projekcie.

Dodatkowym atutem będzie

 • publikacje w recenzowanych wydawnictwach naukowych w dziedzinie związanej z tematem projektu;
 • formalne wykształcenie lub praktyczne doświadczenie w zakresie pracy archiwalnej i/lub jakościowych metod nauk społecznych;
 • umiejętności organizacyjne, administracyjne i medialne,
 • gotowość do przeniesienia się do Warszawy, jako miejsca prowadzenia badań,
 • znajomość języka polskiego.

Warunki zatrudnienia

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar zatrudnienie: pełny etat;
 • data rozpoczęcia zatrudnienia: 15.07.2021 r. lub później;
 • maksymalny czas trwania zatrudnienia: do 25.01.2024 r.

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (.docx) ;
 • CV zawierające informacje o pracy badawczej i osiągnięciach naukowych;
 • list motywacyjny, w którym należy również opisać swoją szczególną motywację i krótko przedstawić swoje kwalifikacje;
 • kwestionariusz osobowy (.docx) ;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów doktoranckich.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie/przesyłanie dokumentów w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17.

Zgłoszenia mailowe należy przesłać w jednym PDF-ie na adres: agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl.

Termin składania dokumentów: 22 czerwca 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość ni dokonania wyboru kandydata.

 

 

Warsaw University of Technology is looking for a post-doc researcher (in the group of research workers) for the project: "Turing, Ashby, and 'the Action of the Brain" carried out at the Faculty of Administration and Social Sciences and financed by the National Science Center from funds in the program "Opus-19".

Details of the project can be found at the following link: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483348

Responsibilities

 • carrying out the research tasks set out in the project description that are within his/her remit;
 • participating in the design and planning details of the implementation of these research tasks;
 • participating in the preparation of research results for presentation and publication;
 • presenting and publishing research results in collaboration with members of the research project team;
 • participating in research-related activities, e.g.: organising workshops;
 • participating in research team meetings;
 • collaborating with the project manager when preparing research results for publication.

Prerequisites

 • PhD in philosophy or other science related to the topic of the project;
 • significant experience in the history and philosophy of artificial intelligence, cybernetics and related fields;
 • experience in conducting research projects;
 • excellent English language skills (CEFR level C1/C2) in reading, writing and speaking), to the extent that English can be used as a working language in the project.

Additional advantages will be

 • publications in peer-reviewed scientific publications in a field related to the project topic;
 • formal training or practical experience in archival work and/or qualitative social science methods;
 • organizational, administrative and media skills,
 • willingness to relocate to Warsaw as a research location,
 • knowledge of the Polish language.

Employment conditions

 • form of employment: fixed-term employment contract;
 • form of employment: employment contract for a definite period of time;
 • length of employment: full time;
 • starting date of employment: 15 July 2021 or later;
 • maximum duration of employment: 25.January.2024 r.

Required documents

 • employment application (.docx) ;
 • CV containing information about research work and scientific achievements;
 • cover letter, in which you should also describe your particular motivation and briefly present your qualifications;
 • personal questionnaire (.docx) ;
 • a copy of the diploma of completing doctoral studies.

 

Interested persons are requested to submit documents to the Secretariat of the Dean of the Faculty of Administration and Social Sciences 00-661 Warsaw, Plac Politechniki 1, room 203, tel. (22) 234-59-58 or (22) 234-64-17.

Email applications should be sent as a single PDF to: agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl.

Deadline for submission: 22 June 2021 r.

We reserve the right to contact only selected persons. The sent documents will not be returned. We reserve the right not to select a candidate.

EURAXESS information in English