Konkursy na granty

Zestawienie otwartych bądź zapowiadanych konkursów, które uwadze pracowników WAiNS poleca prodziekan ds nauki:

knowledge-1052014_640

Prócz poniższego zestawienia dziekan ds. nauki poleca też odwiedzać stronę euraxess, na której znajdują się aktualne zestawienia również innych, mniej znanych konkursów.

Termin

i donator

Nazwa

(i link)

Krótki opis (ze stron donatorów)

2018.09.30

MNiSW

Działalność upowszechniająca naukę
  • Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

2018.10.31

MNiSW

NPRH
Dziedzictwo narodowe
  • Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

2018.10.31

MNiSW

NPRH

Uniwersalia 2.1

  • Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

2018.10.31

MNiSW

NPRH

Uniwersalia 2.2

  • Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.
     

2018.12.17

NCN

BEETHOVEN CLASSIC 3
  • Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

2018.12.17

NCN

OPUS 16
  • Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2018.12.17

NCN

PRELUDIUM 16
  • Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

2018.12.17

NCN

SONATA 14
  • Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2018.12.31

NCN

MINIATURA 2
  • Konkurs na pojedyncze działania naukowe.