Europejskie Koło Studentów Administracji

Europejskie Koło Studentów Administracji (EKSA) powstało z inicjatywy studentów administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2014 r. Koło zostało wpisane do rejestru studenckich kół naukowych działających na Politechnice Warszawskiej.

Celami nadrzędnymi EKSA są m.in. rozpowszechnianie wśród studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej, prezentowanie referatów powiązanych z unijną tematyką na organizowanych przez Koło seminariach naukowych, rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej, zwłaszcza między kołami naukowymi o zbliżonym profilu działania, uczelniami i innymi szkołami, instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się nauczaniem, stosowaniem i propagowaniem prawa.

Koło realizuje aktualnie w ramach grantu rektorskiego tzw. cykl seminariów naukowych pt. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w Europie (czas realizacji grantu rektorskiego: maj - grudzień 2017).

Skład osobowy EKSA (V 2017 – V 2018):

 • Przewodnicząca Zarządu - Emilia Sokołowska
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu - Monika Kępkowicz
 • Skarbnik - Magdalena Kajszczak

Opiekunkami naukowymi koła są dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska oraz dr Agnieszka Woźniak.

Seminaria
 • Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Problemy ochrony praw człowieka na świecie
 • Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
 • Na pikniku Politechniki Warszawskiej
 • W sprawie terroryzmu międzynarodowego
 • Turcja i Unia Europejska
 • Between accession and strategic partnership
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
 • Bezpieczeństwo energetyczne na Ukrainie
 • US–EU–Poland Cooperation
 • Europejska federacja państw narodowych