Seminaria Naukowe WAiNS

banner-wains-seminarium-01

2017.10.10 - pierwsze seminarium

W dniu 10 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr hab. Robert Suwaj, prof. PW wygłosił odczyt pt. "Nakładanie obowiązków i cofanie uprawnień publicznoprawnych po zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego". Koreferat  pt. "Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego na sytuację procesową jednostki" wygłosi dr Robert Kędziora. 
Seminarium prowadził dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW.

2017.12.05 - drugie seminarium

5 grudnia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr Michał Pręgowski z WAiNS wygłosił referat pt. "Status społeczny zwierząt towarzyszących po transformacji ustrojowej 1989 r.". Koreferat pt. "Zwierzęta towarzyszące w przestrzeni publicznej" wygłosiła dr Justyna Włodarczyk z Instytutu Anglistyki UW. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds. nauki WAiNS.

Dr Michał Pręgowski mówił o statusie społecznym zwierząt towarzyszących w Polsce po transformacji ustrojowej po 1989 roku. Swoje wystąpienie rozpoczął od rozróżnienia bliskoznacznych, ale nie tożsamych pojęć “zwierzę domowe” i “zwierzę towarzyszące”, a następnie przedstawił wyjątkowość psów i kotów jako dwóch gatunków, z którymi człowiek wchodzi w szczególnie silne i wielowątkowe relacje. Zgodnie z danymi statystycznymi przywołanymi podczas wystąpienia, w polskich domach żyje obecnie ok. 7,4 mln. psów i 5,7 mln. kotów. W swoim wystąpieniu dr Pręgowski wskazywał na rosnące emocjonalne zaangażowanie Polaków w relacje ze zwierzętami towarzyszącymi w okresie po 1989 roku i stopniowe przechodzenie od modelu właściciela do modelu opiekuna. Przyczyny takiego stanu są wielowątkowe i wiążą się m.in. ze swobodnym przepływem informacji, dóbr i usług, z gospodarką rynkową, jak również z otwartością na wzorce kulturowe napływające do Polski z Zachodu.

            Dr Justyna Włodarczyk mówiła o zwierzętach towarzyszących w przestrzeni publicznej, porównując dostępność przestrzeni publicznej dla ludzi ze zwierzętami towarzyszącymi (głównie psami) w różnych krajach europejskich oraz w USA. Wzięła pod uwagę tematy takie jak: parki narodowe, parki miejskie, lasy państwowe, transport publiczny oraz sklepy. Dużo uwagi poświęciła nowemu w Polsce zjawisku wybiegów dla psów, oraz powiązaniu wzrostu popularności takiego rozwiązania ze zmianami w postrzeganiu roli psów: przede wszystkim z włączeniem psa do rodziny jako kolejnego jej członka, i z identyfikowaniem potrzeb zwierzęcia jako analogicznych do potrzeb dziecka. Dr Włodarczyk krytycznie odniosła się do mechanizmu rozciągania analogii "pies-dziecko" na potrzebę zabawy na "placu zabaw", jakim jest np. psi park z przeszkodą.

            Po wygłoszeniu referatów prowadzący seminarium Prodziekan ds. nauki dr Bartłomiej Skowron otworzył dyskusję na temat wygłoszonych odczytów. W dyskusji głos zabrali: dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr hab. Jacek Janowski, prof. PW, dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW, dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, dr Tomasz Dusiewicz, prelegenci oraz moderator dyskusji dr Bartłomiej Skowron. Dyskutanci w swoich wystąpieniach poruszyli tematy dotyczące zmian w świadomości ludzi w stosunku do zwierząt, które zaszły po 1989 roku, jak np. poszerzenie pojęcia "zwierzę towarzyszące" o inne gatunki zwierząt, niż tylko pies, czy kot. W dyskusji podkreślono wagę obowiązków opiekuna zwierzęcia, problem przemocy wobec zwierząt (zwłaszcza na wsi), rolę edukacji w kształtowaniu wzorca zachowań wobec zwierząt. W trakcie debaty padły także pytania: Czy zwierzę jest dla człowieka, człowiek dla zwierzęcia? Czy zwierzęta są rzeczami? Czy zwierzęta mają obowiązki wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt? Czy badania i analiza relacji człowiek - zwierzę jest obecnie modne? Dyskusję zakończył i podsumował dr Bartłomiej Skowron odwołując się do opisu związków człowieka ze zwierzętami w ujęciu Arystotelesa. 

(Informację przygotował dr Tomasz Dusiewicz)

2018.01.09 - trzecie seminarium

9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 206 GG PW odbyło się trzecie seminarium WAiNS. Podczas seminarium odczyt pt. Rola uczelni technicznych w industrializacji II Rzeczpospolitej wygłosił dr hab. Marek Jakubiak. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron.